Vyhláška č. 269/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Čiastka 69/2012
Platnosť od 13.09.2012
Účinnosť od 15.09.2012

269

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 24. augusta 2012,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. j) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Základom pre účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu je dodané množstvo energie v plyne. Dodané množstvo energie v plyne sa vyjadruje v jednotkách energie v kWh alebo MJ podľa osobitného predpisu.1)

(2) Určenie dodaného množstva energie vo výstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka vykoná prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ zásobníka v spolupráci s dodávateľom plynu určenými meradlami schválenými podľa osobitného predpisu.2) Ak takéto meradlá nie sú k dispozícii, použije sa vo výstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka postup podľa odseku 3.

(3) Prepočet objemových jednotiek množstva plynu na energiu vykoná dodávateľ plynu vynásobením dodaného objemu plynu určeného za podmienok podľa odseku 6 a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového vypočítaného ako aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za príslušné účtovacie obdobie.

(4) Účtovacím obdobím je obdobie, za ktoré fakturuje dodávateľ plynu odberateľovi dodávku plynu na základe denných údajov o dodanom množstve plynu na danom odbernom mieste. Ak určené meradlo na danom odbernom mieste nezaznamenáva denné údaje o dodanom množstve plynu, je účtovacím obdobím obdobie medzi dvoma odpočtami stavu určeného meradla.

(5) Objem plynu dodaný odberateľovi plynu, zmeraný za prevádzkových podmienok, pred prepočtom na množstvo dodanej energie sa prepočíta na objem pri podmienkach podľa odseku 6. Prepočet vykoná určenými meradlami schválenými podľa osobitného predpisu2) dodávateľ plynu v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo ho vykoná dodávateľ plynu podľa § 3 ods. 7.

(6) Na určenie dodaného objemu plynu v m3 a spaľovacieho tepla objemového v kWh · m-3 alebo v MJ · m-3 sú určujúce tieto podmienky:

a) základná teplota na vyjadrenie objemu 15 oC,

b) základný tlak na vyjadrenie objemu 101,325 kPa,

c) relatívna vlhkosť suchého plynu j = 0,

d) referenčná teplota spaľovania 25 oC.

(7) Všetky priemerné hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh · m-3 alebo v MJ · m-3 na potreby účtovania dodávky plynu sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta. Dodané množstvo energie vyjadrené v kWh alebo MJ dodávateľ plynu zaokrúhli na celé číslo. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 0 až 5, zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 6 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.

§ 2

Dodávky plynu z výroby plynu, zo zásobníka a z prepravnej siete

(1) V miestach dodávky zemného plynu z ťažobnej siete meria prevádzkovateľ siete množstvo a kvalitu plynu. Vo výstupných bodoch z prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka meria prevádzkovateľ siete objemové množstvo, energetické množstvo a kvalitu plynu, ktorá sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu.

(2) Kvalita plynu na stanovenie spaľovacieho tepla objemového sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu. Z nameraných údajov stanoví prevádzkovateľ siete, okrem prípadu podľa § 1 ods. 2, priemernú dennú hodnotu spaľovacieho tepla objemového ako vážený priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového všetkých prúdov plynu vystupujúcich zo siete alebo jej časti.

(3) Pri dodávke plynu z ťažobnej siete s výkonom neprevyšujúcim v každom meracom mieste 5 tisíc m3 · h-1 meria prevádzkovateľ siete kvalitu plynu a určuje hodnotu spaľovacieho tepla objemového najmenej raz mesačne. Takto určená hodnota je platná od nasledujúceho dňa po určení a používa sa na určenie priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového pre všetky dodávky z ťažobnej siete.

§ 3

Dodávky plynu z distribučnej siete

(1) Pre distribučnú sieť alebo jej časť určí prevádzkovateľ distribučnej siete dennú priemernú hodnotu spaľovacieho tepla objemového ako vážený priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového všetkých prúdov plynu vstupujúcich do distribučnej siete alebo jej časti.

(2) Vážený priemer sa vypočíta podielom súčtu dodaného množstva energie v každom vstupnom bode a súčtu celkových objemov dodaného plynu do vstupných bodov za príslušný deň. Dodané množstvo energie vo vstupnom bode za deň je súčinom dodaného objemu plynu za deň a dennej priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v príslušnom vstupnom bode.

(3) Denná priemerná hodnota spaľovacieho tepla objemového určená podľa odseku 1 je záväzná pre všetky dodávky a dopravu plynu z distribučnej siete alebo jej časti, ak distribučná sieť alebo jej časť spĺňajú za mesiac predchádzajúci dodávke podmienku homogénnej oblasti podľa odseku 4.

(4) Ak sa mesačný aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového v ktoromkoľvek zo vstupných bodov distribučnej siete alebo jej časti nelíši od mesačného aritmetického priemeru denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového vypočítaných postupom podľa odseku 1 pre celú distribučnú sieť alebo jej časť o viac ako ± 2 %, distribučná sieť alebo jej časť, spĺňajúca túto podmienku, sa považuje za homogénnu oblasť.

(5) Ak je odchýlka podľa odseku 4 väčšia ako ± 2 %, prevádzkovateľ distribučnej siete rozdelí distribučnú sieť ďalšími meracími miestami na oblasti, ktoré budú preukazovať dodržanie podmienky homogénnych oblastí. Pre tieto meracie miesta platí primerane § 2. Do vymedzenia nových oblastí je pri všetkých dodávkach plynu záväzná hodnota spaľovacieho tepla objemového určená podľa odseku 1.

(6) Ak vstupom plynu z nízkokapacitných zdrojov do homogénnej oblasti nebude distribučná sieť spĺňať podmienky homogénnej oblasti podľa odseku 4, hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov sa považuje za zhodnú s hodnotou stanovenou podľa odseku 1 bez zohľadnenia plynu z týchto zdrojov, ak podiel objemu plynu z nízkokapacitných zdrojov na celkovom ročnom objeme plynu dodaného do inak homogénnej oblasti v súhrne neprevyšuje 2 % a zároveň hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov je vyššia ako hodnota stanovená podľa odseku 1.

(7) Objem plynu dodaný z distribučnej siete pri pretlaku menšom ako 5 kPa, zmeraný určeným meradlom nevykonávajúcim prepočet na podmienky podľa § 1 ods. 6, prepočíta dodávateľ plynu vynásobením objemovým prepočítavacím číslom uvedeným v prílohe. Prepočítané objemové množstvo zemného plynu sa zaokrúhli na celé m3.


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012.


Tomáš Malatinský v. r.


Príloha k vyhláške č. 269/2012 Z. z.

NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A HODNOTA OBJEMOVÉHO PREPOČÍTAVACIEHO ČÍSLA

Kód obceObec/mestoKód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Objemové
prepočítavacie
číslo
511226Ábelová60664450,969
557757Abovce60961591,004
503673Abrahám20221251,008
519014Abrahámovce70172670,991
523399Abrahámovce70377390,932
512044Abramová50954780,964
524158Abranovce70774460,968
505838Adamovské Kochanovce30932010,999
520012Adidovce70272030,998
500020Alekšince40341621,003
503029Andovce40441121,010
519022Andrejová70173190,984
556220Ardanovce40642370,994
525537Ardovo80882680,990
526363Arnutovce81085200,959
500046Báb40341631,003
544060Babie71372170,997
509558Babín50756880,939
518166Babiná61164180,972
581623Babindol40341950,999
514489Babinec60964230,971
508446Bacúch60366050,949
518174Bacúrov61164520,968
501441Báč20121231,008
528102Bačka81181011,011
528111Bačkov81182000,999
521141Bačkovík80682690,990
516601Baďan60264010,974
582697Bádice40341871,000
508454Badín60163690,978
507806Báhoň10711601,004
522287Bajany80781061,010
501034Bajč40141211,009
524174Bajerov70773490,980
524182Bajerovce70876650,941
502049Bajka40241611,004
503037Bajtava40441741,002
501450Baka20121151,009
508471Baláže60165380,957
526371Baldovce70474300,970
515868Balog nad Ipľom61061351,007
501468Baloň20121111,010
527114Baňa71174130,972
581399Banka20421771,002
503045Bánov40441211,009
542652Bánovce nad Bebravou30132090,998
522295Bánovce nad Ondavou80781101,010
516627Banská Belá60264690,966
508438Banská Bystrica60163680,978
516643Banská Štiavnica60266210,947
544078Banské71373270,983
516651Banský Studenec60265700,953
528129Bara81181521,005
514501Barca60961941,000
519006Bardejov70173230,984
503053Bardoňovo40441931,000
516660Bartošova Lehôtka61363900,975
519049Bartošovce70173550,980
521159Baška80683660,978
520021Baškovce70271941,000
522309Baškovce80981721,002
558354Bašovce20421651,003
523402Batizovce70677510,931
514519Bátka60961821,001
515876Bátorová61061591,004
501395Bátorove Kosihy40141321,007
502057Bátovce40242240,996
505846Beckov30431901,000
526380Beharovce70474640,966
519057Becherov70174260,971
503061Belá40441861,000
517429Belá51154940,962
512052Belá-Dulice50655120,960
520039Belá nad Cirochou70972110,997
500062Beladice40741701,002
527122Belejovce71274540,967
514535Belín60962190,996
511234Belina60662060,998
542661Belince40641611,004
555517Bellova Ves20121191,009
519065Beloveža70172950,987
516678Beluj60264100,973
512851Beluša30832540,992
521167Belža80681771,002
510271Beňadiková50556190,947
527131Beňadikovce71272380,994
509566Beňadovo50757630,929
522317Beňatina80984060,973
521175Beniakovce80682030,998
512061Benice50654260,971
544086Benkovce71371381,006
508462Beňuš60365440,956
507814Bernolákovo10811411,006
524191Bertotovce70774080,973
502065Beša40241641,003
528137Beša80781031,011
503070Bešeňov40441231,008
510301Bešeňová50855140,960
526398Betlanovce81085470,956
525545Betliar80883430,981
522325Bežovce80981051,010
521183Bidovce80682490,993
528145Biel81181011,011
502073Bielovce40241151,009
580473Biely Kostol20721531,005
526401Bijacovce70475130,960
504211Bílkove Humence20522420,994
503088Bíňa40441301,007
506788Bíňovce20722040,998
557315Biskupice60662090,998
542695Biskupová40641631,003
547522Bitarová51153800,977
501484Blahová20121181,009
501492Blatná na Ostrove20121211,009
522333Blatná Polianka80981021,011
507822Blatné10811371,007
522341Blatné Remety80981031,011
522350Blatné Revištia80981071,010
512079Blatnica50654950,962
521191Blažice80682080,998
512087Blažovce50954520,968
542709Blesovce40642330,995
514543Blhovce60962050,998
505854Bobot30932410,994
509582Bobrov50756040,949
510319Bobrovček50556610,942
510327Bobrovec50556350,945
510335Bobrovník50555950,950
559831Bočiar80682050,998
503461Bodíky20121191,009
557633Bodiná30634110,973
512095Bodorová50954640,966
524204Bodovce70874440,969
527149Bodružal71273590,979
501042Bodza40141101,010
555819Bodzianske Lúky40141091,010
519073Bogliarka70174450,969
521205Bohdanovce80682100,998
506796Bohdanovce nad Trnavou20721691,003
501506Boheľov20121121,010
582301Bohunice30232410,994
580937Bohunice40242610,991
525553Bohúňovo80882100,998
542717Bojná40642020,999
513903Bojnice30732910,988
506800Bojničky20321931,000
528161Boľ81181011,011
503681Boldog10811231,008
506818Boleráz20721721,002
512885Bolešov30232300,995
521213Boliarov80683080,985
511251Boľkovce60661861,000
512109Borcová50954490,968
556793Borčany30131970,999
557391Borčice30232280,995
507831Borinka10612630,991
506826Borová20722330,995
506834Borovce20421611,004
504238Borský Mikuláš20521970,999
504220Borský Svätý Jur20521741,002
528170Borša81181011,011
502090Bory40241531,005
505871Bošáca30433300,983
542733Bošany30531771,002
528188Boťany81181011,011
514551Bottovo60961960,999
525561Bôrka80885600,954
522368Bracovce80781051,010
500071Branč40341331,007
503096Branovo40441281,008
582000Bratislava10011521,005
508489Braväcovo60366100,948
525570Brdárka80885690,953
528200Brehov81181111,010
581607Brehy61262210,996
520055Brekov70271401,006
520063Brestov70272120,997
524212Brestov70772900,988
520071Brestov nad Laborcom70572150,997
506842Brestovany20721361,007
504254Brestovec30333870,976
501069Brestovec40141101,010
524221Bretejovce70772150,997
514578Bretka80881911,000
509591Breza50756570,942
547557Brezany51153810,976
528218Brezina81181791,001
518191Breziny61163660,978
527157Breznica71171761,002
511269Breznička60762270,995
527165Breznička71172350,994
508497Brezno60365040,961
542741Brezolupy30132220,996
519081Brezov70171901,000
504262Brezová pod Bradlom30332650,991
520080Brezovec70972690,990
509604Brezovica51057200,935
524239Brezovica70874470,968
524247Brezovička70874670,966
519090Brezovka70173460,981
524255Brežany70773670,978
502103Brhlovce40242040,998
512117Brieštie50955610,954
504271Brodské20621601,004
580449Brodzany30531921,000
505889Brunovce30431721,002
527173Brusnica71171911,000
515884Brusník61062350,994
508675Brusno60164170,972
526410Brutovce70478640,917
503100Bruty40441551,004
512915Brvnište30633600,979
560022Brzotín80882620,991
519103Buclovany70172380,994
501077Búč40141171,009
506851Bučany20721531,005
518204Budča61162850,988
514586Budikovany60962210,996
521221Budimír80682190,996
511277Budiná60666290,946
513857Budince80781041,011
512125Budiš50954780,964
522376Budkovce80781021,011
507849Budmerice10711761,002
526428Buglovce70474550,967
506869Buková20723100,985
527181Bukovce71172350,994
504289Bukovec30333600,979
521248Bukovec80683510,980
510351Bukovina50555910,951
558273Bulhary60662200,996
521256Bunetice80684120,973
522384Bunkovce80981061,010
515892Bušince61061621,003
523411Bušovce70375920,950
521264Buzica80682140,997
511293Buzitka60662050,998
557251Bystrá60365660,954
527190Bystrá71173790,977
526436Bystrany81084080,973
544094Bystré71371801,001
513911Bystričany30732390,994
512133Bystrička50654490,968
528226Byšta81182790,989
517461Bytča50153370,982
516708Bzenica61362450,993
524263Bzenov70773040,986
505897Bzince pod Javorinou30432920,987
580813Bziny50354920,963
518212Bzovík60563390,982
518221Bzovská Lehôtka61164220,971
527203Bžany71171721,002
545589Cabaj-Čápor40341591,004
544108Cabov71372170,997
514594Cakov60961761,002
528234Cejkov81181611,004
527211Cernina71273230,984
504297Cerová20523030,986
518239Cerovo60564680,966
521272Cestice80682110,997
506877Cífer20721491,005
513920Cigeľ30734500,968
519111Cigeľka70175080,961
527220Cigla71273290,983
542776Cimenná30132710,990
511315Cinobaňa60764320,970
582387Čab40341521,005
520098Čabalovce70573830,976
520101Čabiny70572530,992
518247Čabradský Vrbovok60563140,985
509132Čadca50255060,961
505901Čachtice30431821,001
502111Čajkov40241901,000
502120Čaka40241791,001
500101Čakajovce40341481,005
511323Čakanovce60662430,993
521281Čakanovce80682710,990
501514Čakany20121251,008
544116Čaklov71371341,007
501085Čalovec40141081,010
511331Čamovce60662070,998
521299Čaňa80681741,002
500127Čaradice40742450,993
504319Čáry20521671,003
507857Častá10712920,987
504327Častkov20523820,976
