Zákon č. 139/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 65/2003
Platnosť od 30.04.2003
Účinnosť od 01.11.2009

139

ZÁKON

z 9. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z. a zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa vypúšťa písmeno o).

2. V § 6 písm. a) sa slová „s výnimkou potravinárstva, stavebných výrobkov a výroby stavebných látok“ nahrádzajú slovami „s výnimkou potravinárstva a stavebných výrobkov“.

3. § 6 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére.“.

4. V § 8 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „a železničné vojsko“.

5. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) informatizáciu spoločnosti.“.

6. V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:

c) pozemkové úpravy a závlahové a odvodňovacie systémy,“.

7. V § 9 ods. 1 písm. d) sa za slovo „rybárstvo“ vkladajú slová „v oblasti hospodárskeho chovu rýb“.

8. V § 10 písmeno c) znie:

c) stavebnú výrobu a stavebné výrobky,“.

9. V § 10 písmeno d) znie:

d) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov.“.

10. V § 11 písm. d) sa vypúšťajú slová „, vojská ministerstva vnútra“.

11. V § 16 písmeno b) znie:

b) vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,“.

12. V § 16 písmeno d) znie:

d) ekologických aspektov územného plánovania,“.

13. V § 17 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

14. § 20 sa vypúšťa.

15. V § 40 ods. 2 až 4 sa odkaz 5 nahrádza odkazom 3. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 5.

16. V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a vedúceho úradu ministerstva“.

17. Názov piatej časti znie: „Prechodné a záverečné ustanovenia“.

18. Za § 40 sa do piatej časti vkladajú nové § 40a a 40b, ktoré znejú:

㤠40a

(1) Zrušuje sa Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a pôsobnosť tohto ministerstva podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti so zrušením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov z Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorej sa určí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40b

(1) V súvislosti s prechodom kompetencií vo vodnom hospodárstve prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií vo vodnom hospodárstve, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(2) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva školstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti informatiky, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti výroby stavebných látok prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti výroby stavebných látok, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(5) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zakladateľská pôsobnosť doterajších ústredných orgánov štátnej správy k právnickým osobám nimi zriadenými a založenými (ďalej len „právnická osoba") na preberajúce ústredné orgány štátnej správy. Zmeny v zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku, a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajšími ústrednými orgánmi štátnej správy a preberajúcimi ústrednými orgánmi štátnej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad § 3, 4 a 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.

19. Za § 41 sa vkladá nový § 41a, ktorý znie:

㤠41a

Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) sa v roku 2003 nepoužije. Limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vrátane štátnych zamestnancov3) schvaľuje na rok 2003 vláda.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.