Oznámenie č. 260/2021 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 252/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 07.07.2021

260

OZNÁMENIE

o oprave chyby v zákone č. 252/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V čl. IV bode 26 majú byť namiesto slov „§ 86zg“ správne uvedené slová „§ 86zi“.