Nariadenie vlády č. 550/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Čiastka 197/2010
Platnosť od 30.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

550

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2010,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z. sa mení takto:

Prílohy č. 3 a 4 znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesačne)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
  1234
1do 5 rokov144,70157,00169,90278,00
2od 5 do 10 rokov151,20163,40177,40290,40
3nad 10 rokov157,50170,40184,80302,10

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
  1234
1do 5 rokov0,8320,9020,9761,598
2od 5 do 10 rokov0,8690,9391,0201,669
3nad 10 rokov0,9050,9791,0621,736

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.