Opatrenie č. 56/2019 Z. z.Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.02.2019
Účinnosť od 26.02.2019 do29.06.2020
Zrušený 179/2020 Z. z.

OBSAH

56

OPATRENIE

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

z 12. februára 2019,

ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z., výnosu č. 137/2015 Z. z., opatrenia č. 1521/2018/oLG-5 (oznámenie č. 78/2018 Z. z.) a opatrenia č. 311/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „vyhlásenia“ vkladá slovo „o“.

2. V § 15 ods. 1 písm. a) sa vkladajú nový prvý bod a druhý bod, ktoré znejú:

1. opis nesplnenia konkrétnych bodov alebo pravidiel prístupnosti webových stránok,

2. opis nedodržania pravidiel prístupnosti týkajúci sa konkrétnych častí obsahu webového sídla, najmä v podobe uvedenia konkrétnych nedodržaných pravidiel, uvedenie dôvodov ich nedodržania a opis poskytnutých prístupných alternatív, ak existujú,“.

Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako tretí bod a štvrtý bod.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Patrik Krauspe v. r.