Nariadenie vlády č. 110/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Platnosť od 25.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

110

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. marca 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „podľa osobitného predpisu5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 ods. 2 druhej vete sa nad slovo „pravidelne“ umiestňuje odkaz 5b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

5b) § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:

10) § 13 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 6 ods. 2 písm. d) sa nad slovo „poriadok“ umiestňuje odkaz 11a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 6 ods. 3 druhej vete sa slová „prevádzkovom poriadku“ nahrádzajú slovami „posudku o riziku podľa § 3 ods. 1“ a tretia veta sa vypúšťa.

6. V § 9 posledná veta znie: „Vymedzenie kontrolovaného pásma zabezpečuje zamestnávateľ.“.

7. V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Zamestnávateľ je povinný preukázateľne informovať zamestnanca pred skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu o zabezpečení zdravotného dohľadu vykonaním lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci po ukončení expozície karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov na zdravie.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

8. V § 13 odsek 1 znie:

(1) Ak zamestnávateľ na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí špecifické riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, je povinný zabezpečiť pre nich primeraný zdravotný dohľad pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii karcinogénom alebo mutagénom. Súčasťou zdravotného dohľadu sú cielené lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotný dohľad zabezpečením lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pokračuje aj po ukončení expozície zamestnanca karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov na zdravie, ak to zamestnávateľovi nariadi orgán verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár vykonávajúci zdravotný dohľad.“.

9. V § 13 ods. 4 druhej vete sa za slovo „prehliadky“ vkladajú slová „vo vzťahu k práci“.

10. V § 13 odsek 11 znie:

(11) Ochorenia na rakovinu u zamestnancov, ktoré sa zistili ako dôsledok expozície karcinogénom alebo mutagénom pri práci,16) sa oznamujú príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 31a ods. 12 písm. c) a § 31b ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.

11. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019

(1) V období od 1. mája 2019 do 17. januára 2025 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 prvom bode v znení účinnom od 1. mája 2019.

(2) V období od 1. mája 2019 do 17. januára 2023 platí technická smerná hodnota plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedená v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 druhom bode v znení účinnom od 1. mája 2019.“.

12. Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii respirabilnému prachu kryštalického oxidu kremičitého, ktorý vznikol pracovným procesom.“.

13. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.

TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

Tabuľka č. 1

P
o
r.
č.
Chemická látkaEINECS1)CAS2)TSH3)Kate-
gória
karcino- génov6)
Kate-
gória muta- génov7)
Poznám-ka
ml·m-3
(ppm)4)
mg·m-3
5)
1.akrylamid201-173-779-06-10,11B1BK8)
2.akrylonitril
(2-propénnitril)
203-466-5107-13-1371BS9), K
3.arzén (III, V) a jeho zlúčeniny (ako As)
inhalovateľná frakcia10)
oxid arzeničný,
kyselina arzeničná a jej soli,
oxid arzenitý,
kyselina arzenitá a jej soli,
hydrogénarzeničnan olovnatý, chlorid arzenitý a iné anorganické zlúčeniny arzénu
okrem arzénovodíka
215-116-9

215-481-4

232-064-2
1303-28-2
7778-39-4
1327-53-3
13464-58-9
7784-40-9
0,11A


1A

1A

1A4.auramín
inhalovateľná frakcia
(imín4,4´-dimetyl a-minobenzofenónu) a jeho soli11)
207-762-5492-80-80,082K
5.azbest (vlákna)0,1 vl·cm-3
12)
1A
6.benzén200-753-771-43-213,251A1BK
7.benzidín a jeho zlúčeniny202-199-192-87-581AK
8.benzo(a)pyrén
– výroba koksu,
–ostatné
200-028-550-32-8
0,005
0,002
1B
1B
1B
1B

9.berýlium a jeho zlúčeniny
(ako Be)
(okrem hlinitokremičitanov berylnatých)
inhalovateľná frakcia
– opracovanie kovu a zliatin,
– ostatné
231-150-77440-41-7
0,005
0,002
1B
1B

