Zákon č. 78/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2005
Platnosť od 05.03.2005
Účinnosť od 01.04.2005

78

ZÁKON

zo 4. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z. a zákona č. 654/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Sekcie sa môžu členiť na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. Úrad, odbor alebo inú organizačnú zložku riadi riaditeľ.“.

2. V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

3. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.“.

4. V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slová „colnej a“ vkladajú slová „v rozsahu podľa odseku 1“.

5. V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „lotérií a iných obdobných hier“ nahrádzajú slovami „hazardných hier“ a za slová „nepodnikateľskej sfére,“ sa vkladajú slová „a vo veciach štátnej pomoci,“.

6. V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:

c) výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, činnosťou doplnkových dôchodkových poisťovní, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne.“.

7. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) poľnohospodárstvo,

b) lesné hospodárstvo,

c) pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,

d) závlahové systémy a odvodňovacie systémy,

e) veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,

f) rastlinolekársku starostlivosť,

g) plemenársky dozor,

h) rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,

i) poľovníctvo,

j) potravinárstvo a potravinový dozor.“.

8. V § 11 písm. a) sa slová „utečencov a presídlencov“ nahrádzajú slovami „azylantov a odídencov“ a slová „hasičskú ochranu“ sa nahrádzajú slovami „ochranu pred požiarmi“.

9. V § 11 písm. b) sa za slová „zabezpečenie referenda,“ vkladajú slová „organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu,“.

10. V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slovo „riadenie“ vkladajú slová „a kontrolu“.

11. V § 12 ods. 1 písm. b) sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl Slovenskej republiky“.

12. V § 12 ods. 1 písm. c) sa za slová „koordináciu činností“ vkladajú slová „a kontrolu“.

13. V § 12 ods. 1 písmeno g) znie:

g) vojenské spravodajstvo,“.

14. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

15. V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „pri vykonávaní verejnej služby“ nahrádzajú slovami „pri výkone práce vo verejnom záujme“.

16. V § 15 ods. 1 písmená d) až f) znejú:

d) stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a realizácie a politiku trhu práce,

e) sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové poistenie,

f) štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi,“.

17. V § 15 odsek 2 znie:

(2) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, činnosťou doplnkových dôchodkových poisťovní a nad poskytovaním sociálnych služieb.“.

18. V § 16 písmená b) a c) znejú:

b) vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,

c) ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,“.

19. V § 18 ods. 1 písm. d) sa slová „a jemu príbuzné práva“ nahrádzajú slovami „a práva súvisiace s autorským právom“.

20. V § 19 písm. b) sa vypúšťajú slová „štátny zdravotný dozor,“.

21. V § 19 písm. c) sa slová „zdravotné poistenie“ nahrádzajú slovami „verejné zdravotné poistenie“.

22. § 19 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach.“.

23. Nadpis nad § 22 znie: „Organizácia ostatných ústredných orgánov štátnej správy“.

24. V § 24 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

25. V § 32 odsek 2 znie:

(2) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku.“.

26. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vedie ústredný fond patentovej literatúry a zabezpečuje výmenu a sprístupňovanie informácií v oblasti priemyselných práv.“.

27. § 35 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú realizáciu pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovedajú za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci.“.

28. V § 40 sa vypúšťajú odseky 5 až 9.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 143/2002 Z. z., zákonom č. 411/2002 Z. z., zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 139/2003 Z. z., zákonom č. 453/2003 Z. z., zákonom č. 523/2003 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 351/2004 Z. z., zákonom č. 405/2004 Z. z., zákonom č. 585/2004 Z. z., zákonom č. 654/2004 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.