Zákon č. 143/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z.

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/2002
Platnosť od 27.03.2002
Účinnosť od 01.11.2009

143

ZÁKON

z 15. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády.".

2. V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:

(3) Na čele Úradu pre štátnu službu je predseda, ktorého, ak spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom,1a) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu službu je päť rokov.

(4) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu Úradu pre štátnu službu, ak

a) je zdravotne nespôsobilý plniť povinnosti predsedu Úradu pre štátnu službu aspoň šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) prestal spĺňať predpoklady ustanovené osobitným predpisom1a) alebo

c) porušuje povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5) Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu službu, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa odseku 4, sa skončí dňom uvedeným v rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky je konečné a nemožno sa ďalej proti nemu odvolať.

(6) Predseda Úradu pre štátnu službu sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením o vzdaní sa funkcie predsedu Úradu pre štátnu službu. Písomné oznámenie doručuje prezidentovi Slovenskej republiky najneskôr pred dňom, ktorý uvádza ako deň skončenia funkcie.

(7) Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu službu, ktorý sa vzdal funkcie podľa odseku 6, sa skončí dňom uvedeným v oznámení o vzdaní sa funkcie predsedu Úradu pre štátnu službu. Ak predseda Úradu pre štátnu službu dátum skončenia svojej funkcie neuviedol, funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia oznámenia prezidentovi Slovenskej republiky alebo dňom, ktorý určí prezident Slovenskej republiky.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 14 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 8 až 10.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.