Nariadenie vlády č. 268/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Platnosť od 09.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 3, 13, 19, 21, 24, 34, 47, 48 a 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021

268

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. júla 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „finančnej“, slovo „výdavkov“ sa nahrádza slovom „prostriedkov“ a slovo „spolufinancovanie“ sa nahrádza slovom „financovanie“.

2. V § 1 písmeno a) znie:

a) dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 (ďalej len „školské mliečne výrobky“) pre deti v materskej škole prevádzkovanej v Slovenskej republike,4) pre žiakov v základnej škole prevádzkovanej v Slovenskej republike5) alebo pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole6) prevádzkovanej v Slovenskej republike (ďalej len „žiak“),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 27 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 1 písm. c) prvom bode sa za slovo „ochutnávku“ vkladá slovo „školských“ a za slovo „alebo“ sa vkladá slovo „školského“.

4. V § 2 písm. p) a r) sa za slovo „dodávanie“ vkladajú slová „alebo distribúciu“.

5. V § 2 písm. q) sa slová „druh školského mliečneho výrobku“ nahrádzajú slovami „školský mliečny výrobok toho druhu“.

6. V § 2 písm. r) sa slová „druh školského ovocia a zeleniny“ nahrádzajú slovami „školské ovocie a zelenina toho druhu“.

7. V § 3 ods. 2 sa slovo „musí“ nahrádza slovom „musia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a požiadavky na mliečne výrobky alebo ovocie a zeleninu, dodávané alebo distribuované v rámci školského programu podľa osobitných predpisov16aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:

16aa) Čl. 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 10 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 v platnom znení.“.

8. V § 3 ods. 3 sa za slovo „poskytnúť“ vkladá slovo „základnú“ a slová „§ 7 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 5“.

9. V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:

f) písomne vyhotovené výsledky analýzy zloženia školských mliečnych výrobkov podľa písmena c) vykonanej laboratóriom, v ktorom je vykonávanie týchto analýz akreditované20a) vnútroštátnym akreditačným orgánom20b) členského štátu Európskej únie ako vykonávanie špecifických činností posudzovania zhody20c) podľa technických špecifikácií prijatých uznaným normalizačným orgánom20d) na opakované alebo nepretržité používanie alebo aj podľa určitých dodatočných požiadaviek vrátane tých, ktoré sú ustanovené v príslušných sektorových systémoch, nie staršej ako tri mesiace, ktoré preukazujú, že tieto školské mliečne výrobky spĺňajú požiadavky na zloženie a zložky oprávnených mliečnych výrobkov ustanovené týmto nariadením vlády a osobitnými predpismi21) a ktoré preukazujú podiel mliečnej zložky v týchto školských mliečnych výrobkoch,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a až 20d znejú:

20a) Čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

20b) Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20c) Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20d) Čl. 2 ods. 8 až 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.“.

10. V § 4 ods. 2 písmeno i) znie:

i) informáciu o spôsobe distribúcie školských mliečnych výrobkov podľa písmena c) vrátane spôsobu ich skladovania; ak žiadateľ plánuje školské mliečne výrobky v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) distribuovať prostredníctvom prístroja alebo automatu, ktorý školské mliečne výrobky vydáva (ďalej len „automat“), informácia obsahuje aj technickú dokumentáciu automatu, s opisom jeho fungovania, podľa ktorej technické zabezpečenie automatu umožní vydávať školské mliečne výrobky v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) len žiakom školy, pre ktorú sa majú tieto činnosti zabezpečovať, odlíšiť vydanie školského mliečneho výrobku v rámci zabezpečovania týchto činností od jeho vydania mimo ich zabezpečovania, zamedziť vydávaniu porcií školského mliečneho výrobku pre jedného žiaka presahujúcich maximálne veľkosti jednej porcie školského mliečneho výrobku pre jedného žiaka počas určitého obdobia a evidovať množstvo školských mliečnych výrobkov vydaných v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) počas určitého obdobia, úhrady zaplatené za vydané školské mliečne výrobky a skutočnosť, že sa vydajú žiakom školy, pre ktorú sa majú tieto činnosti zabezpečovať, a“.

11. V § 4 ods. 8 sa za slovo „roku“ vkladá čiarka a slovo „2023“ sa nahrádza slovami „v ktorom sa skončí uplatňovanie stratégie vykonávania školského programu v Slovenskej republike26a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) Čl. 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.

12. V § 5 ods. 8, ods. 9 úvodnej vete, ods. 9 písm. a), ods. 11 písm. b) a ods. 15 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 22“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 28“.

13. V § 5 ods. 8, ods. 9 úvodnej vete, ods. 9 písm. a), ods. 11 písm. b) a ods. 15 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 28“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 28 a 29“.

