Zákon č. 451/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 475/2005 Z. z., 221/2006 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 173/2002
Platnosť od 07.08.2002
Účinnosť od 01.07.2016

451

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I - Zrušený od 1. 1. 2006.

Čl. II - Zrušený od 1. 7. 2006.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.