Zákon č. 475/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 191/2005
Platnosť od 26.10.2005
Účinnosť od 01.07.2019 do31.12.2021 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

Okrem § 18 ods. 3 a § 27 v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.