Nariadenie vlády č. 506/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z.

Čiastka 186/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

506

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. novembra 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods.1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 sa upraví vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, ak bude výška minimálnej mzdy v tomto roku zvýšená podľa osobitného zákona.2) Upravená výška mesačných pracovných taríf v prílohe č. 3 sa rovná súčinu výšky platných pracovných taríf a koeficientu nárastu minimálnej mzdy po zaokrúhlení na 50 eurocentov smerom nahor. Koeficient nárastu minimálnej mzdy sa vypočíta ako podiel výšky ustanovenej minimálnej mzdy a výšky minimálnej mzdy ustanovenej v roku, ktorý mu predchádzal; zaokrúhľuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z.“.

2. V § 3 ods. 4 sa slová „celé desiatky halierov“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent smerom nahor.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.“.

4. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Ak obvinenému alebo odsúdenému patria za vykonanú prácu jednotlivé zložky pracovnej odmeny podľa § 2, zaokrúhľuje sa až výsledná suma tak, že suma nižšia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma, ktorá sa rovná polovici alebo je vyššia ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.“.

5. Prílohy č. 3 a 4 znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v eurách mesačne)

Pracovný stupeňPočet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov135146,5158,5259,5
2od 5 do 10 rokov141152,5165,5271
3nad 10 rokov147159172,5282

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v eurách za hodinu)

Pracovný stupeňPočet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
  1234
1do 5 rokov0,780,840,921,50
2od 5 do 10 rokov0,820,880,961,56
3nad 10 rokov0,850,921,001,63

.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.