14. V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo distribuuje“.

15. V § 6 ods. 7 sa slová „10 a 12“ nahrádzajú slovami „14 a 16“.

16. V § 6 ods. 10 sa vypúšťa slovo „predajného“ a slovo „predaj“ sa nahrádza slovom „vydávanie“.

17. V § 6 ods. 12 sa slová „jednej škole“ nahrádzajú slovami „pre zmluvných žiakov jednej školy“ a slová „žiadateľovi v realizačnom období“ sa nahrádzajú slovami „žiadateľovi počas celého realizačného obdobia alebo jeho časti“.

18. V § 6 ods. 13 a 14 sa slová „v týchto realizačných obdobiach“ nahrádzajú slovami „počas celého trvania realizačných období alebo ich časti“.

19. V § 6 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 a 16, ktoré znejú:

(15) Škola, ktorej boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku pre zmluvných žiakov dodané školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina, je povinná tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zeleninu distribuovať svojim zmluvným žiakom v tom istom školskom roku.

(16) Škola, ktorej boli pre zmluvných žiakov dodané školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesmie tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zeleninu do ich distribuovania jej zmluvným žiakom upraviť spôsobom, v dôsledku ktorého by tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zelenina neboli oprávnenými mliečnymi výrobkami alebo oprávneným ovocím a zeleninou.“.

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 17 a 18.

20. V § 6 odseky 15 a 16 znejú:

(15) Za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), môže schválený žiadateľ okrem základnej pomoci žiadať úhradu najviac vo výške uvedenej v prílohách č. 1 a 2, alebo vo výške upravenej podľa odseku 16 (ďalej len „najvyššia úhrada“), ak sa na jej pokrytie neposkytuje dodatočná pomoc. Ak sa na pokrytie najvyššej úhrady poskytuje dodatočná pomoc, za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), schválený žiadateľ môže okrem základnej pomoci žiadať úhradu najviac vo výške tej časti najvyššej úhrady, na ktorej pokrytie sa táto dodatočná pomoc neposkytuje. Najvyššia úhrada zahŕňa daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“). Najvyššia úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

(16) Ak výška úhrady uvedená v prílohách č. 1 a 2, ktorú môže schválený žiadateľ okrem základnej pomoci žiadať za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nedosahuje úhrnnú výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je základná pomoc, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny zmluvným žiakom poskytuje, schválený žiadateľ môže za tieto školské mliečne výrobky alebo za toto školské ovocie a zeleninu okrem tejto pomoci žiadať úhradu najviac vo výške dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je táto pomoc.“.

21. V § 6 ods. 17 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 18“.

22. V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b)“ a slová „zmluvným žiakom v každej škole“ sa nahrádzajú slovami „pre zmluvných žiakov každej školy“.

23. V § 7 ods. 2 písm. c) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo ktoré distribuoval jej zmluvným žiakom“ a za slová „o množstvách“ sa vkladá slovo „týchto“.

24. V § 7 ods. 2 písm. c) prvom bode sa za slovom „škole“ vypúšťa slovo „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a o tom, či pred distribúciou týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny svojim zmluvným žiakom dodržala zákaz podľa § 6 ods. 16,“.

25. V § 7 ods. 2 písm. c) druhom bode sa slová „úhradách, ktoré zmluvní žiaci zaplatili“ nahrádzajú slovami „úhradách zaplatených“.

26. V § 7 ods. 2 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

3. tom, či schválený žiadateľ distribuoval školské mliečne výrobky jej zmluvným žiakom počas realizačného obdobia,“.

Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.

27. V § 7 ods. 2 písm. c) piatom bode sa za slovo „počte“ vkladá slovo „jej“.

28. V § 7 ods. 2 písm. d) a e) sa za slovo „školou“ vkladajú slová „alebo jej zmluvnými žiakmi“.

29. V § 7 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) informáciu o spôsobe distribúcie školských mliečnych výrobkov podľa písmena b) v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. i), ak ešte nebola platobnej agentúre predložená,“.

Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená g) až p).

30. V § 7 ods. 2 písmená g) až i) znejú:

g) výstupné zostavy z každého automatu, prostredníctvom ktorého schválený žiadateľ distribuoval schválené mliečne výrobky podľa písmena b), ktoré zahŕňajú údaje o množstvách týchto schválených mliečnych výrobkov, úhradách, ktoré za ne boli zaplatené, spôsobe platby týchto úhrad a skutočnosti, že boli vydané žiakom školy podľa písmena b),

h) doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 12, ak toto obmedzenie prevádzky školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej činnosti,

i) doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 13 alebo ods. 14, ak toto obmedzenie prevádzky školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej činnosti,“.

