Vyhláška č. 300/2021 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.07.2021
Účinnosť od 05.08.2021

300

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 15. júla 2021,

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z., vyhlášky č. 178/2019 Z. z. a vyhlášky č. 309/2019 Z. z. sa mení takto:

1. Číslo „2021“ sa v celom texte vyhlášky okrem § 12 ods. 3 písm. f) prvého bodu nahrádza číslom „2022“.

2. Za § 46c sa vkladá § 46d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 5. augusta 2021

Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2022 do 31. decembra 2021, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2022 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2021; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. augusta 2021.


Andrej Juris v. r.