505919Častkovce30431771,002
555843Čata40241321,007
507865Čataj10811331,007
513938Čavoj30735800,952
515906Čebovce61062150,997
522392Čečehov80781051,010
521302Čečejovce80682100,998
503118Čechy40441511,005
555886Čechynce40341331,007
518255Čekovce60563960,975
500135Čeľadice40341801,001
556297Čeľadince40641701,002
515914Čeláre61061541,004
557561Čelkova Lehota30634490,968
515922Čelovce61063460,981
524271Čelovce70773730,977
528242Čeľovce81181391,006
580554Čenkovce20121231,008
513946Čereňany30732580,992
514608Čerenčany60962140,997
528251Čerhov81181291,008
508519Čerín60163950,975
542792Čermany40641791,001
503126Černík40441261,008
520110Černina70272530,992
528269Černochov81181671,003
520128Čertižné70574380,969
524280Červená Voda70875200,959
515931Červeňany61063390,982
524301Červenica70775780,952
524298Červenica pri Sabinove70873560,980
506885Červeník20321441,006
555916Červený Hrádok40741701,002
512931Červený Kameň30233570,979
523429Červený Kláštor70374620,966
511340České Brezovo60764510,968
528277Čičarovce80781051,010
544124Čičava71371561,004
517470Čičmany51156450,944
501093Číčov40141101,010
528285Čierna81181001,011
542806Čierna Lehota30133900,975
525596Čierna Lehota80885090,961
528293Čierna nad Tisou81181101,010
503690Čierna Voda20221171,009
509159Čierne50254750,965
500151Čierne Kľačany40742240,996
544132Čierne nad Topľou71371581,004
528307Čierne Pole80781051,010
508527Čierny Balog60365550,955
503703Čierny Brod20221181,009
514616Čierny Potok60962080,998
500160Čifáre40341701,002
501531Čiližská Radvaň20121101,010
518719Čimhová51056660,941
526673Čirč71075060,961
514624Číž60961701,002
521311Čižatice80682900,988
525600Čoltovo80881990,999
512141Čremošné50956490,943
560031Čučma80884470,968
520136Čukalovce70973960,975
524310Ďačov70874070,973
515949Dačov Lom61064880,963
524328Daletice70875040,961
526444Danišovce81084570,967
512150Ďanová50654490,968
544141Ďapalovce71371931,000
528315Dargov81182590,991
544159Davidov71371960,999
521329Debraď80682650,991
520152Dedačov70272090,998
501107Dedina Mládeže40141101,010
503134Dedinka40441941,000
525618Dedinky80887840,927
506893Dechtice20721821,001
516716Dekýš60264710,965
502154Demandice40241331,007
510386Demänovská Dolina505511090,887
524336Demjata70772990,987
544167Detrík71373910,975
518263Detva60464740,965
518271Detvianska Huta60468500,919
502162Devičany40242760,989
518280Devičie60562540,992
542822Dežerice30132150,997
512168Diaková50654360,970
503711Diakovce40541151,009
513954Diviacka Nová Ves30732660,991
513962Diviaky nad Nitricou30732900,988
511358Divín60664340,970
517488Divina51154100,973
517496Divinka51153880,976
556599Dlhá20721871,000
509167Dlhá nad Kysucou50255370,957
509639Dlhá nad Oravou50355300,958
503720Dlhá nad Váhom40541151,009
525626Dlhá Ves80883320,982
544175Dlhé Klčovo71371141,009
520161Dlhé nad Cirochou70971851,001
517500Dlhé Pole51155360,957
526452Dlhé Stráže70475990,950
527238Dlhoňa71273550,980
513971Dlžín30734040,974
528323Dobrá81181001,011
518298Dobrá Niva61163570,979
506915Dobrá Voda20722440,993
511366Dobroč60666540,943
501549Dobrohošť20121221,008
527246Dobroslava71273190,984
525634Dobšiná80884590,967
512940Dohňany30833360,982
504335Dojč20521821,001
507873Doľany10712450,993
526461Doľany70475900,951
515957Dolinka61061531,005
512958Dolná Breznica30832960,987
506923Dolná Krupá20721921,000
508535Dolná Lehota60364960,962
512966Dolná Mariková30634270,971
508543Dolná Mičiná60163880,976
505935Dolná Poruba30934290,971
502171Dolná Seč40241551,004
555789Dolná Streda20221251,008
515965Dolná Strehová61062390,994
505943Dolná Súča30933630,979
517518Dolná Tižina51154420,969
516724Dolná Trnávka61362380,994
516732Dolná Ves61364180,972
516741Dolná Ždaňa61362380,994
506931Dolné Dubové20721831,001
557439Dolné Kočkovce30832600,991
582425Dolné Lefantovce40341581,004
556661Dolné Lovčice20721351,007
518301Dolné Mladonice60563920,975
542849Dolné Naštice30132030,998
500194Dolné Obdokovce40341901,000
506940Dolné Orešany20722000,999
506958Dolné Otrokovce20321851,001
515973Dolné Plachtince61062030,998
503746Dolné Saliby20221151,009
502189Dolné Semerovce40241451,006
505951Dolné Srnie30432220,996
515981Dolné Strháre61062400,994
506966Dolné Trhovište20321851,001
513989Dolné Vestenice30732230,996
514632Dolné Zahorany60962520,992
556521Dolné Zelenice20321351,007
518310Dolný Badín60563050,986
501557Dolný Bar20121141,009
508551Dolný Harmanec60164840,964
517526Dolný Hričov51153560,980
503754Dolný Chotár20221101,010
512206Dolný Kalník50654330,970
509540Dolný Kubín50355070,961
546640Dolný Lieskov30633180,984
506982Dolný Lopašov20422060,998
503151Dolný Ohaj40441231,008
502197Dolný Pial40241781,001
501611Dolný Štál20121121,010
509175Dolný Vadičov50454420,969
502201Domadice40241611,004
518336Domaníky60561970,999
513008Domaniža30633820,976
526479Domaňovce70474360,970
508560Donovaly60169720,904
508578Drábsko60369160,910
528331Drahňov80781051,010
506991Drahovce20421501,005
526487Dravce70476800,940
514641Dražice60962750,990
512214Dražkovce50654260,971
518344Drážovce60561990,999
514659Drienčany60962290,995
524344Drienica70874580,967
524352Drienov70772190,996
521337Drienovec80681881,000
518352Drienovo60563630,979
524361Drienovská Nová Ves70772250,996
505960Drietoma30932300,995
514667Drňa60961821,001
525642Drnava80883760,977
521345Družstevná pri Hornáde80682260,996
502219Drženice40242180,997
514675Držkovce60862190,996
557323Ďubákovo60768200,922
519138Dubinné70172190,996
513016Dubnica nad Váhom30232530,992
542857Dubnička30132550,992
503169Dubník40441381,006
514683Dubno60962380,994
505978Dubodiel30933260,983
507881Dubová10712240,996
527254Dubová71273170,984
507008Dubovany20421541,004
504343Dubovce20622100,998
512222Dubové50954840,964
518361Dubové61164220,971
514691Dubovec60961711,002
524379Dubovica70874150,972
510408Dúbrava50556490,943
526495Dúbrava70476230,947
520179Dúbrava70972550,992
508586Dúbravica60164280,971
522406Dúbravka80781051,010
518379Dúbravy60464770,965
558338Ducové20421711,002
518387Dudince60561441,006
580601Dukovce71272530,992
513024Dulov30232460,993
524387Dulova Ves70773140,985
501123Dulovce40141361,007
557919Dulovo60961781,001
509183Dunajov50253780,977
545333Dunajská Lužná10811301,007
501433Dunajská Streda20121151,009
555541Dunajský Klátov20121131,009
527262Duplín71171950,999
557986Ďurčiná51155140,960
544183Ďurďoš71371701,002
521353Ďurďošík80682370,994
557609Ďurďové30634470,968
521361Ďurkov80682640,991
526681Ďurková71075230,959
515990Ďurkovce61061841,001
556262Dvorany nad Nitrou40641581,004
542873Dvorec30132000,999
528340Dvorianky81181141,009
507024Dvorníky20321631,003
559873Dvorníky-Včeláre80682040,998
503177Dvory nad Žitavou40441211,009
528358Egreš81181451,006
517542Fačkov51155340,958
522414Falkušovce80781031,011
502227Farná40241481,005
522422Fekišovce80981181,009
514713Figa60961811,001
527271Fijaš71272500,993
511391Fiľakovo60661901,000
511404Fiľakovské Kováče60661851,001
524395Fintice70772710,990
512257Folkušová50655160,960
526690Forbasy71075370,957
519154Frička70175140,960
519162Fričkovce70174370,970
524409Fričovce70774520,968
524417Fulianka70772710,990
501573Gabčíkovo20121141,009
519171Gaboltov70174100,973
507890Gajary10611501,005
503665Galanta20221191,009
510416Galovany50555860,951
503762Gáň20221211,009
523437Gánovce70676420,944
517551Gbeľany51153610,979
503185Gbelce40441331,007
504351Gbely20621721,002
521370Geča80681811,001
526509Gelnica80183650,978
514721Gemer60861811,001
514730Gemerček60962460,993
525651Gemerská Hôrka80882190,996
514748Gemerská Panica80881911,000
525669Gemerská Poloma80883270,983
514756Gemerská Ves60861960,999
514764Gemerské Dechtáre60962060,998
557889Gemerské Michalovce60961950,999
525677Gemerské Teplice60862340,995
514781Gemerský Jablonec60962280,995
525685Gemerský Sad60862530,992
524425Geraltov70775180,960
519189Gerlachov70173540,980
523445Gerlachov70677900,926
544191Giglovce71371491,005
519197Giraltovce71272070,998
544205Girovce71371431,006
516007Glabušovce61061701,002
