Zákon č. 263/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

OBSAH

263

ZÁKON

zo 17. júna 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 300/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 ods. 6 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) realizuje projekty zamerané na poskytovanie bezplatného poradenstva fyzickej osobe pri riešení problémov

1. s dlhmi,

2. v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch vrátane psychologického poradenstva,“.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.