Vyhláška č. 130/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.

Platnosť od 17.05.2019
Účinnosť od 20.05.2019

OBSAH

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. mája 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odseky 10 a 11 neustanovujú inak.“.

2. V § 1 ods. 7 úvodnej vete sa za slová „balenia cigariet“ vkladá čiarka a slová „ak odsek 11 neustanovuje inak,“.

3. § 1 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku nie je umiestený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ak je spotrebiteľské balenie tabaku

a) predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie1) alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte,2) ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru,

b) dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,

c) predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.3)

(11) Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet nie je umiestený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane a nie je uvedený údaj o cene cigariet, ak je spotrebiteľské balenie cigariet

a) predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru,

b) dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,

c) predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.

3) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.“.

4. V § 3 sa nad slovom „predpisov“ odkaz 1 nahrádza odkazom 4 a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 4.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2019.


Ladislav Kamenický v. r.