Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
29.03.2019 83/2019 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ bez dohody
25.03.2019 82/2019 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
21.03.2019 81/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
20.03.2019 80/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úr
20.03.2019 79/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
20.03.2019 78/2019 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
13.03.2019 77/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory v rámci organizácie trhu s vínom
11.03.2019 76/2019 Z. z. Vyhláška o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
11.03.2019 75/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
07.03.2019 74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
07.03.2019 73/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
07.03.2019 72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
07.03.2019 71/2019 Z. z. Novela vyhlášky o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
06.03.2019 70/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení zákona č. 404/2011 Z. z. a č. 480/2002 Z. z.
05.03.2019 69/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
05.03.2019 68/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
05.03.2019 67/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Dohovoru v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
04.03.2019 66/2019 Z. z. Novela Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
04.03.2019 65/2019 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
04.03.2019 64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
04.03.2019 63/2019 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
04.03.2019 62/2019 Z. z. Novela zákona o Vojenskej polícii