Nariadenie vlády č. 361/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

361

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 444/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2016 Z. z. sa mení takto:

Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v eurách mesačne)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov182,60198,20214,30350,70
2od 5 do 10 rokov190,90206,30224,00366,30
3nad 10 rokov198,80215,10233,20381,10

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov1,0491,1391,2322,016
2od 5 do 10 rokov1,0971,1861,2872,105
3nad 10 rokov1,1431,2361,3402,190
.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.