525693Gočaltovo80883650,978
525707Gočovo80883900,975
500232Golianovo40341631,003
514799Gortva60961871,000
510424Gôtovany50555870,951
526517Granč-Petrovce70474580,967
557331Gregorova Vieska60662670,991
524433Gregorovce70773190,984
527289Gribov71172780,989
559644Gruzovce70271781,001
521388Gyňov80681711,002
509655Habovka51057360,933
520187Habura70573760,977
521396Hačava80686300,946
512265Háj50955090,961
518123Háj80682700,990
542881Hajná Nová Ves40641970,999
514811Hajnáčka60962240,996
500241Hájske40541261,008
526703Hajtovka71075380,957
542890Haláčovce30132170,997
511421Halič60662620,991
526711Haligovce71075060,961
556424Haluzice30432660,991
507903Hamuliakovo10811281,008
513997Handlová30734650,966
524441Hanigovce70875210,959
518522Haniska70772410,994
521400Haniska80682000,999
525715Hanková80884890,963
519201Hankovce70172500,993
520195Hankovce70271821,001
544213Hanušovce nad Topľou71371970,999
526525Harakovce70476010,949
519219Harhaj70172120,997
526533Harichovce81084510,968
508594Harmanec60164410,969
522431Hatalov80781041,011
557510Hatné30633130,985
527297Havaj71172740,990
523461Havka70376270,946
527301Havranec71273850,976
522449Hažín80781201,009
559598Hažín nad Cirochou70271671,003
519227Hažlín70172830,989
526541Helcmanovce80184050,973
508608Heľpa60366600,942
525723Henckovce80883460,981
526550Henclová80186500,943
581674Hencovce71371221,008
524450Hendrichovce70774270,971
521418Herľany80683610,979
524468Hermanovce70774650,966
544221Hermanovce nad Topľou71372950,987
519235Hertník70174630,966
519243Hervartov70174500,968
508616Hiadeľ60164870,963
526568Hincovce81084430,969
509663Hladovka51057470,931
504360Hlboké20522560,992
581984Hlboké nad Váhom50153410,981
516767Hliník nad Hronom61362380,994
544230Hlinné71371511,005
522457Hlivištia80982650,991
507032Hlohovec20321461,005
526720Hniezdne71075340,958
526576Hnilčík81086780,940
526584Hnilec81086510,943
522465Hnojné80781081,010
514829Hnúšťa60963890,975
514837Hodejov60961960,999
514845Hodejovec60962050,998
521426Hodkovce80683230,984
516759Hodruša-Hámre61264260,971
502243Hokovce40241381,006
528731Holčíkovce71371531,005
580911Holiare40141101,010
501581Holice20121201,009
504378Holíč20621801,001
511439Holiša60661791,001
523470Holumnica70375940,950
525731Honce80883770,977
502251Hontianska Vrbica40241591,004
518409Hontianske Moravce60561471,005
518417Hontianske Nemce60562590,991
518425Hontianske Tesáre60561621,003
545350Hontianske Trsťany40241641,003
522473Horňa80981411,006
557692Horná Breznica30833340,982
555878Horná Kráľová40541421,006
507041Horná Krupá20722160,997
509671Horná Lehota50355170,960
508624Horná Lehota60365320,958
513083Horná Mariková30635300,958
508632Horná Mičiná60164370,970
513091Horná Poruba30234100,973
501590Horná Potôň20121231,008
502260Horná Seč40241581,004
506001Horná Streda30431691,003
516015Horná Strehová61062050,998
506010Horná Súča30934290,971
512273Horná Štubňa50956240,946
514004Horná Ves30733180,984
581747Horná Ves61364390,969
516791Horná Ždaňa61362960,987
506028Horňany30932220,996
507059Horné Dubové20722190,996
516805Horné Hámre61264160,972
556351Horné Chlebany40641781,001
545635Horné Lefantovce40341881,000
518433Horné Mladonice60564550,967
555568Horné Mýto20121131,009
542920Horné Naštice30132200,996
542938Horné Obdokovce40641811,001
507067Horné Orešany20722000,999
507075Horné Otrokovce20322080,998
516023Horné Plachtince61062430,993
508641Horné Pršany60166410,944
503771Horné Saliby20221151,009
502278Horné Semerovce40241321,007
506036Horné Srnie30932420,994
516031Horné Strháre61062440,993
542954Horné Štitáre40641990,999
556602Horné Trhovište20322110,997
502286Horné Turovce40241431,006
514012Horné Vestenice30732550,992
514853Horné Zahorany60964610,967
556530Horné Zelenice20321371,007
518441Horný Badín60563110,985
501603Horný Bar20121201,009
517593Horný Hričov51153110,985
512290Horný Kalník50654450,969
580856Horný Lieskov30633550,980
502294Horný Pial40241741,002
518450Horný Tisovník60463880,976
509205Horný Vadičov50454870,963
513121Horovce30832490,993
522481Horovce80781061,010
503789Hoste20221251,008
514861Hostice60962050,998
500283Hostie40742480,993
514870Hostišovce60962660,991
555959Hosťová40341950,999
500305Hosťovce40742130,997
518107Hosťovce80681711,002
520209Hostovice70973580,979
523496Hozelec70676830,939
523488Hôrka70676000,949
505994Hôrka nad Váhom30431970,999
517577Hôrky51153750,977
Kód obceObec/mestoKód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Objemové
prepočítavacie
číslo
516813Hrabičov61263580,979
524476Hrabkov70774460,968
520217Hrabová Roztoka70973890,975
527319Hrabovčík71272640,991
519251Hrabovec70172430,993
520225Hrabovec nad Laborcom70272110,997
506044Hrabovka30932940,987
519260Hrabské70174740,965
526592Hrabušice81085420,957
523500Hradisko70378400,920
542962Hradište30532120,997
511447Hradište60762970,987
504386Hradište pod Vrátnom20522330,995
506052Hrádok30431960,999
506061Hrachovište30432100,998
514888Hrachovo60962880,988
528366Hraň81181011,011
526738Hraničné71075340,958
523518Hranovnica70676100,948
506079Hrašné30333330,982
521442Hrašovík80682130,997
528374Hrčeľ81181331,007
525740Hrhov80882160,997
528382Hriadky81181091,010
547590Hričovské Podhradie51153230,984
518468Hriňová60466690,941
543144Hrišovce80184680,966
581895Hrkovce40241261,008
514896Hrlica60864390,969
581020Hrnčiarovce nad Parnou20721411,006
514900Hrnčiarska Ves60762360,994
514918Hrnčiarske Zalužany60762230,996
508659Hrochoť60166220,947
526746Hromoš71075320,958
508667Hronec60364880,963
502324Hronovce40241311,007
580236Hronsek60163090,985
518476Hronská Breznica61162680,990
516821Hronská Dúbrava61364980,962
502332Hronské Kľačany40241641,003
502341Hronské Kosihy40241711,002
516830Hronský Beňadik61261801,001
503797Hrubá Borša10811231,008
500313Hruboňovo40341621,003
520233Hrubov70273060,986
503801Hrubý Šúr10811241,008
516040Hrušov61063490,980
525758Hrušov80882320,995
542971Hrušovany40641581,004
514926Hrušovo60962730,990
509680Hruštín50757040,937
501620Hubice20121241,008
556581Hubina20422220,996
524492Hubošovce70873560,980
510441Hubová50854490,968
514934Hubovo60962330,995
525766Hucín60862210,996
520241Hudcovce70271361,007
503193Hul40441281,008
520004Humenné70271551,004
523526Huncovce70376410,944
527327Hunkovce71272940,987
503819Hurbanova Ves10811241,008
501140Hurbanovo40141141,009
522490Husák80982170,997
514942Husiná60962410,994
519278Hutka70173720,978
510459Huty50558070,924
501638Hviezdoslavov20121261,008
517623Hvozdnica50153280,983
510467Hybe50556880,939
521469Hýľov80684800,964
514951Chanava60961731,002
503207Chľaba40441151,009
509698Chlebnice50355820,952
520268Chlmec70272120,997
526754Chmeľnica71075210,959
524506Chmeľov70773580,979
519286Chmeľová70173630,979
524514Chmeľovec70773680,978
524549Chmiňany70773790,977
524522Chminianska Nová Ves70774230,971
524531Chminianske Jakubovany70774250,971
500321Choča40741741,002
506087Chocholná-Velčice30933710,978
522503Choňkovce80982000,999
507911Chorvátsky Grob10811411,006
599310Chorváty80681960,999
527335Chotča71172170,997
501158Chotín40141101,010
556165Chrabrany40641591,004
514969Chrámec60961761,002
543152Chrasť nad Hornádom81084240,971
516058Chrastince61061461,005
521477Chrastné80682470,993
514021Chrenovec-Brusno30733350,982
504394Chropov20622440,993
516066Chrťany61062220,996
507121Chtelnica20421990,999
556408Chudá Lehota30132230,996
514977Chvalová60862220,996
504408Chvojnica30333840,976
514039Chvojnica30734840,964
543004Chynorany30531751,002
525774Chyžné60862960,987
555487Igram10811441,006
523534Ihľany70376840,939
516848Ihráč61364850,964
513156Ilava30233130,985
543161Iliašovce81085220,959
516856Ilija60264970,962
501166Imeľ40141111,010
502359Iňa40241711,002
522511Iňačovce80781031,011
522520Inovce80984850,964
516074Ipeľské Predmostie61061331,007
502367Ipeľské Úľany40243320,982
502375Ipeľský Sokolec40241191,009
509701Istebné50354900,963
507300Ivachnová50855030,961
512303Ivančiná50954550,967
514985Ivanice60961681,003
507938Ivanka pri Dunaji10811321,007
