Vyhláška č. 101/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

OBSAH

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. apríla 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia sa mení takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Zariadenia s denným osvetlením alebo so združeným osvetlením sa na zábranu oslnenia musia zabezpečiť prostriedkami na reguláciu denného osvetlenia.“.

2. V § 5 ods. 6 sa slovo „keramickým“ nahrádza slovom „umývateľným“.

3. V § 5 ods. 8 sa slová „primeraný počet miestností s výlevkou pre upratovačku“ nahrádzajú slovami „zriadená miestnosť na upratovanie3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Príloha č. 1 bod 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Andrea Kalavská v. r.