Vyhláška č. 102/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

OBSAH

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. apríla 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Teplota v chladničke a mrazničke musí byť monitorovaná povinne kalibrovaným meradlom.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 17 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

3. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa štvrtá veta.

4. V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prevádzku verejného stravovania s počtom miest na sedenie najviac 20, môže byť jeden záchod pre stravníkov spoločný pre mužov a ženy.“.

5. V § 6 ods. 7 sa na konci vypúšťajú slová „s uzatváracím príklopom ovládateľným zošliapnutím“.

6. V § 8 odsek 4 znie:

(4) Udržiavacie práce3a) v zariadení spoločného stravovania sa vykonajú bezodkladne po ich porušení alebo znečistení; maľovanie vo výrobnom priestore a skladovacích priestoroch v zariadeniach spoločného stravovania v školách a v školských zariadeniach sa vykoná najmenej jedenkrát ročne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 139b ods. 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Andrea Kalavská v. r.