Oznámenie č. 278/2021 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 12. 7. 2021 č. 1/2021, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Platnosť od 14.07.2021
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

278

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 12. 7. 2021 č. 1/2021, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutím sa ruší rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 9. 2. 2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie je uverejnené v čiastke 3/2021 Vestníka Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Rozhodnutie je uverejnené aj na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb www.teleoff.gov.sk.