31. V § 7 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Vyhlásenie školy podľa odseku 2 písm. c) sa považuje za jej vyhlásenie, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina boli jej zmluvným žiakom na účely zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) distribuované popri uskutočňovaní výchovy alebo vzdelávania týmto zmluvným žiakom v rozsahu, v ktorom je uskutočňovanie výchovy alebo vzdelávania na účely vykonávania školského programu povinné.

(4) Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) sa poskytuje ako

a) základná pomoc alebo

b) základná pomoc a dodatočná pomoc.“.

Doterajšie odseky 3 až 22 sa označujú ako odseky 5 až 24.

32. V § 7 odsek 5 znie:

(5) Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa poskytuje základná pomoc vo výške, ktorá je uvedená v prílohe č. 1. Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) sa poskytuje základná pomoc vo výške, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.“.

33. V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Ak sa na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) poskytuje pomoc aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, na zabezpečovanie týchto činností možno okrem základnej pomoci poskytovať aj dodatočnú pomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu na pokrytie najvyššej úhrady za dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A alebo školského ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2 dodávaných alebo distribuovaných v rámci zabezpečovania týchto činností vrátane dane, ktorú táto úhrada zahŕňa. Dodatočná pomoc sa poskytuje do výšky najvyššej úhrady a poskytuje sa na pokrytie toho istého podielu najvyššej úhrady za dodávanie alebo distribúciu všetkých školských mliečnych výrobkov alebo všetkého školského ovocia a zeleniny v tom istom príslušnom školskom roku. Ak to celkový objem prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) umožňuje, dodatočná pomoc sa poskytuje vo výške najvyššej úhrady, na pokrytie ktorej sa poskytuje.“.

Doterajšie odseky 6 až 24 sa označujú ako odseky 7 až 25.

34. V § 7 ods. 6 sa slová „možno okrem základnej pomoci poskytovať aj dodatočnú“ nahrádzajú slovami „sa okrem základnej pomoci poskytuje aj dodatočná“ a slová „príslušnom školskom roku“ sa nahrádzajú slovami „realizačnom období“.

35. V § 7 odsek 7 znie:

(7) Ak úhrnná protihodnota za dodávanie alebo distribúciu tých istých školských mliečnych výrobkov alebo toho istého školského ovocia a zeleniny, dodávaných alebo distribuovaných v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) pre zmluvných žiakov tej istej školy v tom istom realizačnom období, ktorá nezahŕňa úhrnnú výšku základnej pomoci, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny v tomto realizačnom období poskytuje, nedosahuje úhrnnú výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je táto pomoc, úhrnná výška základnej pomoci, ktorá sa na zabezpečovanie týchto činností v tomto realizačnom období poskytuje platiteľovi dane, sa znižuje na úroveň úhrnného základu dane zodpovedajúcej protihodnote za dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny v tomto realizačnom období, ktorá nezahŕňa úhrnnú výšku základnej pomoci, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny v tomto realizačnom období poskytuje.“.

36. V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) počas realizačného obdobia, znižuje podľa osobitného predpisu40a)z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) a úhrnná výška základnej pomoci, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu tých istých školských mliečnych výrobkov alebo toho istého školského ovocia a zeleniny pre zmluvných žiakov tej istej školy v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v tomto realizačnom období schválenému žiadateľovi poskytuje ako platiteľovi dane, sa znižuje podľa odseku 7, podľa osobitného predpisu40a) sa z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) znižuje celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) počas tohto realizačného obdobia, ktorá je tvorená touto úhrnnou výškou základnej pomoci zníženou podľa odseku 7.“.

Doterajšie odseky 8 až 25 sa označujú ako odseky 9 až 26.

37. V § 7 odseky 9 až 11 znejú:

(9) Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 13, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie týchto činností počas realizačného obdobia, v ktorom žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností v príslušnom školskom roku, sa znižuje o jednu tretinu. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) počas realizačného obdobia, znížila podľa odseku 7 alebo ak sa znížila podľa osobitného predpisu40a)z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36)táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa prvej vety.

(10) Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 14, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie týchto činností počas realizačného obdobia, v ktorom schválený žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností, sa znižuje o súčin buď druhotnej časti alebo špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), z ktorej má schválený žiadateľ určenú pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, a počtu zmluvných žiakov v školách, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie týchto činností pridelená táto maximálna výška pomoci a pre ktoré nezabezpečil tieto činnosti najmenej počas jedného realizačného obdobia. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) počas realizačného obdobia, znížila podľa odseku 7, ak sa znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) alebo ak sa znížila podľa odseku 9, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa prvej vety.

(11) Ak sa za dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia schválenému žiadateľovi okrem pomoci zaplatila úhrada prevyšujúca výšku najvyššej úhrady za tieto mliečne výrobky alebo za toto ovocie a zeleninu, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu týchto schválených mliečnych výrobkov alebo tohto schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, sa znižuje o rozdiel medzi touto zaplatenou úhradou a najvyššou úhradou. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa odseku 7, ak sa znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) alebo ak sa znížila podľa odseku 9 alebo odseku 10, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa prvej vety.“.