558320Ivanka pri Nitre40341401,006
506095Ivanovce30931970,999
501174Iža40141081,010
556807Ižipovce50555980,950
528391Ižkovce80781001,011
520276Jabloň70272060,998
507946Jablonec10711591,004
504416Jablonica20522090,998
504424Jablonka30332870,988
543179Jablonov70474820,964
525782Jablonov nad Turňou80882270,995
502383Jabloňovce40242830,989
507954Jablonové10612300,995
517631Jablonové50153320,982
556157Jacovce40641931,000
501654Jahodná20121141,009
543187Jaklovce80183250,983
524557Jakovany70875070,961
526762Jakubany71076130,948
507962Jakubov10611501,005
524565Jakubova Voľa70873670,978
510505Jakubovany50557090,936
524573Jakubovany70874160,972
527343Jakušovce71172650,991
520284Jalová70973390,982
557714Jalovec30733480,981
510513Jalovec50556920,938
507130Jalšové20321611,004
518484Jalšovík60563420,981
510521Jamník50556840,939
543195Jamník81084590,967
514993Janice60961711,002
521485Janík80681881,000
501662Janíky20121251,008
520292Jankovce70271781,001
524581Janov70772940,987
516872Janova Lehota61364180,972
519294Janovce70173660,978
503827Jánovce20221201,009
523542Jánovce70675790,952
524590Janovík70772300,995
508691Jarabá60368400,920
526771Jarabina71075860,951
500356Jarok40341511,005
524603Jarovnice70874220,971
513172Jasenica30633120,985
508705Jasenie60365040,961
559547Jasenov70271571,004
522538Jasenov80981701,002
509710Jasenová50355380,957
528749Jasenovce71371501,005
517640Jasenové51154410,969
512311Jasenovo50955030,961
507156Jaslovské Bohunice20721621,003
521493Jasov80682630,991
503215Jasová40441581,004
516881Jastrabá61364250,971
528757Jastrabie nad Topľou71371411,006
522546Jastrabie pri Michalovciach80781041,011
503223Jatov40441151,009
523551Javorina (vojenský obvod)703711430,882
512320Jazernica50954490,968
519308Jedlinka70174050,973
500364Jedľové Kostoľany40743940,975
500372Jelenec40341970,999
503835Jelka20221211,009
525791Jelšava60862580,992
500381Jelšovce40341451,006
511463Jelšovec60661741,002
522554Jenkovce80981071,010
556777Jesenské40241771,002
515001Jesenské60961861,000
515019Jestice60962060,998
556416Ješkova Ves30532150,997
523569Jezersko70377950,925
560049Jovice80882940,987
522562Jovsa80781341,007
502391Jur nad Hronom40241461,005
527351Jurkova Voľa71272950,987
501671Jurová20121161,009
523577Jurské70376400,944
528765Juskova Voľa71372480,993
522571Kačanov80781001,011
503843Kajal20221171,009
512338Kaľamenová50954630,966
510530Kalameny50855650,954
543209Kaľava81085700,953
507997Kalinkovo10811291,008
520314Kalinov70574320,970
511471Kalinovo60762120,997
502413Kalná nad Hronom40241751,002
520322Kalná Roztoka70972680,990
506109Kálnica30432230,996
519316Kalnište71271841,001
511480Kalonda60661681,003
515027Kaloša60961980,999
521507Kalša80682000,999
522589Kaluža80781171,009
543039Kamanová40641581,004
525812Kameňany60862460,993
514063Kamenec pod Vtáčnikom30732760,989
524611Kamenica70874830,964
520331Kamenica nad Cirochou70271841,001
503231Kamenica nad Hronom40441321,007
557404Kameničany30232330,995
501182Kameničná40141101,010
503240Kamenín40441251,008
517658Kamenná Poruba51154850,964
528773Kamenná Poruba71371501,005
516082Kamenné Kosihy61061970,999
503258Kamenný Most40441121,010
520349Kamienka70272300,995
526789Kamienka71075860,951
514071Kanianka30733720,978
500399Kapince40341691,003
527360Kapišová71272590,991
555495Kaplna10811461,005
524620Kapušany70772790,989
528404Kapušianske Kľačany80781021,011
512346Karlová50654710,965
520357Karná70271881,000
528412Kašov81181441,006
507164Kátlovce20721721,002
504432Kátov20621641,003
528421Kazimír81181541,004
521523Kecerovce80683070,986
521540Kecerovský Lipovec80683540,980
527378Kečkovce71273830,976
525821Kečovo80883320,982
559687Kechnec80681711,002
524638Kendice70772360,994
515035Kesovce60961970,999
502472Keť40241551,004
523585Kežmarok70376270,946
516091Kiarov61061821,001
507172Kľačany20321691,003
557994Kľače51154430,969
514080Kľačno30734000,974
528781Kladzany71371211,009
516902Kľak61266160,947
500402Klasov40341801,001
512354Kláštor pod Znievom50654940,962
543047Klátova Nová Ves30531980,999
543225Klčov70475050,961
516104Kleňany61062160,997
524646Klenov70775600,954
520365Klenová70972490,993
515043Klenovec60963350,982
557552Klieština30633600,979
509728Klin50756300,946
513831Klin nad Bodrogom8118971,011
501191Klížska Nemá40141111,010
518492Klokoč60465600,954
509213Klokočov50256220,947
522597Klokočov80781381,006
509221Klubina50254550,967
501689Kľúčovec20121101,010
543233Kluknava80183610,979
519324Kľušov70173170,984
503266Kmeťovo40441311,007
525839Kobeliarovo80884550,967
519332Kobylnice71272090,998
519341Kobyly70173620,979
525847Koceľovce80883450,981
515051Kociha60962480,993
514098Kocurany30733100,985
507199Kočín-Lančár20422260,996
506125Kočovce30431841,001
519359Kochanovce70172410,994
520373Kochanovce70271571,004
524654Kojatice70773350,982
543241Kojšov80184630,966
511498Kokava nad Rimavicou60763290,983
524662Kokošovce70774240,971
521558Kokšov-Bakša80681831,001
526797Kolačkov71076490,943
543055Kolačno30532380,994
516112Koláre61061451,006
517674Kolárovice50155780,952
501204Kolárovo40141101,010
520381Kolbasov70972990,987
527386Kolbovce71172110,997
522601Kolibabovce80981741,002
500411Kolíňany40341990,999
543250Kolinovce81083940,975
520390Kolonica70973580,979
503274Kolta40441741,002
528790Komárany71371351,007
501026Komárno40141091,010
519367Komárov70172440,993
521566Komárovce80681980,999
503282Komjatice40441281,008
510548Komjatná50856790,940
503291Komoča40441101,010
543063Koniarovce40641561,004
515060Konrádovce60962310,995
507393Konská50557550,930
517682Konská51154350,970
522627Koňuš80982700,990
504459Kopčany20621631,003
516937Kopernica61365040,961
507202Koplotovce20321591,004
519375Koprivnica70172620,991
508713Kordíky60168480,919
527394Korejovce71273240,983
509230Korňa50256000,949
522643Koromľa80982750,990
527408Korunková71172630,991
580520Korytárky60464250,971
581640Korytné70475090,961
516121Kosihovce61062690,990
516139Kosihy nad Ipľom61061381,006
516945Kosorín61363660,978
582514Kostoľany nad Hornádom80682300,995
500429Kostoľany pod Tribečom40742420,994
513245Kostolec30634950,962
508012Kostolište10611571,004
506133Kostolná-Záriečie30932110,997
503851Kostolná pri Dunaji10811241,008
514101Kostolná Ves30733580,979
506141Kostolné30332800,989
501697Kostolné Kračany20121161,009
514110Koš30733120,985
504467Košariská30333280,983
528803Košarovce70271641,003
513253Košeca30232530,992
513351Košecké Podhradie30233790,977
599981Košice80082550,992
521574Košická Belá80683700,978
521582Košická Polianka80681941,000
521591Košické Oľšany80681931,000
521604Košický Klečenov80683420,981
520403Koškovce70271871,000
507211Košolná20721801,001
512371Košťany nad Turcom50654150,972
503860Košúty20221201,009
517691Kotešová50153430,981
511374Kotmanová60663010,986
517704Kotrčiná Lúčka51154640,966
518506Kováčová61163060,986
525855Kováčová80884440,969
516147Kováčovce61061501,005
504475Koválov20522100,998
504483Koválovec20622540,992
543071Kovarce40641621,003
502421Kozárovce40241871,000
516953Kozelník60263790,977
518514Kozí Vrbovok60563540,980
519383Kožany70172350,994
528439Kožuchov81181061,010
527416Kožuchovce71173400,981
519391Kračúnovce71271831,001
516961Krahule61368890,914
527424Krajná Bystrá71273630,979
527432Krajná Poľana71273260,983
527441Krajná Porúbka71274140,972
506150Krajné30332670,991
527459Krajné Čierno71273180,984
507229Krakovany20421631,003
515078Kráľ60961691,003
508721Králiky60166680,941
503878Kráľov Brod20221121,010
510564Kráľova Lehota50556740,940
503886Kráľová nad Váhom40541171,009
503894Kráľová pri Senci10811241,008
509744Kraľovany50354300,970
521612Kráľovce80682090,998
518531Kráľovce-Krnišov60563390,982
501701Kráľovičove Kračany20121171,009
528447Kráľovský Chlmec81181201,009
515086Kraskovo60964160,972
524671Krásna Lúka70875550,955
543080Krásna Ves30132560,992
517712Krasňany51153830,976
556246Krásno30531891,000
509248Krásno nad Kysucou50253920,975
525863Krásnohorská Dlhá Lúka80883080,985
525871Krásnohorské Podhradie80883540,980
