Nariadenie vlády č. 445/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Čiastka 120/2015
Platnosť od 30.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

445

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. decembra 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 444/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 11c sa vkladá § 11d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11d

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa považuje za výšku pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce v roku 2016; ustanovenie § 3 ods. 3 sa v roku 2016 nepoužije.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.