Vyhláška č. 366/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, výučbe a rozsahu skúšky z odbornej spôsobilosti, zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach

Čiastka 143/1998
Platnosť od 30.11.1998
Účinnosť od 01.12.1998

366

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 9. novembra 1998,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, výučbe a rozsahu skúšky z odbornej spôsobilosti, zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 4 ods. 8 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Kvalifikačné predpoklady

(1) Kvalifikačným predpokladom na podnikanie v energetických odvetviach je získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a splnenie požiadavky na vzdelanie a požiadavky na odbornú prax v príslušnom energetickom odvetví, ktorými sú

a) na podnikanie v odvetví elektroenergetiky

1. skončenie úplného stredného odborného vzdelania v učebnom alebo študijnom odbore silnoprúdová elektrotechnika alebo v učebnom alebo študijnom odbore energetické strojárstvo alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje elektroenergetika, a päťročná odborná prax v elektroenergetickom odvetví,

2. skončenie úplného stredného vzdelania a skončenie pomaturitného štúdia v študijnom odbore silnoprúdová elektrotechnika alebo v študijnom odbore energetické strojárstvo alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje elektroenergetika, a päťročná odborná prax v elektroenergetickom odvetví,

3. skončenie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore silnoprúdová elektrotechnika alebo v študijnom odbore energetické strojárstvo alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje elektroenergetika, a trojročná odborná prax v elektroenergetickom odvetví,

4. skončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore silnoprúdová elektrotechnika alebo v študijnom odbore energetické strojárstvo alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje elektroenergetika, a štvorročná odborná prax v elektroenergetickom odvetví;

b) na podnikanie v odvetví plynárenstva

1. skončenie úplného stredného odborného vzdelania v učebnom alebo v študijnom odbore strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, chemická technológia alebo technická chémia alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje plynárenstvo, a päťročná odborná prax v plynárenskom odvetví,

2. skončenie úplného stredného vzdelania a skončenie pomaturitného štúdia v študijnom odbore strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, chemická technológia alebo technická chémia alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje plynárenstvo, a päťročná odborná prax v plynárenskom odvetví,

3. skončenie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, chemická technológia alebo technická chémia alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje plynárenstvo, a trojročná odborná prax v plynárenskom odvetví,

4. skončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, chemická technológia alebo technická chémia alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje plynárenstvo, a štvorročná odborná prax v plynárenskom odvetví;

c) na podnikanie v odvetví zásobovania teplom

1. skončenie úplného stredného odborného vzdelania v učebnom alebo študijnom odbore všeobecné strojárstvo alebo energetické strojárstvo alebo stavebníctvo alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje zásobovanie teplom, a päťročná odborná prax v odvetví zásobovania teplom,

2. skončenie úplného stredného vzdelania a skončenie pomaturitného štúdia v študijnom odbore všeobecné strojárstvo alebo energetické strojárstvo alebo stavebníctvo alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje zásobovanie teplom, a päťročná odborná prax v odvetví zásobovania teplom,

3. skončenie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore všeobecné strojárstvo alebo energetické strojárstvo alebo stavebníctvo alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje zásobovanie teplom, a trojročná odborná prax v odvetví zásobovania teplom,

4. skončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore všeobecné strojárstvo alebo energetické strojárstvo alebo stavebníctvo alebo v študijnom odbore, v ktorom sa vyučuje zásobovanie teplom, a štvorročná odborná prax v odvetví zásobovania teplom.

(2) Ak sa žiada o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v dvoch alebo vo viacerých energetických odvetviach, postačí, ak žiadateľ spĺňa podmienku odbornej praxe aspoň v jednom energetickom odvetví.

(3) Splnenie kvalifikačného predpokladu vzdelania sa preukazuje vysvedčením o úspešnom skončení príslušného študijného odboru alebo učebného odboru na strednej škole alebo o pomaturitnom štúdiu alebo výučným listom v strednom odbornom učilišti alebo diplomom o skončení štúdia príslušného smeru na vysokej škole.

(4) Odborná prax sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností v príslušnom energetickom odvetví alebo čestným vyhlásením žiadateľa o výkone odborných činností v príslušnom energetickom odvetví.

§ 2

Výučba

(1) Obsah a rozsah odbornej prípravy (ďalej len „výučba“) na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (ďalej len „osvedčenie“) pre

a) zodpovedných zástupcov žiadateľov, ktorí prevádzkujú energetické zariadenia

1. na výrobu elektriny v zariadení s celkovým elektrickým výkonom 5 MW a viac,

2. na rozvod elektriny, ktorého ročné dodávky presiahnu 1 TWh v rozsahu napätia 22 kV a viac,

3. na výrobu plynu 34 TJ/rok a viac,

4. na rozvod plynu, ktorého ročné dodávky presiahnu 1 milión m3 zemného plynu alebo 300 t propán-butánu alebo ich zmesí za rok,

5. na výrobu tepla pri výkone 5 MW tepelných a viac,

je uvedený v prílohe č.1,

b) ostatných žiadateľov

je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Výučbu organizuje a zabezpečuje za odplatu organizácia určená ministerstvom (ďalej len „školiteľ“).

§ 3

Žiadosť o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti predkladá žiadateľ ministerstvu písomne. Žiadosť obsahuje

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo žiadateľa,

b) vymedzenie energetického odvetvia, v ktorom žiadateľ chce vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti,

c) vymedzenie rozsahu podnikania v energetickom odvetví, pre ktoré chce žiadateľ získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti (§ 2 ods. 1).

(2) K žiadosti žiadateľ pripojí

a) doklad o dosiahnutom vzdelaní,

b) potvrdenie alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe v príslušnom energetickom odvetví,

c) doklady o splnení podmienok na uznanie odbornej spôsobilosti bez skúšky, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 2.

(3) Ministerstvo preskúma úplnosť žiadosti o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti, a ak je žiadosť neúplná, vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Úplnú žiadosť postúpi príslušnému predsedovi skúšobnej komisie.

§ 4

Skúšobná komisia

(1) Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo. Tvorí ju predseda skúšobnej komisie, podpredseda alebo podpredsedovia a ostatní členovia skúšobnej komisie.

(2) Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec ministerstva. Predseda skúšobnej komisie

a) určuje termíny skúšok a náhradné termíny skúšok pre jednotlivé skúšobné senáty (§ 6 ods.1, 3 a 4),

b) schvaľuje otázky pre písomné testy a ústne skúšky (§ 6 ods. 5),

c) zriaďuje skúšobné senáty a určuje ich zloženie (ods. 5 a § 6 ods. 2),

d) navrhuje ministerstvu vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti tým žiadateľom, ktorí úspešne vykonali skúšku z odbornej spôsobilosti, a tým žiadateľom, ktorým bola uznaná odborná spôsobilosť bez skúšky podľa § 7 ods. 2,

e) podpisuje osvedčenia,

f) rozhoduje o návrhoch na preskúmanie uznesenia skúšobného senátu o hodnotení skúšky žiadateľa.

(3) Minister vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedov a členov skúšobnej komisie zo zamestnancov ministerstva a zo zástupcov

a) Ústredného inšpektorátu Štátnej energetickej inšpekcie,

b) Slovenskej energetickej agentúry,

c) Asociácie energetických manažérov Slovenska,

d) profesných združení v energetických odvetviach,

e) vysokých škôl a iných vzdelávacích a vedeckých ustanovizní,

f) školiteľa.

(4) Predsedom, podpredsedom alebo členom skúšobnej komisie môže byť iba ten, kto má vysokoškolské vzdelanie príslušného technického zamerania alebo právnického zamerania a najmenej 12 rokov odbornej praxe v energetických odvetviach alebo v štátnej správe na úseku energetiky.

(5) Pre skúšky z odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach sa zriaďujú skúšobné komisie po jednej pre každý kraj. Predseda skúšobnej komisie určí z podpredsedov a členov skúšobnej komisie skúšobné senáty podľa počtu žiadostí o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti tak, aby zabezpečil riadny a plynulý priebeh skúšok.

§ 5

Skúšobný senát

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom.

(2) Predsedom skúšobného senátu môže byť predseda skúšobnej komisie alebo ním určený podpredseda skúšobnej komisie.

(3) Skúšobný senát pred začatím skúšky

a) overí totožnosť žiadateľa,

b) skontroluje, či žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 1,

c) skontroluje, či sú splnené požiadavky rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov písomného testu a či sú vytvorené podmienky pre samostatnú prácu každého účastníka skúšky.

(4) Členovia skúšobného senátu vykonávajú dohľad nad priebehom písomného testu a vyhodnocujú písomné testy, ktoré im na vyhodnotenie pridelí predseda skúšobného senátu.

(5) Predseda skúšobného senátu

a) zabezpečuje dohľad nad priebehom písomných testov,

b) skontroluje ich vyhodnotenia,

c) rozhoduje o tom, ktorý žiadateľ úspešne vykonal písomné testy,

d) vedie ústnu skúšku,

e) podpisuje zápisnicu o vykonanej skúške (§ 8),

f) podpisuje osvedčenie.

(6) Členovia skúšobného senátu sa uznesú na tom, ktorý žiadateľ úspešne vykonal ústnu skúšku a ktorý žiadateľ musí opakovať ústnu skúšku. Skúšobný senát je spôsobilý uznášať sa, ak je prítomný predseda skúšobného senátu a ďalší najmenej štyria členovia. Uznáša sa väčšinou hlasov členov skúšobného senátu; predseda skúšobného senátu hlasuje len vtedy, keď je rovnosť hlasov členov skúšobného senátu. Pri opakovanej skúške žiadateľa má skúšobný senát iné zloženie; najmenej traja členovia sú iní.

§ 6

Organizácia a priebeh skúšky

(1) Skúšku organizuje z poverenia ministerstva školiteľ. Termín skúšky sa oznamuje školiteľovi, skúšobnému senátu a žiadateľovi. Ak sa žiadateľ zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v určenom termíne, môže požiadať predsedu skúšobnej komisie o určenie náhradného termínu.

(2) Skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom a pozostáva z písomného testu a z ústnej skúšky pred skúšobným senátom. Ústna skúška nie je potrebná, ak žiadateľ bol v písomnom teste úspešný najmenej na 80 % z maximálneho počtu bodov.

(3) Ak žiadateľ nebol v písomnom teste úspešný ani na 60 %, ústna skúška sa už nekoná a žiadateľ musí opakovať písomný test v náhradnom termíne. Ak žiadateľ nevyhovel na ústnej skúške, musí opakovať písomný test aj ústnu skúšku v náhradnom termíne.

(4) Opakovaný písomný test možno vykonať najskôr po 15 dňoch a najneskôr do 45 dní odo dňa vykonania písomného testu, v ktorom žiadateľ nebol úspešný.

(5) Obsah písomných testov a ústnych skúšok navrhuje pre jednotlivé skupiny žiadateľov (§ 2 ods.1) školiteľ tak, aby obsahovali otázky zo základných vedomostí z odvetvia energetiky, v ktorom sa má skúška z odbornej spôsobilosti vykonať, a aby boli v súlade s obsahom a rozsahom výučby podľa príloh č. 1 a 2. Návrh skúšobných otázok sa musí zostaviť tak, aby umožňoval vytvoriť pre každú skúšku aspoň tri varianty otázok pre písomné testy a desať variantov otázok pre ústne skúšky. Otázky pre písomné testy a ústne skúšky schvaľuje predseda skúšobnej komisie, ktorý zároveň určí pre každý skúšobný senát a na každý deň skúšky varianty otázok pre písomné testy a varianty otázok pre ústne skúšky.

(6) Písomný test obsahuje 30 otázok, ktoré sú zamerané na základné vedomosti z odvetvia energetiky, v ktorom sa žiadateľ uchádza o získanie osvedčenia, a ďalej na odborné vedomosti, ktoré sú obsahom výučby podľa prílohy tejto vyhlášky. Čas na vypracovanie písomného testu je 60 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným bodom až tromi bodmi.

(7) Ústna skúška pozostáva z troch otázok, ktoré si žiadateľ vylosuje; na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Ak žiadateľ nezodpovie dostatočne vylosovanú otázku, môžu mu členovia skúšobného senátu položiť doplňujúce otázky v rozsahu vylosovaných otázok. Ústna skúška môže trvať najdlhšie 30 minút. Hodnotenie ústnej skúšky vykonáva skúšobný senát hlasovaním (§ 5 ods. 6).

(8) Skúška je neverejná. Na písomnom teste môžu byť prítomní iba žiadatelia a skúšobný senát. Na ústnej skúške môže byť prítomný iba žiadateľ, skúšobný senát a zapisovateľ.

§ 7

Hodnotenie skúšky

(1) Žiadateľ úspešne absolvoval skúšku, ak

a) bol úspešný v písomnom teste najmenej na 80 % z maximálneho počtu bodov alebo

b) bol úspešný v písomnom teste najmenej na 60 % a bol úspešný aj v ústnej skúške.

(2) Predseda skúšobnej komisie môže uznať odbornú spôsobilosť bez skúšky tomu žiadateľovi o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorý preukáže, že

a) dosiahol vedeckú hodnosť kandidát vied alebo doktor vied alebo pedagogickú hodnosť profesor alebo docent v príslušnom vedeckom alebo študijnom odbore (§ 1) alebo

b) pracuje v štátnej správe v odvetví energetiky a má 12 rokov odbornej praxe v tomto odvetví, alebo

c) je uznávaný odborník v odvetví energetiky, čo preukáže prehľadom svojich najvýznamnejších vedeckých prác a publikačnej činnosti.

(3) Výsledok písomnej i ústnej skúšky žiadateľa sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ v zápisnici o vykonanej skúške. U žiadateľov, ktorým predseda skúšobnej komisie uzná odbornú spôsobilosť bez vykonania skúšky podľa odseku 2, sa v zápisnici uvedie len klasifikačný stupeň „vyhovel“ s poznámkou „spĺňa podmienky podľa § 7 ods. 2“ a k zápisnici sa priložia doklady žiadateľa podľa odseku 2; túto zápisnicu podpisuje aj predseda skúšobnej komisie.

(4) Výsledok skúšky oznámi žiadateľovi predseda skúšobného senátu v deň vykonania skúšky; ak žiadateľ na skúške nevyhovel, poučí ho o možnostiach a podmienkach vykonania opravnej skúšky.

§ 8

Zápisnica

O priebehu skúšky sa vyhotoví zápisnica. V zápisnici sa uvedú všetky uznesenia skúšobného senátu a výsledky skúšky každého žiadateľa so záverečným uznesením skúšobného senátu, či odporúča vydať žiadateľovi osvedčenie.

§ 9

Vydanie osvedčenia

(1) Na základe záverečného uznesenia skúšobného senátu ministerstvo vydá žiadateľovi osvedčenie.

(2) Osvedčenie sa vydáva na obdobie piatich rokov. Osvedčenie obsahuje:

a) názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,

b) ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na ktorého základe sa osvedčenie vydáva,

c) číslo osvedčenia,

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,

e) čas platnosti osvedčenia,

f) rozsah platnosti osvedčenia (energetické odvetvie, pre ktoré platí osvedčenie a na ktoré činnosti v danom energetickom odvetví sa osvedčenie vydáva),

g) miesto a dátum vydania osvedčenia,

h) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobného senátu,

i) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,

j) odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.


§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


Ľudovít Černák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/1998 Z. z.

OBSAH A ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Obsah Rozsah
Prvá skupina žiadateľov [§ 2 ods. 1 písm. a)]: hodín
1. Právna úprava podnikania v energetických odvetviach 12
2. Poskytovanie údajov potrebných na výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach 2
3. Energetická štatistika a výkazníctvo 1
4. Energetická politika Slovenskej republiky a medzinárodné zmluvy v oblasti energetiky 2
5. Právna úprava ochrany životného prostredia vo vzťahu k energetike 1
6. Technické podmienky výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla*) 7
7. Posudzovanie efektívnosti investícií v energetike 1
8. Predpisy o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 6
Spolu minimálny počet hodín: 32

*) Obsah tejto časti odbornej prípravy je osobitne na podnikanie v elektroenergetike, plynárenstve a zásobovaní teplom

Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/1998 Z. z.

OBSAH A ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Obsah Rozsah
Druhá skupina žiadateľov [§ 2 ods. 1 písm. b)]: hodín
1. Právna úprava podnikania v energetických odvetviach 8
2. Energetická politika Slovenskej republiky 1
3. Právna úprava ochrany životného prostredia vo vzťahu k energetike 1
4. Technické podmienky výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla*) 4
5. Predpisy o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 2
Spolu minimálny počet hodín: 16

*) Obsah tejto časti odbornej prípravy je osobitne na podnikanie v elektroenergetike, plynárenstve a zásobovaní teplom