Vyhláška č. 103/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky č. 75/2014 Z. z.

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

OBSAH

103

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. apríla 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky č. 75/2014 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 75/2014 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová „denné osvetlenie, umelé osvetlenie“ nahrádzajú slovom „osvetlenie,1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 36 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.“.

2. V § 2 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „v masážnych salónoch aj sprchy“.

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa slovo „čakáreň,“.

4. V § 4 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 14.

5. V § 6 ods. 6 sa slová „sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky“ nahrádzajú slovami „sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, pri viditeľnom znečistení alebo pri poškodení bezodkladne“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Andrea Kalavská v. r.