Oznámenie č. 53/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Platnosť od 25.02.2019

53

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. februára 2019 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2019 z 11. januára 2019 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2019 z 20. decembra 2018 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2020 z 15. septembra 2015 uzatvorený 16. októbra 2018 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky.