Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2019 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení 119/2019 Z. z.
01.06.2019 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 139/2019 Z. z., 30/2019 Z. z.
01.06.2019 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 55/2002 Z. z. Vyhláška určujúca riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru
v znení , 135/2019 Z. z.
01.06.2019 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 139/2019 Z. z., 374/2018 Z. z.
01.06.2019 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 139/2019 Z. z.
01.06.2019 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 139/2019 Z. z.
01.06.2019 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
v znení , 139/2019 Z. z.
01.06.2019 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 139/2019 Z. z.
01.06.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 139/2019 Z. z., 351/2018 Z. z.
01.06.2019 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 161/2018 Z. z.
01.06.2019 479/2009 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
v znení , 140/2019 Z. z.
01.06.2019 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 374/2018 Z. z.
01.06.2019 55/2014 Z. z. Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení , 78/2018 Z. z.
01.06.2019 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
v znení , 137/2019 Z. z.
01.06.2019 92/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 139/2019 Z. z.
01.06.2019 161/2018 Z. z. Novela Trestného zákona
01.06.2019 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
v znení , 119/2019 Z. z.
01.06.2019 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.06.2019 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.06.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
12.06.2019 89/2013 Z. z. Vyhláška o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
v znení , 162/2019 Z. z.
12.06.2019 346/2013 Z. z. Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
v znení , 145/2019 Z. z.
12.06.2019 84/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
v znení , 163/2019 Z. z.
15.06.2019 655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
v znení , 159/2019 Z. z.
15.06.2019 180/2015 Z. z. Vyhláška na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
v znení , 166/2019 Z. z.
30.06.2019 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 146/2019 Z. z.
30.06.2019 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 153/2019 Z. z.
30.06.2019 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 146/2019 Z. z.
30.06.2019 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 146/2019 Z. z.
30.06.2019 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 146/2019 Z. z.