Uznesenie č. 267/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 406 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

Platnosť od 09.07.2021
Účinnosť od 12.07.2021

267

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 406

zo 7. júla 2021

k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach
Slovenskej republiky

Číslo: 13428/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. s účinnosťou od 12. júla 2021 určenie II. stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky;

B. ukladá

ministrovi vnútra

B.1. oprávnenie určiť na všetkých bývalých hraničných priechodoch III. kategórie stav, rozsah a spôsob výkonu kontrol týkajúcich sa karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

predsedovi vlády

B.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

bezodkladne

ministerke kultúry

B.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.

bezodkladne

Vykonajú: minister vnútra

predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR