Vyhláška č. 368/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov, postupe pri ich poskytovaní a o spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach

Čiastka 144/1998
Platnosť od 01.12.1998
Účinnosť od 01.12.1998

368

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 9. novembra 1998,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov, postupe pri ich poskytovaní a o spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 9 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Držiteľ licencie na výrobu elektriny v zariadení s celkovým elektrickým výkonom 5 MW a viac predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 4, 8 a 14.

(2) Držiteľ licencie na rozvod elektriny, ktorého ročné dodávky presiahnu 1 TWh v rozsahu napätia 22 kV a viac, predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 a 14.

(3) Držiteľ licencie na výrobu plynu 34 TJ/rok a viac predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 16, 17 a 20.

(4) Držiteľ licencie na rozvod plynu, ktorého ročné dodávky presiahnu 1 milión m3 zemného plynu alebo 300 t propán-butánu, alebo ich zmesí za rok, predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19 a 20.

(5) Držiteľ licencie na výrobu alebo rozvod tepla s celkovým výkonom 5 MW tepelných a viac predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 6, 7 a 14.

§ 2

(1) Údaje predkladajú držitelia licencie ministerstvu vrátane komentára vždy za príslušný predmet podnikania za uplynulé ročné účtovné obdobie najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka.

(2) Kontrola správnosti údajov sa vykoná na základe štatistických výkazov a prvotnej evidencie držiteľov licencie, ako aj vykonaním fyzickej kontroly prevádzok a zariadení u držiteľa licencie podliehajúceho štátnej regulácii.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


Ľudovít Černák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 01 - Základné údaje držiteľa licencie

Príloha č. 2 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 02 - Základné ekonomické ukazovatele držiteľa licencie za rok

Príloha č. 3 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 03 - Doplňujúce ukazovatele

Príloha č. 4 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 04 - Výroba elektrickej energie za rok

Príloha č. 5 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 05 - Prenos, rozvod a odbyt elektrickej energie za rok

Príloha č. 6 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 06 - Výroba, rozvod a odbyt tepelnej energie za rok

Príloha č. 7 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 07 - Zdroje a dodávka tepelnej energie za rok

Príloha č. 8 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 08 - Spotreba paliva na výrobu elektrickej energie a tepla

Príloha č. 9 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 09 - Zdroje a dodávka elektrickej energie vrátane jej dovozu a vývozu za rok

Príloha č. 10 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 10 - Výkaz dodávok elektriny podľa sadzieb a taríf pre veľkoodberateľov

Príloha č. 11 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 11 - Výkaz dodávok elektriny podľa sadzieb a taríf pre veľkoodberateľov

Príloha č. 12 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 12 - Výkaz dodávok elektriny podľa sadzieb a taríf pre maloodberateľov - podnikateľov (MOP)

Príloha č. 13 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 13 - Výkaz dodávok elektriny podľa sadzieb a taríf pre maloodberateľov - obyvateľstvo (MOO)

Príloha č. 14 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 14 - Výdavky na investície v elektroenergetike

Príloha č. 15 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 15 - Nákup plynu

Príloha č. 16 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 16 - Predaj a dodávka plynu

Príloha č. 17 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 17 - Kalkulácia nákladov z činností: výroba, nákup a predaj plynu

Príloha č. 18 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 18 - Tranzit, preprava a distribúcia plynu

Príloha č. 19 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 19 - Uskladňovanie plynu

Príloha č. 20 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

Vzor 20 - Výdavky na investície v plynárenstve