Zákon č. 74/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 10/1996 Z. z., 540/2001 Z. z.(nepriamo), 575/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 27/1995
Platnosť od 18.04.1995 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.2002 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.

74

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6. apríla 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 291/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/1993 Z. z. sa mení takto:

1. V § 13 ods. 1 znie:

(1) Na čele Akadémie je predseda Akadémie, ktorého na návrh Rady vedcov Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky z členov Predsedníctva Akadémie. Predseda Akadémie je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky.“.

2. V § 13 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.