Vyhláška č. 113/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Platnosť od 26.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

OBSAH

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 291/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podnájomnej zmluvy“.

2. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

b) užívané na základe rozhodnutia podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,1)“.

3. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

f) ku ktorým vzniklo právo a povinnosť hospodárenia podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12b ods. 4 alebo ods. 12 zákona, alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12c ods. 4 alebo ods. 9 zákona,“.

4. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) ku ktorým má nájomca iný užívací titul.“.

5. V § 2 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podnájomné zmluvy“.

6. V § 2 ods. 5 písmeno c) znie:

c) kópie rozhodnutí podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,3)“.

7. V § 2 ods. 5 písmeno d) znie:

d) listiny preukazujúce iný užívací titul k pozemkom.“.

8. V prílohe č. 1 Poznámkach piatej odrážke sa za slová „(podnájomný pozemok podľa § 12b zákona),“ vkladajú slová „P12C (podnájomný pozemok podľa § 12c zákona),“.

9. V prílohe č. 1 Poznámkach deviatej a desiatej odrážke sa za slovo „P12B“ vkladá čiarka a slovo „P12C“.

10. V prílohe č. 1 Poznámkach trinásta odrážka znie:

„ – v stĺpci 11 sa ako právny titul obhospodarovania uvedie skratka: VLA (vlastník), NZM (nájomná zmluva), ZAN (zákonný nájom), P12A (nájomcovi vzniklo právo a povinnosť hospodárenia na pozemku podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona), P12B (nájomcovi vzniklo právo hospodárenia na pozemku za pozemok podľa § 12b zákona), P12C (nájomcovi vzniklo právo hospodárenia na pozemku za pozemok podľa § 12c zákona), NV12 (nájomný vzťah podľa § 12 ods. 4 zákona), NV13 (nájomný vzťah podľa § 13 ods. 3 zákona), BEZ (bez právneho titulu), P10 (podnájomná zmluva), INY (iný užívací titul),“.

11. V prílohe č. 2 Poznámkach ôsmej odrážke sa za slová „ha na“ vkladá slovo „4 “.

12. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

Vzor formulára

Poznámky:

skratka „PP“ znamená „poľnohospodárska pôda“, skratka „TTP“ znamená „trvalý trávny porast“,

v tabuľke sa uvádzajú sumárne údaje o dohodnutom a zaplatenom nájomnom v kalendárnom roku v danom katastrálnom území,

v hlavičke tabuľky sa vyplnia údaje o nájomcovi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu), a názov a číslo katastrálneho územia a za ktorý rok sú sumárne údaje,

tabuľku vyhotovuje nájomca za každé katastrálne územie osobitne.“.


ČI.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Gabriela Matečná v. r.