522651Krásnovce80781091,010
520411Krásny Brod70572920,987
523593Kravany70677300,933
528455Kravany81181691,003
501212Kravany nad Dunajom40141071,010
522660Krčava80981291,008
526801Kremná71075990,950
516970Kremnica61365640,954
516988Kremnické Bane61367540,930
522678Kristy80981081,010
527467Krišľovce71172750,990
528463Krišovská Liesková80781021,011
509761Krivá50355500,956
518549Kriváň60463950,975
524689Krivany70874150,972
519405Krivé70174170,972
557617Krivoklát30233220,984
506168Krivosúd-Bodovka30932130,997
519413Kríže70175600,954
523607Krížová Ves70376160,947
524697Krížovany70774030,974
556483Križovany nad Dudváhom20721321,007
511501Krná60763180,984
543101Krnča40642160,997
515094Krokava60967870,926
543268Krompachy81083750,977
512389Krpeľany50654180,972
502430Krškany40241641,003
543110Krtovce40642080,998
527793Kručov71172020,999
518557Krupina60562710,990
509779Krušetnica50756560,943
527475Krušinec71172040,998
556149Krušovce40641761,002
519421Kružlov70173500,980
527483Kružlová71272820,989
560065Kružná80883080,985
515108Kružno60962710,990
543136Kšinná30133570,979
502448Kubáňovo40241241,008
519430Kučín70172070,998
528811Kučín71371271,008
508021Kuchyňa10612530,992
504491Kuklov20521601,004
519448Kuková71272030,998
502456Kukučínov40241421,006
517721Kunerad51154990,962
516996Kunešov61367790,927
525898Kunova Teplica80882560,992
502464Kuraľany40241591,004
519456Kurima70172150,997
543276Kurimany70475220,959
527491Kurimka71273210,984
519464Kurov70173990,974
522686Kusín80781231,008
501719Kútniky20121141,009
504513Kúty20521561,004
581704Kuzmice40641941,000
528471Kuzmice81181681,003
510572Kvačany50556230,947
524701Kvačany70773890,975
528820Kvakovce71372170,997
557501Kvašov30833320,982
501727Kvetoslavov20121251,008
515116Kyjatice60964650,966
526819Kyjov71076700,941
557277Kynceľová60163820,976
521639Kysak80682560,992
580597Kyselica20121221,008
528480Kysta81181301,007
509256Kysucké Nové Mesto50453620,979
509264Kysucký Lieskovec50453680,978
508039Láb10611551,004
518565Lackov60564830,964
526827Lacková71075810,952
582140Lackovce70271571,004
524727Lada70772700,990
513296Ladce30232480,993
500437Ladice40741970,999
528498Ladmovce81181061,010
599328Ladomerská Vieska61362620,991
520438Ladomirov70973080,985
527505Ladomirová71272620,991
518573Ladzany60562160,997
504521Lakšárska Nová Ves20522330,995
519472Lascov70171931,000
512397Laskár50654630,966
522694Lastomír80781081,010
528501Lastovce81181731,002
522708Laškovce80781161,009
511510Látky60468800,915
514128Lazany30733130,985
510581Lazisko50556760,940
513300Lazy pod Makytou30833800,977
524735Lažany70773830,976
513318Lednica30834040,974
513326Lednické Rovne30832780,989
526835Legnava71074490,968
501735Lehnice20121211,009
500453Lehota40341741,002
515124Lehota nad Rimavicou60962700,990
514136Lehota pod Vtáčnikom30733840,976
511528Lehôtka60662480,993
517011Lehôtka pod Brehmi61362510,992
523615Lechnica70374850,964
522716Lekárovce80981071,010
503312Leľa40441271,008
528510Leles81181081,010
524743Lemešany70772290,995
519481Lenartov70174680,966
515132Lenartovce60961551,004
523623Lendak70377440,932
515141Lenka60962080,998
511536Lentvora60665480,956
507253Leopoldov20321421,006
516155Lesenice61061691,003
524751Lesíček70775230,959
522724Lesné80781411,006
526843Lesnica71074900,963
518581Lešť (vojenský obvod)61165700,953
509787Leštiny50355810,952
543284Letanovce81085080,961
504530Letničie20622130,997
515574Leváre60862070,998
502031Levice40241651,003
515159Levkuška60861831,001
543292Levoča70476280,946
512419Ležiachov50654390,969
556360Libichava30132220,996
525901Licince60862100,998
524760Ličartovce70772820,989
509795Liesek51056510,943
543306Lieskovany81084470,968
558133Lieskovec61163040,986
520446Lieskovec70271561,004
512427Liešno50954700,965
514144Liešťany30733430,981
517739Lietava51154450,969
557935Lietavská Lúčka51153630,979
517755Lietavská Svinná-Babkov51154480,968
510599Likavka50854940,962
508047Limbach10711921,000
524778Lipany70873870,976
557706Lipník30733330,982
559971Lipníky70773020,986
503321Lipová40441241,008
519499Lipová70172860,988
511544Lipovany60662160,997
524786Lipovce70776220,947
501221Lipové40141091,010
512435Lipovec50654000,974
515167Lipovec60965100,961
505021Lipovník40642620,991
525910Lipovník80883600,979
510602Liptovská Anna50556660,941
510611Liptovská Kokava50557960,925
510629Liptovská Lúžna50857380,932
510637Liptovská Osada50857140,935
558281Liptovská Porúbka50556490,943
510653Liptovská Sielnica50555740,953
510661Liptovská Štiavnica50855610,954
510670Liptovská Teplá50855170,960
523631Liptovská Teplička70679000,912
510688Liptovské Beharovce50556340,945
510696Liptovské Kľačany50556680,941
510700Liptovské Matiašovce50556480,943
510718Liptovské Revúce50856840,939
511005Liptovské Sliače50855370,957
510726Liptovský Hrádok50556560,943
510734Liptovský Ján50556350,945
510742Liptovský Michal50855200,959
510262Liptovský Mikuláš50556070,949
510751Liptovský Ondrej50556780,940
580287Liptovský Peter50556790,940
510777Liptovský Trnovec50555880,951
510785Lisková50854840,964
518603Lišov60561871,000
518611Litava60564300,970
526851Litmanová71076560,943
556173Livina30531841,001
556190Livinské Opatovce30531931,000
519502Livov70175150,960
519511Livovská Huta70176530,943
509272Lodno50454730,965
502481Lok40241791,001
509809Lokca50756470,944
508730Lom nad Rimavicou60369380,908
509817Lomná50756900,938
527513Lomné71171701,002
526860Lomnička71076150,948
502499Lontov40241291,008
504548Lopašov20622650,991
519529Lopúchov70172680,990
509281Lopušné Pažite50454260,971
556688Lošonec20722540,992
500461Lovce40742710,990
517020Lovča61362760,989
517038Lovčica-Trubín61363270,983
511552Lovinobaňa60662640,991
508055Lozorno10611881,000
522732Ložín80781191,009
503339Ľubá40441591,004
510793Ľubeľa50556170,947
525928Lubeník60862740,990
523682Ľubica70376290,946
508748Ľubietová60164710,965
506184Lubina30433130,985
520454Ľubiša70271641,003
510807Ľubochňa50854510,968
511561Ľuboreč60662520,992
516163Ľuboriečka61062300,995
518590Ľubotice70772580,992
526878Ľubotín71074920,963
524794Ľubovec70773200,984
501743Lúč na Ostrove20121181,009
508756Lučatín60163860,976
511218Lučenec60661861,000
524808Lúčina70774850,964
523658Lučivná70677710,928
543314Lúčka70475100,961
524816Lúčka70875360,957
519537Lúčka71271901,000
525936Lúčka80885390,957
510815Lúčky50855960,950
517046Lúčky61365520,955
522741Lúčky80781321,007
500470Lúčnica nad Žitavou40341391,006
505048Ludanice40641601,004
581097Ľudovítová40341501,005
510823Ludrová50855670,953
528528Luhyňa81181671,003
506206Lúka30431741,002
520462Lukačovce70271671,003
500488Lukáčovce40341681,003
558087Lukavica61163390,982
519545Lukavica70173580,979
519553Lukov70174210,972
515175Lukovištia60963610,979
513334Lúky30833320,982
502502Lula40241691,003
511579Lupoč60662980,987
599336Lutila61362930,987
524824Ľutina70874290,971
517763Lutiše51155680,953
505056Ľutov30132440,993
505064Lužany40641791,001
519561Lužany pri Topli71271801,001
580899Lužianky40341541,004
513342Lysá pod Makytou30834020,974
517771Lysica51154750,965
555606Macov20121231,008
555649Mad20121141,009
507288Madunice20321471,005
525944Magnezitovce60863460,981
500500Machulince40742410,994
507296Majcichov20721361,007
523674Majere70374660,966
528838Majerovce71371321,007
509299Makov50256330,945
527521Makovce71172550,992
516171Malá Čalomija61061511,005
514179Malá Čausa30733400,981
517780Malá Čierna51155230,959
528846Malá Domaša71371371,007
559938Malá Franková70377500,931
505072Malá Hradná30132460,993
521655Malá Ida80682920,987
517062Malá Lehota61265960,950
521663Malá Lodina80682620,991
582638Malá Mača20221211,009
503347Malá nad Hronom40441161,009
527530Malá Poľana71173270,983
513792Malá Tŕňa81181671,003
508063Malacky10611601,004
580244Malachov60164640,966
502511Málaš40241581,004
509825Malatiná50357920,926
510831Malatíny50555530,955
519570Malcov70174080,973
522759Malčice80781031,011
510840Malé Borové50558850,914
555665Malé Dvorníky20121151,009
505102Malé Hoste30132680,990