S
S
10.bis(chlórmetyl)éter208-832-8542-88-10,0010,0051AK
11.brómetylén209-800-6593-60-214,41B
12.1,3-butadién
(buta-1,3-dién)
203-450-8106-99-012,21A1B-
13.bután s obsahom
≥ 0,1% butadiénu
(n-bután)
(izo-bután)
203-448-7
200-857-2
106-97-8
75-28-5
100024001A
14.1,2-dibrómetán203-444-5106-93-40,10,81BK
15.dietylsulfát200-589-664-67-50,030,21B1B
16.1,2-dichlóretán
(etyléndichlorid)
203-458-1107-06-25201BK
17.2,2´-dichlór-4,4´-
metyléndianilín
(3,3´dichlórdifenyl-
metán-4,4´-diam)
202-918-9101-14-40,021BK
18.1,2-dimetylhydrazín
(1,2-dimetyldiazán)
540-73-80,11BS, K
19.dimetylsulfát201-058-177-78-10,020,11B2K
20.2,6-dinitrotoluén210-106-0606-20-20,0070,051B2K
21.epichlórhydrín
(1-chlór-2,3-epoxypropán)
(chlórmetyloxirán)
203-439-8106-89-83121BS, K
22.1,2-epoxypropán200-879-275-56-912,41B1B
23.etylénimín (aziridín)205-793-9151-56-40,50,91B1BK
24.etylénoxid (oxirán)200-849-975-21-811,81B1BK
25.hydrazín (diazán)206-114-9302-01-20,010,0131BS, K
26.chlórmetyl-metyléter (monochlórdimetyléter) (chlórmetoxymetán)203-480-1107-30-20,0031AK
27.chróm (VI) a jeho zlúčeniny13)
ako prach a aerosól (ako Cr) inhalovateľná frakcia
– zváranie alebo rezanie plazmou alebo obdobné pracovné procesy, pri ktorých vznikajú výpary 14)
1333-82-00,0051A1BS
28.kadmium a jeho zlúčeniny
ako prach a aerosól (ako Cd)
oxid kademnatý,
chlorid kademnatý,
síran kademnatý,
fluorid kademnatý
inhalovateľná frakcia
– výroba batérií, tepelná extrakcia zinku, olova a medi, zváranie kadmiových zliatin,
– ostatné
215-146-2
233-296-7
233-331-6
232-222-0
1306-19-0
10108-64-2
10124-36-4
7790-79-60,03


0,15
1B
1B
1B
1B
2
1B
1B
1B29.4,4´-metyléndianilín
(4,4´-diaminodifenylmetán)
202-974-4101-77-90,11B2S, K
30.nikel a jeho zlúčeniny
inhalovateľná frakcia
oxid nikelnatý,
oxid nikličitý,
oxid niklitý,
sulfid nikelnatý,
tetrakarbonyl niklu (ako Ni),
– ostatné
215-215-7

234-823-3
215-217-8
240-841-2
236-669-2
1313-99-1

12035-36-8
1314-06-3
16812-54-7
13463-39-30,5


0,05
1A

1A
1A
1A
2
2
S
31.2-nitropropán201-209-179-46-95181B
32.ohňovzdorné keramické vlákna0,3 vl·cm-3
12)
1B
33.oxid kremičitý, kryštalický
respirabilná frakcia15)
14808-60-70,11A
34.prach z tvrdého dreva16)
(dub, buk)
inhalovateľná frakcia17)
21A
35.propylénoxid
(1,2-epoxypropán) (metyloxirán)
200-879-275-56-92,411B1B
36.o-toluidín
(2-metylanilín)
202-429-095-53-40,10,51BK
37.trichlóretylén
(trichlóretén)
201-167-479-01-6502751B2K
38.monomér vinylchloridu
(chlóretén)
200-831-075-01-412,61A

Vysvetlivky:

1) EINECS číslo

Číslo priradené chemickej látke, ktorá sa nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok. Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii podľa vymedzenia v časti 1 oddiele 1.1.1.2 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

2) CAS číslo

Medzinárodne ustanovené číslo priradené danej chemickej látke na účely jej presnej identifikácie za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.

