Nariadenie vlády č. 369/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

(v znení č. 3/2017 Z. z.)

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

369

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 444/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2015 Z. z. sa mení takto:

Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v eurách mesačne)

Pracovný
stupeň
Počet rokov započítanej praxePracovná trieda
1234
1do 5 rokov166,00180,10194,80318,80
2od 5 do 10 rokov173,50187,50203,60333,00
3nad 10 rokov180,70195,50212,00346,40

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeň
Počet rokov započítanej praxePracovná trieda
1234
1do 5 rokov0,9541,0351,1201,832
2od 5 do 10 rokov0,9971,0781,1701,914
3nad 10 rokov1,0391,1241,2181,991

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.