Zákon č. 405/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 174/2004
Platnosť od 19.07.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

405

ZÁKON

z 24. júna 2004,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 351/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 3 sa za slová „znaleckej činnosti“ vkladá čiarka a slová „prekladateľskej činnosti“.

2. V § 13 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev“.

3. § 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.