3) Technické smerné hodnoty (TSH)

Určujú sa len pre karcinogény a mutagény zaradené do kategórie 1A a kategórie 1B, pre ktoré nemôžu byť v súčasnosti ustanovené najvyššie prípustné expozičné limity vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky. Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami a možno ich dodržať technickými opatreniami. Vo väčšine karcinogénov v súčasnosti nie je možné vedecky určiť úrovne, pod ktorými by expozícia neviedla k nepriaznivým následkom na zdravie. Ustanovením technickej smernej hodnoty sa reziduálne riziká úplne neodstránia, ale ich ustanovenie prispeje k výraznému zníženiu rizika vyplývajúceho z tejto expozície. Dodržiavaním technických smerných hodnôt sa znižuje pravdepodobnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale nemožno ich úplne vylúčiť. Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.

TSH znamenajú časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár a aerosólov vrátane minerálnych vlákien za 8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

Na obmedzenie nadmernej expozície pri kolísaní hodnôt nad priemernú TSH platia tieto pravidlá:

krátkodobá hodnota expozície maximálne 5 x TSH,

krátkodobé trvanie expozície 15 minút,

frekvencia za zmenu 5 x,

interval medzi expozíciou 1 hodina.

V týchto prípadoch musí byť vždy dodržaná priemerná TSH za 8-hodinovú zmenu.

Vyjadrujú sa v:

4) ppm – počet objemových častí chemickej látky na milión objemových častí vzduchu (ml·m-3),

5) mg·m-3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 oC a tlaku 101,3 kPa.

6) Kategórie karcinogénov

kategória 1A – dokázaný karcinogén pre ľudí,

kategória 1B – pravdepodobný karcinogén,

kategória 2 – podozrivý karcinogén.

7) Kategórie mutagénov

kategória 1A – mutagén ľudských zárodočných buniek,

kategória 1B – mutagén cicavčích zárodočných buniek,

kategória 2 – podozrivý mutagén.

8) K prienik cez kožu: Niektoré látky môžu prenikať ľahko cez kožu a spôsobovať smrteľné otravy často bez varovných príznakov (napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a podobne).

9) S senzibilizujúce účinky majú látky, ktoré spôsobujú oveľa vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu, ako je bežný. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie technických smerných hodnôt nezaručuje, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.

10) Inhalovateľná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovená technická smerná hodnota.

11) Auramín a jeho soli sú zaradené podľa § 2 písm. a) druhého bodu medzi látky, zmesi a pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1.

12) vl·cm–3 – vlákno na centimeter kubický vzduchu,

vl·cm–3 =vl·ml,

vl·ml– vlákno na mililiter.

13) TSH pre zlúčeniny šesťmocného chrómu (č. 27) má prechodné obdobie do 17. januára 2025.

14) TSH pre zlúčeniny šesťmocného chrómu (č. 27), ktoré vznikajú pri zváraní alebo rezaní plazmou alebo pri obdobných pracovných procesoch, pri ktorých vznikajú výpary, má prechodné obdobie do 17. januára 2025.

15) Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovená technická smerná hodnota.

16) TSH pre prach z tvrdého dreva (č. 34) má prechodné obdobie do 17. januára 2023.

17) Ustanovuje sa ako inhalovateľná frakcia: ak sa prach z tvrdého dreva zmieša s iným drevným prachom (mäkké drevo), pre všetky druhy prachu z dreva, ktoré sú prítomné v zmesi, sa uplatňuje technická smerná hodnota pre prach z tvrdého dreva.

Tabuľka č. 2

P
o
r.

č.
Chemická látkaEINECSCASTSHKate-
gória
karcino- génov
Kate-
gória muta- génov
Poznámka
ml·m-3
(ppm)
mg·m-3
1.chróm (VI) a jeho zlúčeniny
ako prach a aerosól (ako Cr) inhalovateľná frakcia
– zváranie alebo rezanie plazmou alebo obdobné pracovné procesy, pri ktorých vznikajú výpary
1333-82-0


0,010


0,025
1A1BTSH do 17. 1. 2025

TSH do 17. 1. 2025
2.prach z tvrdého dreva
(dub, buk)
inhalovateľná frakcia
31ATSH do 17. 1. 2023

“.

14. V prílohe č. 4 prvom bode sa slová „nad zamestnancami exponovanými“ nahrádzajú slovami „pre zamestnancov exponovaných“.

15. V prílohe č. 4 druhom bode úvodnej vete sa za slovo „prehliadky“ vkladajú slová „vo vzťahu k práci“.

16. Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Peter Pellegrini v. r.