Vyhláška č. 298/2021 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z.

Platnosť od 27.07.2021
Účinnosť od 05.08.2021

298

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 15. júla 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. c), e) až i), l) a m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.

2. V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „technologickú vodu“ vkladajú slová „alebo geotermálnu vodu“.

3. V § 4 ods. 11 definícii veličiny KFN sa slová „2020 a 2021“ nahrádzajú slovami „2020 až 2022“.

4. V § 4 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Ak regulovaný subjekt prevzal zariadenia na výrobu a rozvod tepla od spoločnosti, ktorá mu dodávala teplo a bude ich prevádzkovať v nasledovnom období, maximálna výška celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa vypočíta podľa odseku 11, ku ktorej sa pripočítajú náklady vo výške fixných nákladov za nakupované teplo z predchádzajúceho schváleného návrhu ceny tepla.“.

Doterajšie odseky 12 až 21 sa označujú ako odseky 13 až 22.

5. V § 4 ods. 15 definícii veličiny CFZ sa na konci pripájajú tieto slová: „do výšky schválenej ceny“.

6. V § 4 ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

7. V § 4 ods. 17 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.

8. V § 4 ods. 20 sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „piateho“.

9. V § 4 sa za odsek 21 vkladajú nové odseky 22 a 23, ktoré znejú:

(22) Ak regulovaný subjekt predkladá návrh ceny tepla pre novú lokalitu v priebehu roku t a maximálna výška ceny zemného plynu podľa odseku 4 písm. a) je nižšia v čase uzavretia zmluvy na nákup zemného plynu ako denná cena zemného plynu zverejnená burzou, ktorej webové sídlo úrad zverejní na svojom webovom sídle, maximálnou oprávnenou cenou na nákup zemného plynu je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou v eurách na megawatthodinu v mesiaci, v ktorom regulovaný subjekt uzavrel zmluvu na nákup zemného plynu, vynásobený číslom 1,15.

(23) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými dokladmi, náklady na nákup paliva podľa odseku 3 písm. a) a náklady regulovanej zložky fixných nákladov podľa odseku 10 písm. a).“.

Doterajší odsek 22 sa označuje ako odsek 24.

10. V § 7 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 4 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 13“.

11. V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 4 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 19“.

12. V § 8 ods. 3 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a slová „odseku 3“ v celom texte sa nahrádzajú slovami „odseku 2“.

13. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021

(1) Podľa úprav účinných od 5. augusta 2021 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2022.

(2) Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2022 do 31. decembra 2021, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2022 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2021; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.“.

14. V prílohách č. 3 až 6, 11, 13, 17 až 20 sa vypúšťa riadok por. č. 3.1.6.

15. V prílohách č. 4 až 6, 11, 13, 17, 18 a 20 označenie riadku „Por. č. 2.5“ znie: „Nákup emisných kvót a poplatky za znečistenie“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. augusta 2021.


Andrej Juris v. r.