Zákon č. 313/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 73/2013
Platnosť od 15.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013

313

ZÁKON

z 13. septembra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z. zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 60/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky koordinuje plnenie úloh v oblasti ľudských práv.“.

2. V § 15 ods. 1 písmeno a) znie:

a) pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,“.

3. V § 24 odsek 1 znie:

(1) Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,

b) kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností.“.

4. § 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.“.

5. Za § 40v sa vkladá § 40w, ktorý znie:

㤠40w

(1) Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2013 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2013 v správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2013 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.