556785Malé Chyndice40341881,000
503355Malé Kosihy40441121,010
581135Malé Kozmálovce40241721,002
505129Malé Kršteňany30532070,998
557579Malé Lednice30634180,972
504556Malé Leváre10611531,005
502537Malé Ludince40241321,007
528536Malé Ozorovce81181960,999
522767Malé Raškovce80781021,011
505137Malé Ripňany40641601,004
558206Malé Straciny61062080,998
528544Malé Trakany81181051,010
580953Malé Uherce30532110,997
555924Malé Vozokany40741761,002
500534Malé Zálužie40341601,004
516198Malé Zlievce61061871,000
511595Málinec60765270,958
514187Malinová30733420,981
508071Malinovo10811291,008
510858Malužiná50557320,933
555908Malý Cetín40341311,007
512443Malý Čepčín50954640,966
528552Malý Horeš8118991,011
528561Malý Kamenec8118981,011
558192Malý Krtíš61061731,002
555851Malý Lapáš40341761,002
526886Malý Lipník71074520,968
581241Malý Slavkov70376520,943
524832Malý Slivník70773850,976
Kód obceObec/mestoKód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Objemové
prepočítavacie
číslo
524841Malý Šariš70772950,987
507318Malženice20721571,004
503363Maňa40441321,007
500542Mankovce40742410,994
501239Marcelová40141121,010
543322Margecany80183360,982
519588Marhaň70171950,999
508080Marianka10612300,995
522783Markovce80781011,011
525952Markuška80883810,976
543331Markušovce81084250,971
517798Maršová-Rašov50153000,986
512036Martin50654020,974
500551Martin nad Žitavou40741960,999
510866Martinček50855830,952
515183Martinová60961801,001
501247Martovce40141101,010
511609Mašková60662090,998
559652Maškovce70272280,995
543349Matejovce nad Hornádom81084230,971
528854Matiaška71372170,997
523712Matiašovce70375440,956
527548Matovce71271960,999
528579Maťovské Vojkovce80781061,010
555754Matúškovo20221181,009
526894Matysová71075970,950
518646Medovarce60561801,001
527556Medvedie71273650,978
501760Medveďov20121111,010
556823Medzany70773200,984
521671Medzev80683180,984
528862Medzianky71372240,996
508764Medzibrod60164000,974
509833Medzibrodie nad Oravou50354930,963
520471Medzilaborce70573420,981
545686Melčice-Lieskové30932040,998
500569Melek40341651,003
525961Meliata80882010,999
523721Mengusovce70678070,924
507326Merašice20321721,002
528871Merník71371761,002
513377Mestečko30833210,984
527564Mestisko71272500,993
519596Mičakovce71271791,001
501778Mierovo20121241,008
505153Miezgovce30132440,993
520489Michajlov70972430,993
501786Michal na Ostrove20121181,009
503371Michal nad Žitavou40441351,007
528587Michaľany81181301,007
518654Michalková61165810,952
528889Michalok71372620,991
508772Michalová60365860,951
522279Michalovce80781131,009
524867Miklušovce70774730,965
527572Miková71173690,978
519600Mikulášová70173450,981
513385Mikušovce30233080,985
580309Mikušovce60661861,000
580252Milhosť80681661,003
508098Miloslavov10811281,008
524875Milpoš70874950,962
527581Miňovce71171681,003
524883Mirkovce70773200,984
527599Miroľa71273820,976
511617Mládzovo60762350,994
527602Mlynárovce71272810,989
523739Mlynčeky70376870,939
523747Mlynica70676810,939
543357Mlynky81087610,930
506231Mníchova Lehota30932550,992
543365Mníšek nad Hnilcom80184310,970
526908Mníšek nad Popradom71074390,969
501255Moča40141091,010
500739Močenok40541301,007
517071Močiar60265930,950
508101Modra10713140,985
520497Modra nad Cirochou70272070,998
501263Modrany40141281,008
506249Modrová30431990,999
506257Modrovka30431711,002
516210Modrý Kameň61062500,993
500577Mojmírovce40341421,006
517801Mojš51153460,981
513407Mojtín30836190,947
503398Mojzesovo40441281,008
580384Mokrá Lúka60862920,987
521680Mokrance80682000,999
519618Mokroluh70173070,986
504564Mokrý Háj20622630,991
521698Moldava nad Bodvou80682060,998
522791Moravany80781101,010
507342Moravany nad Váhom20421741,002
506265Moravské Lieskové30433010,986
504572Moravský Svätý Ján20521521,005
508110Most pri Bratislave10811301,007
503924Mostová20221171,009
512451Moškovec50954480,968
512460Mošovce50954840,964
508799Moštenica60164520,968
524905Mošurov70773670,978
506273Motešice30932910,988
508802Motyčky60166900,938
508781Môlča60164530,968
527611Mrázovce71172310,995
511625Mučín60661891,000
501271Mudroňovo40141571,004
521701Mudrovce80684160,972
516228Muľa61062190,996
525987Muráň60863930,975
525995Muránska Dlhá Lúka60863430,981
526002Muránska Huta60866880,939
526011Muránska Lehota60863730,977
526029Muránska Zdychava60865290,958
509850Mútne50757870,926
503401Mužla40441211,009
504581Myjava30333130,985
520501Myslina70271601,004
511641Mýtna60662520,992
502570Mýtne Ludany40241521,005
508811Mýto pod Ďumbierom60366210,947
522805Nacina Ves80781281,008
505170Nadlice30531821,001
520519Ňagov70573550,980
507351Naháč20722460,993
543373Nálepkovo80185900,951
509868Námestovo50756200,947
556092Nána40441081,010
526037Nandraž60862870,988
501930Ňárad20121131,009
512478Necpaly50655000,962
505196Nedanovce30531801,001
505200Nedašovce30132020,999
503932Neded40541111,010
517828Nededza51153610,979
514209Nedožery-Brezany30732960,987
520527Nechválova Polianka70272940,987
557285Nemce60164100,973
519626Nemcovce70172070,998
524913Nemcovce70773040,986
581305Nemčice40641761,002
500585Nemčiňany40741921,000
508829Nemecká60364250,971
505226Nemečky40642660,991
543381Nemešany70474620,966
506281Nemšová30932450,993
516236Nenince61061701,002
506290Neporadza30932860,988
515205Neporadza60962160,997
509302Nesluša50454170,972
501280Nesvady40141121,010
500593Neverice40741821,001
514217Nevidzany30734060,973
500607Nevidzany40741791,001
517089Nevoľné61366910,938
558168Nezbudská Lúčka51153570,979
557447Nimnica30832660,991
500011Nitra40341671,003
511668Nitra nad Ipľom60661801,001
505234Nitrianska Blatnica40642340,995
505242Nitrianska Streda40641701,002
556696Nitrianske Hrnčiarovce40342040,998
514225Nitrianske Pravno30733540,980
514233Nitrianske Rudno30733190,984
514241Nitrianske Sučany30732970,987
514250Nitrica30732430,993
507369Nižná20421801,001
509876Nižná51055840,951
510874Nižná Boca50558440,919
518140Nižná Hutka80681811,001
520535Nižná Jablonka70273030,986
527629Nižná Jedľová71272860,988
521728Nižná Kamenica80683020,986
521736Nižná Myšľa80682070,998
527637Nižná Olšava71171751,002
527645Nižná Pisaná71273210,984
519634Nižná Polianka70173850,976
522813Nižná Rybnica80981181,009
528897Nižná Sitnica70271691,003
526045Nižná Slaná80883610,979
519642Nižná Voľa70172670,991
520543Nižné Ladičkovce70271980,999
522821Nižné Nemecké80981151,009
543390Nižné Repaše70477460,931
526916Nižné Ružbachy71075550,955
521744Nižný Čaj80682060,998
528901Nižný Hrabovec71371261,008
528919Nižný Hrušov71371201,009
521752Nižný Klátov80683530,980
527653Nižný Komárnik71273620,979
528927Nižný Kručov71371341,007
521761Nižný Lánec80681970,999
527661Nižný Mirošov71273020,986
527670Nižný Orlík71272570,992
557790Nižný Skálnik60962360,994
524921Nižný Slavkov70875110,960
519669Nižný Tvarožec70174160,972
528609Nižný Žipov81181261,008
512486Nolčovo50654210,972
505251Norovce40642150,997
517097Nová Baňa61264420,969
515230Nová Bašta60962710,990
506303Nová Bošáca30433020,986
509311Nová Bystrica50255930,950
502588Nová Dedina40242000,999
508136Nová Dedinka10811281,008
513440Nová Dubnica30232580,992
528935Nová Kelča71371811,001
506311Nová Lehota30434280,971
523763Nová Lesná70677480,931
526924Nová Ľubovňa71075570,955
521795Nová Polhora80682080,998
527688Nová Polianka71273440,981
520551Nová Sedlica70973890,975
516244Nová Ves61061641,003
556459Nová Ves nad Váhom30431811,001
500631Nová Ves nad Žitavou40341521,005
503436Nová Vieska40441331,007
521787Nováčany80683340,982
514268Nováky30732420,994
511676Nové Hony60662110,997
506338Nové Mesto nad Váhom30431891,000
500640Nové Sady40341621,003
503011Nové Zámky40441141,009
528617Novosad81181141,009
509884Novoť50757520,931
528625Nový Ruskov81181281,008
521809Nový Salaš80683600,979
582549Nový Svet10811231,008
502596Nový Tekov40241711,002
501808Nový Život20121211,009
502600Nýrovce40241521,005
516252Obeckov61061701,002
582361Obid40441181,009
521817Obišovce80682540,992
528633Oborín80781041,011
526932Obručné71076470,944
500658Obyce40742480,993
