Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2019 240/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach
01.10.2019 266/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
01.10.2019 267/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
01.10.2019 276/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
01.10.2019 279/2019 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
01.10.2019 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
01.10.2019 281/2019 Z. z. Novela zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
01.10.2019 286/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
01.10.2019 292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
08.10.2019 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
15.10.2019 282/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
15.10.2019 293/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
15.10.2019 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
16.10.2019 334/2019 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
20.10.2019 309/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
21.10.2019 339/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovnej únie pozostávajúcich z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovnej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
29.10.2019 344/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
29.10.2019 345/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2019 č. 2/2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
29.10.2019 346/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov
31.10.2019 265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024