Nariadenie vlády č. 46/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov

Platnosť od 25.02.2019
Účinnosť od 25.02.2019

46

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. februára 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmená e) a f) znejú:

e) platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny,

f) platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín,“.

2. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

㤠7

Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny

(1) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny.

(2) Vybranými druhmi zeleniny sú

a) listová zelenina, a to šalát a špenát,

b) cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,

c) hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,

d) koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, reďkev a reďkovka, petržlen a špargľa,

e) plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika, tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorka nakladačka a uhorka šalátová.

(3) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha podľa prílohy č. 1.

§ 8

Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín

(1) Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín.

(2) Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú fazuľa, hrach a sója.

(3) Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha podľa prílohy č. 2.“.

3. V § 13 ods. 1 sa slovo „elektronickom“ nahrádza slovom „geopriestorovom“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) Čl. 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.“.

5. Za § 16c sa vkladá § 16d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády.“.

6. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV ZELENINY NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY

Druh zeleninyMinimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha (v kusoch)Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha (v gramoch)
Listová zeleninaŠalát100 000100
Špenát100 0001 000
Cibuľová zeleninaCibuľa600 0002 280
Cesnak300 000500 000
Pór120 000300
Hlúbová zeleninaKapusta25 00075
Kel20 00080
Ružičkový kel25 000100
Karfiol25 00075
Kaleráb80 000240
Koreňová zeleninaMrkva600 000720
Petržlen400 000480
Reďkev a reďkovka1 000 0007 000
Cvikla200 0002 600
Špargľa20 000400
Plodová zeleninaPaprika40 000240
Uhorka nakladačka30 000750
Uhorka šalátová25 000500
Melón3 000120
Dyňa3 000120
Cuketa5 000500
Tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie2 500325
Baklažán2 50010


Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV BIELKOVINÝCH PLODÍN NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN

Druh bielkovinových plodínMinimálny počet kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha
(v kusoch)
Minimálna hmotnosť osiva na
1 ha
(v gramoch)
Fazuľa500 000130 000
Hrach800 000200 000
Sója500 00075 000
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Pellegrini v. r.