Zákon č. 575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Čiastka 225/2001
Platnosť od 29.12.2001
Účinnosť od 01.10.2020 do28.02.2021 (za 1 deň)
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 5 ods. 6 a § 40 ods. 5 až 9 strácajú účinnosť 31. marca 2002.