Zákon č. 289/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 272/2016 Z. z.(nepriamo), 95/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 01.05.2019

289

ZÁKON

z 11. septembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo telefaxom. Ak orgán verejnej správy prijíma sťažnosti v elektronickej forme aj iným spôsobom ako elektronickou poštou, túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle.“.

2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.“.

3. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom6) sťažovateľa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 5 odsek 7 znie:

(7) Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží.“.

5. V § 5 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej forme, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného predpisu.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.