Nariadenie vlády č. 127/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z.

Platnosť od 15.05.2019
Účinnosť od 15.05.2019

127

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. apríla 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

2. V § 2 ods. 2 sa slová „právne predpisy Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“ a na konci sa vypúšťajú slová „tohto nariadenia“.

3. V § 5 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

4. V § 14 ods. 4 sa za slová „členskom štáte“ vkladajú slová „Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),“.

5. V § 14 ods. 5 sa slová „Európskeho spoločenstva, ktorého kompetencie sú uvedené v prílohe č. 6“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

6. V § 18 odsek 5 znie:

(5) Informácie týkajúce sa nákazy a informácie o uplatnených opatreniach sa zasielajú hlásením podľa osobitného predpisu.17)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 6 ods. 2 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“.

7. § 20 znie:

㤠20

(1) Pohotovostný plán špecifikujúci opatrenia, ktoré sa budú realizovať pri vzniku ohniska pseudomoru hydiny, sa vypracuje podľa osobitného predpisu.18) Vypracovaný pohotovostný plán sa podľa potreby aktualizuje.

(2) Pohotovostný plán musí umožniť prístup k budovám, zariadeniam, personálu a všetkému ďalšiemu príslušnému materiálu nevyhnutnému na rýchlu a účinnú eradikáciu ohniska pseudomoru hydiny a musí jednoznačne určiť požiadavky na vakcíny pre prípad núdzovej vakcinácie.

(3) Pohotovostný plán a aktualizácia pohotovostného plánu sa predkladá hlásením podľa osobitného predpisu.19)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:

18) § 6 ods. 2 písm. e) a § 6 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) § 6 ods. 5 písm. l) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“.

8. V § 21 prvej vete sa slová „právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov Európskej únie uvedených“.

9. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.“.

10. Nadpis prílohy č. 1 znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

11. Príloha č. 1 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/597 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (Ú. v. EÚ L 103, 23. 4. 2018).“.

12. V prílohe č. 4 celom texte sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

13. Prílohy č. 6 až 8 sa vypúšťajú.

14. V prílohe č. 2 úvodnej vete sa nad slovom „predpisom“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „20)“ a v prvom bode písm. a) sa nad slovom „predpise“ odkaz „2)“ nahrádza odkazom „21)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21 znejú:

20) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.

21) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Pellegrini v. r.