Zákon č. 171/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 300/2005 Z. z.(nepriamo), 475/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 81/2003
Platnosť od 22.05.2003 do30.06.2006
Účinnosť od 01.01.2006 do30.06.2006
Zrušený 221/2006 Z. z.

171

ZÁKON

z 24. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 3 sa bodkočiarka za slovom „činu;5a)“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ktorý spáchala ako člen organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny a za ktorý môže súd uložiť výnimočný trest;“.

2. V § 10 ods. 2 sa za slovo „činu5a)“ vkladá čiarka a slová „ktorý spáchala ako člen organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny a za ktorý môže súd uložiť výnimočný trest,“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.