Nariadenie vlády č. 289/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové

Platnosť od 23.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

289

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. júla 2021,

ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové

Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Brezové (ďalej len „prírodná rezervácia“). Súčasťou prírodnej rezervácie je územie európskeho významu SKUEV0196 Brezové podľa osobitného predpisu.1)

(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Poprad v katastrálnom území Štrba. Celková výmera prírodnej rezervácie je 16,8493 ha.

(3) Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Poprad.

(4) Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o prírodnú rezerváciu podľa § 54 ods. 5 zákona.

(5) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie je ustanovené v § 17 ods. 7 zákona.

§ 2

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Na území prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.


Eduard Heger v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 289/2021 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

Územie prírodnej rezervácie je vymedzené podľa vektorovej katastrálnej mapy so stavom katastra nehnuteľností k 30. januáru 2021, z ktorej bola hranica prírodnej rezervácie prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice prírodnej rezervácie

Hranica prírodnej rezervácie sa začína 320 m západne od miestnej komunikácie pri bezmennom prítoku Hlbokého potoka, pokračuje 80 m na sever, kde sa na hranici krovitých porastov a lúk stáča na západ a po 80 m pokračuje na sever. Následne sa po 70 m stáča na severozápad a pokračuje 50 m ku krovitým porastom, kde sa stáča na juhozápad a po 70 metroch pokračuje okolo krovín smerom na juho-juhozápad až k hustým porastom lemujúcim vodný tok. Tu sa stáča na západ a po okraji porastu drevín prechádza okolo obhospodarovaných pozemkov a pokračuje ďalej na západ cez porast drevín až k Hlbokému potoku, kde južným až juhozápadným smerom kopíruje vodný tok až do miest, kde krovité porasty prechádzajú do obhospodarovaných plôch. Tu sa hranica prírodnej rezervácie stáča na východ a kopírujúc porasty krovín po 175 m obchádza borovicový porast najprv smerom na sever a po jeho vnútornom obvode pokračuje na východ 70 m. Následne sa hranica stáča na severovýchod a po 50 m pokračuje na severovýchod po hranici krovitých porastov, ktoré kopíruje a následne pokračuje na sever. Po 180 m sa stáča krátko na východ a následne juhovýchodným smerom kopíruje krovité porasty 270 m a pokračuje východným smerom cez krovité porasty až opäť dosiahne obhospodarovanú plochu. Tu sa hranica prudko stáča na severozápad a ďalej pokračuje mierne oblúkovite severozápadným smerom, neskôr severným až severovýchodným smerom kopírujúc krovité porasty späť k bezmennému prítoku Hlbokého potoka.

Zoznam parciel prírodnej rezervácie

Okres Poprad

Katastrálne územie Štrba:

3209 – časť (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 30. januáru 2021).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 289/2021 Z. z.

PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

Biotopy európskeho významu:

Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430).

Biotop národného významu:

Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí.

Biotopy druhu rastliny európskeho významu:

kosákovec lesklý [Hamatocaulis vernicosus (Mitt.)] Hedenäs.

Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:

pimprlík mokraďný (Vertigo=Vertilla angustior), pimprlík močiarny (Vertigo geyeri).

Poznámky:
Biotopy európskeho významu a biotopy národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“).
Druh rastliny národného významu je označený v súlade s prílohou č. 4 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.
Druhy živočíchov európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 5 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).