Zákon č. 37/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/2010
Platnosť od 05.02.2010
Účinnosť od 01.07.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 až 17, 19 až 25, 27, 29 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2010.

37

ZÁKON

z 20. januára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z. a zákona č. 557/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písmená a) a d) znejú:

a) Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky,

d) Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,“.

2. V § 3 sa vypúšťajú písmená e) a k).

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i). Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená j) až l).

3. V § 3 písmená j) a k) znejú:

j) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

k) Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky,“.

4. Nadpis pod § 6 znie:

„Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“.

5. V § 6 sa v úvodnej vete slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“.

6. V § 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „a stavebných výrobkov“.

7. V § 6 písm. e) a f) sa slová „Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Zmluvy o fungovaní Európskej únie“.

8. V § 6 písm. e) sa slová „a podpory stavebných výrobkov“ nahrádzajú slovami „a podpory spracovania dreva a biotechnológií“.

9. V § 6 písm. f) sa slová „a podnikateľského prostredia v oblasti výroby stavebných výrobkov“ nahrádzajú slovami „a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií“.

10. V § 6 písm. g) sa vypúšťajú slová „, cestovný ruch“.

11. § 6 sa dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:

n) stavebnú výrobu a stavebné výrobky,

o) tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,

p) poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu.“.

12. Nadpis pod § 9 znie:

„Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

13. V § 9 ods. 1 sa slová „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

14. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až v), ktoré znejú:

l) ochranu prírody a krajiny,

m) vodné hospodárstvo, ochranu pred povodňami, ochranu akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu,

n) ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,

o) ekologické aspekty územného plánovania,

p) odpadové hospodárstvo,

q) posudzovanie vplyvov na životné prostredie,

r) zabezpečovanie jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,

s) geologický výskum a prieskum,

t) ochranu a reguláciu obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,

u) geneticky modifikované organizmy,

v) regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.“.

15. V § 9 ods. 2 sa slová „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

16. § 10 sa vypúšta.

17. § 11 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) verejné práce,

g) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov.“.

18. V § 13 ods. 6 sa slová „zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie“.

19. § 16 sa vypúšťa.

20. Nadpis pod § 17 znie:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.

21. V § 17 sa v úvodnej vete slová „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.

22. Nadpis pod § 18 znie:

„Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“.

23. V § 18 ods. 1 sa slová „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“.

24. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) cestovný ruch.“.

25. V § 18 ods. 2 sa slová „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“.

26. V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

27. § 24 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(6) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.“.

28. V § 35 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

29. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

30. Za § 40c sa vkladajú § 40d až 40g, ktoré znejú:

㤠40d

(1) Pôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na

a) Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu,

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov,

c) Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

d) Úrad vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť stavebnej výroby a stavebných výrobkov, pre oblasť tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a pre oblasť poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť verejných prác, pre oblasť stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(5) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(6) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, prechádza od 1. júla 2010 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky.

(7) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúce ústredné orgány štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcimi ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 40e

(1) Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústredným orgánom štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40f

(1) Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť cestovného ruchu.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti cestovného ruchu, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencie medzi ústredným orgánom štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40g

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.“.

31. Za § 40g sa vkladá § 40h, ktorý znie:

㤠40h

Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa § 40d ods. 3 až 6, § 40e ods. 3 a § 40f ods. 3 sa upravia dohodou, v ktorej sa určí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 až 17, 19 až 25, 27, 29 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Miroslav Číž v. r.

Robert Fico v. r.