Zákon č. 351/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 523/2004 Z. z.(nepriamo), 539/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 148/2004
Platnosť od 17.06.2004
Účinnosť od 01.01.2009

351

ZÁKON

z 13. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002, zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 523/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vláda rozhodne, ktorý ústredný orgán štátnej správy bude riadiacim orgánom vo vzťahu k iným ústredným orgánom štátnej správy.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.