38. V § 7 ods. 12 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 11“ a slová „škole alebo zmluvnému žiakovi“ sa vypúšťajú.

39. V § 7 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), znížila podľa odseku 8, ak sa znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) alebo ak sa znížila podľa odseku 9 alebo odseku 10, táto znížená výška pomoci sa zaokrúhľuje podľa druhej vety.“.

40. V § 7 ods. 15 úvodnej vete, písm. b), písm. c) prvom bode, písm. d) a e) sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

41. V § 7 ods. 15 písm. g), ods. 17 písm. g), ods. 19 písm. f) sa slová „písm. i), j) a l) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. j), k) a m) až p)“.

42. V § 7 ods. 17 úvodnej vete sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

43. V § 7 ods. 17 písm. d) a ods. 19 písm. c) sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

44. V § 7 ods. 19 úvodnej vete, písm. b), c) a e) sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 18“.

45. V § 7 ods. 20 sa slová „10, 12 alebo odseku 14“ nahrádzajú slovami „14, 16 alebo odseku 18“.

46. V § 7 sa za odsek 24 vkladajú nové odseky 25 a 26, ktoré znejú:

(25) Pomoc sa poskytuje vo forme finančných prostriedkov.

(26) Pomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu možno poskytnúť len na zabezpečovanie tých činností, na ktorých zabezpečovanie možno poskytnúť pomoc z prostriedkov únie.“.

Doterajšie odseky 25 a 26 sa označujú ako odseky 27 a 28.

47. V § 7 ods. 28 sa za slová „písm. d)“ vkladajú slová „nezahŕňajúcich dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c)“.

48. § 7 sa dopĺňa odsekom 29, ktorý znie:

(29) Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) spočívajúcich v dodaní alebo distribuovaní školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny možno poskytnúť na pokrytie najviac 80 % nákladov, ktoré boli na vykonávanie týchto činností oprávnene vynaložené a ktoré nezahŕňajú daň. Za výšku oprávnene vynaložených nákladov na dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c), ktoré nezahŕňajú daň, sa považuje výška základnej pomoci, ktorá by sa na ich dodávanie alebo distribúciu poskytovala, ak by boli dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b).“.

49. Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Prevádzka školy, pre ktorú bola schválenému žiadateľovi pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, sa v konaní o poskytnutí pomoci na zabezpečovanie týchto činností v druhom realizačnom období alebo v treťom realizačnom období tohto školského roka na účely § 6 ods. 12 až 14 považuje za obmedzenú v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi tieto činnosti pre tieto školy neumožňoval zabezpečovať aspoň počas časti všetkých realizačných období tohto školského roka.“.

50. V prílohách č. 1 a 2 sa v nadpise slová „NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA“ nahrádzajú slovami „ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ“.

51. V prílohe č. 1 tabuľkách A a B prvom riadku siedmeho stĺpca a v prílohe č. 2 prvom riadku piateho stĺpca tabuľky sa za slovo „Výška“ vkladá slovo „základnej“.

52. V prílohe č. 1 tabuľkách A a B prvý riadok ôsmeho stĺpca znie:

„Úhrada v eurách, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať za jedno balenie alebo za jeden kg mliečneho výrobku“.

53. V prílohe č. 1 vysvetlivky k tabuľke A znejú:

„Vysvetlivky:
*výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku
**výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.“.

54. V prílohe č. 2 prvý riadok šiesteho stĺpca tabuľky znie:

„Úhrada v eurách, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať za jeden kg alebo za jeden liter ovocia a zeleniny“.

55. V prílohe č. 2 vysvetlivky k tabuľke znejú:

„Vysvetlivky:
*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na 1 kg ovocia a zeleniny.
**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na jeden liter ovocia a zeleniny.“.

56. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

ZOZNAM ŠKOLSKÝCH MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

ZOZNAM ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ

57. Príloha č. 3 sa dopĺňa siedmym až desiatym bodom, ktoré znejú:

7. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1238 zo 17. júna 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/40, pokiaľ ide o hodnotenie vykonávania školského programu (Ú. v. EÚ L 284, 1. 9. 2020).

8. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1239 zo 17. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o monitorovanie a hodnotenie vykonávania školského programu a súvisiacich kontrol na mieste (Ú. v. EÚ L 284, 1. 9. 2020).

9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020).

10. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/78 z 27. januára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/600, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 (Ú. v. EÚ L 29, 28. 1. 2021).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 3, 13, 19, 21, 24, 34, 47, 48 a 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.


Eduard Heger v. r.