Vyhláška č. 136/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z.

Čiastka 41/2015
Platnosť od 19.06.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 1 až 3 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 11. júna 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 1 písm. a) až d) a u) a ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 26 ods. 2 písm. d) štvrtom bode sa za slovo „trestu“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.

2. V § 26 ods. 2 písm. d) piatom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.

3. V § 26 ods. 2 sa písmeno d) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.“.

4. V § 26 odsek 3 znie:

(3) Nový program zaobchádzania sa vypracuje pri zmene stupňa stráženia, umiestnení odsúdeného do oddielu špecializovaného zaobchádzania a do oddielu s bezpečnostným režimom. Pri zmene diferenciačnej skupiny a trvalom premiestnení odsúdeného do iného ústavu v tom istom stupni stráženia sa program zaobchádzania aktualizuje podľa potreby.“.

5. V § 36 odsek 5 znie:

(5) Návšteva počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase, disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu a disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby sa vykoná bez priameho kontaktu; v prípade návštevy odsúdeného osobou mladšou ako 15 rokov môže riaditeľ ústavu povoliť návštevu priamym kontaktom.“.

6. V § 47 ods. 4 sa slová „43 cm (17 palcov)“ nahrádzajú slovami „58 cm (23 palcov)“.

7. V § 65 odsek 1 znie:

(1) Pri vypracúvaní hodnotenia odsúdeného na účely rozhodovania v konaní o milosť, o upustenie od výkonu zvyšku trestu, zmene spôsobu výkonu trestu, určení spoločného spôsobu výkonu postupne uložených trestov a premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia sa postupuje primerane podľa § 64.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 1 až 3 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.


Tomáš Borec v. r.