Zákon č. 456/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 194/2007
Platnosť od 10.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007

OBSAH

456

ZÁKON

z 19. septembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z. a zákona č. 218/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a fyzickej ochrany jadrových zariadení“.

2. V § 6 písm. e) sa na konci pripájajú slová „vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a podpory stavebných výrobkov“.

3. V § 6 písm. f) sa na konci pripájajú slová „vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a podnikateľského prostredia v oblasti výroby stavebných výrobkov“.

4. V § 6 písm. g) sa na konci pripájajú slová „s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb“.

5. V § 7 ods. 1 sa za slovo „spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „koordináciu štátnej pomoci“.

6. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje

a) tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach podľa odseku 1 vrátane rozpočtovania súhrnného schodku verejného rozpočtu, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a politiky spravovania majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére,

b) výkon štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, hypotekárneho bankovníctva, stavebného sporenia s výnimkou poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva, hazardných hier,

c) výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.