Nariadenie vlády č. 556/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným

Čiastka 233/2007
Platnosť od 30.11.2007
Účinnosť od 01.12.2007

OBSAH

556

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 7. novembra 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, § 45 ods.1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným sa mení takto:

Prílohy č. 3 a 4 znejú:

„Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v Sk mesačne)

           Pracovný          
stupeň
Počet rokov
           započítanej praxe           
Pracovná trieda
           1                        2                       3                       4           
1 do 5 rokov   3 690 4 010 4 340 7 100
2 od 5 do 10 rokov   3 860 4 170 4 530 7 410
3 nad 10 rokov   4 020 4 350 4 720 7 710

Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

(v Sk za hodinu)

           Pracovný          
stupeň
Počet rokov
           započítanej praxe           
Pracovná trieda
           1                       2                       3                       4           
1 do 5 rokov 21,20 23,00 24,90 40,80
2 od 5 do 10 rokov 22,20 24,00 26,00 42,60
3 nad 10 rokov 23,10 25,00 27,10 44,30

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.


Robert Fico v. r.