506346Očkov30431661,003
518662Očová61163940,975
543403Odorín81084390,969
501816Ohrady20121131,009
520560Ohradzany70271881,000
509329Ochodnica50454000,974
526053Ochtiná80883380,982
501824Okoč20121121,010
501301Okoličná na Ostrove40141101,010
527696Okrúhle71272360,994
524930Okružná70774230,971
543411Olcnava81084110,973
501832Oľdza20121231,008
524948Olejníkov70876830,939
509337Olešná50254490,968
520578Oľka70572440,993
516261Olováry61061901,000
519677Oľšavce70172530,992
543420Oľšavica70477760,928
527700Oľšavka71172860,988
543438Oľšavka81084350,970
520586Oľšinkov70574430,969
524956Oľšov70874580,967
521825Olšovany80682240,996
505277Omastiná30133340,982
506354Omšenie30933250,983
519685Ondavka70174810,964
528943Ondavské Matiašovce71371341,007
512494Ondrašová50954640,966
524964Ondrašovce70774680,966
502618Ondrejovce40241591,004
521833Opátka80684620,966
506371Opatovce30931990,999
514284Opatovce nad Nitrou30732580,992
516279Opatovská Nová Ves61061541,004
516287Opava61064000,974
521841Opiná80683670,978
556491Opoj20721311,007
505285Oponice40641691,003
508837Oravce60164270,971
515248Orávka60961791,001
509892Oravská Jasenica50756240,946
509906Oravská Lesná50758580,918
509914Oravská Polhora50756860,939
509922Oravská Poruba50354790,964
509931Oravské Veselé50757490,931
509949Oravský Biely Potok51056490,943
509957Oravský Podzámok50355050,961
543446Ordzovany70475430,956
522830Orechová80981231,008
501859Orechová Potôň20121181,009
504599Oreské20622440,993
522848Oreské80781691,003
556211Orešany40642380,994
526941Orlov71074800,964
580546Orovnica61263210,984
519693Ortuťová70172310,995
509965Osádka50356780,940
520594Osadné70973820,976
519707Osikov70173670,978
514292Oslany30732740,990
508845Osrblie60365850,951
518671Ostrá Lúka61164530,968
505307Ostratice30531821,001
507385Ostrov20421631,003
522856Ostrov80981081,010
524981Ostrovany70873060,986
517119Ostrý Grúň61264410,969
523771Osturňa70377230,934
504602Osuské20522180,997
509345Oščadnica50254630,966
556289Otrhánky30132320,995
515256Otročok60861861,000
547611Ovčiarsko51154290,971
524999Ovčie70774790,964
511684Ozdín60762860,988
515264Ožďany60962130,997
526061Pača80884180,972
501867Padáň20121131,009
515272Padarovce60962310,995
528951Pakostov70271881,000
503452Palárikovo40441171,009
522864Palín80781041,011
520616Palota70574390,969
500666Paňa40341781,001
511692Panické Dravce60661851,001
521850Paňovce80682430,993
520624Papín70272600,991
513466Papradno30634980,962
528676Parchovany81181111,010
520632Parihuzovce70974280,971
509973Párnica50354550,967
510904Partizánska Ľupča50558630,917
505315Partizánske30531901,000
502626Pastovce40241201,009
507415Pastuchov20322200,996
526070Pašková80882370,994
547620Paština Závada51153600,979
503959Pata20221381,006
501883Pataš20121121,010
501310Patince40141091,010
510912Pavčina Lehota50557100,936
543454Pavľany70477890,926
556556Pavlice20721271,008
556033Pavlová40441261,008
510921Pavlova Ves50556200,947
515281Pavlovce60961881,000
528960Pavlovce71372660,991
522872Pavlovce nad Uhom80781061,010
505323Pažiť30532020,999
520641Pčoliné70972900,988
507431Pečeňady20421541,004
505331Pečeňany30131970,999
502634Pečenice40242530,992
525006Pečovská Nová Ves70873430,981
521868Peder80681811,001
521876Perín-Chym80682140,997
508161Pernek10612600,991
528978Petkovce71372090,998
522881Petrikovce80781031,011
519715Petrová70174440,969
581348Petrova Lehota30934020,974
504611Petrova Ves20622060,998
525014Petrovany70772570,992
515299Petrovce60962360,994
528986Petrovce71373090,985
522899Petrovce80982790,989
522902Petrovce nad Laborcom80781191,009
517861Petrovice50155640,954
526088Petrovo80883860,976
508179Pezinok10711511,005
507440Piešťany20421601,004
520659Pichne70972780,989
508187Píla10712440,993
511706Píla60663300,983
517127Píla61263800,977
511714Pinciná60661901,000
522911Pinkovce80981081,010
528994Piskorovce71372440,993
517135Pitelová61364570,967
502642Plášťovce40241471,005
502651Plavé Vozokany40241661,003
504629Plavecké Podhradie10612180,997
504637Plavecký Mikuláš10612530,992
504645Plavecký Peter20522220,996
508195Plavecký Štvrtok10611571,004
526959Plaveč71075010,962
526967Plavnica71075150,960
528641Plechotice81181421,006
511722Pleš60662230,996
526096Plešivec80882160,997
513474Plevník-Drienové30633040,986
518689Pliešovce61166330,945
515302Ploské60863130,985
521884Ploské80682770,989
506401Pobedim30431671,003
558222Počarová30633830,976
517160Počúvadlo60265400,957
509981Podbiel51055590,954
504653Podbranč20522880,988
508853Podbrezová60364760,965
503479Podhájska40441441,006
500674Podhorany40341751,002
523780Podhorany70375960,950
525022Podhorany70773330,982
517879Podhorie51154600,967
517143Podhorie60265810,952
522929Podhoroď80983450,981
514306Podhradie30735490,956
505340Podhradie40644340,970
512508Podhradie50654640,966
525031Podhradík70774440,969
508861Podkonice60165080,961
511731Podkriváň60464920,963
506419Podkylava30332460,993
505358Podlužany30132170,997
502669Podlužany40241741,002
506427Podolie30431771,002
526975Podolínec71075650,954
511749Podrečany60662160,997
580864Podskalie30633600,979
510947Podtureň50556200,947
509361Podvysoká50254550,967
518697Podzámčok61163940,975
508870Pohorelá60367240,934
500682Pohranice40341891,000
508888Pohronská Polhora60366190,947
508896Pohronský Bukovec60165270,958
502677Pohronský Ruskov40241311,007
556742Pochabany30132560,992
509990Pokryváč50356330,945
543462Poľanovce70475530,955
528668Poľany81181001,011
519723Poliakovce70172250,996
504661Polianka30334160,972
511757Polichno60665960,950
515311Polina60862090,998
500691Poľný Kesov40341261,008
525049Poloma70875820,952
508900Polomka60366140,948
511765Poltár60762420,994
514314Poluvsie30733100,985
543471Pongrácovce70475380,957
508918Poniky60164990,962
523381Poprad70676840,939
515337Poproč60965560,955
521892Poproč80683630,979
504670Popudinské Močidľany20621901,000
543489Poráč81087710,928
504688Poriadie30334290,971
522937Porostov80981091,010
514322Poruba30734100,973
522945Poruba pod Vihorlatom80782000,999
557960Porúbka51153760,977
519731Porúbka70172030,998
520667Porúbka70272880,988
522953Porúbka80981721,002
529001Poša71371191,009
510955Potok50855510,955
515345Potok60963010,986
527726Potoky71172320,995
527718Potôčky71172540,992
582522Potônske Lúky20121161,009
506435Potvorice30431741,002
506443Považany30431761,002
512842Považská Bystrica30633210,984
509370Povina50453670,978
555720Povoda20121151,009
508926Povrazník60166440,944
503487Pozba40441551,004
522961Pozdišovce80781201,009
516295Pôtor61062060,998
511773Praha60664990,962
543497Prakovce80183900,975
505374Prašice40642560,992
507466Prašník20422260,996
514331Pravenec30733240,983
516309Pravica61063560,980
505382Pravotice30132180,997
581658Práznovce40641681,003
513563Prečín30634000,974
508934Predajná60364520,968
517895Predmier50153000,986
517178Prenčov60262980,987
505404Preseľany40641571,004
517186Prestavlky61363000,986
524140Prešov70772960,987
516317Príbelce61062690,990
528684Pribeník81181001,011
501328Pribeta40141351,007
510009Pribiš50356400,944
512524Príbovce50654220,971
510963Pribylina50557680,929
508942Priechod60164630,966
522970Priekopa80982800,989
504696Priepasné30333430,981
504700Prietrž20522930,987
504718Prietržka20621781,001
504726Prievaly20522450,993
513881Prievidza30733090,985
526100Prihradzany60862600,991
527734Príkra71274340,970
520675Príslop70974320,970
529010Prituľany70272330,995
525057Proč70774730,965
517194Prochot61364940,962
529028Prosačov71372000,999
510971Prosiek50555890,951
511781Prša60661831,001
513598Pruské30232420,994
505412Prusy30132220,996
513601Pružina30634200,972
527742Pstriná71273250,983
520683Ptičie70272120,997
528692Ptrukša80781011,011
510017Pucov50355730,953
513610Púchov30833000,986
502693Pukanec40243520,980
522988Pusté Čemerné80781341,007
526983Pusté Pole71075730,953
503967Pusté Sady20221351,007
503975Pusté Úľany20221241,008
525065Pušovce70773710,978
510025Rabča50756420,944
510033Rabčice50757180,935
528706Rad81181001,011
525073Radatice70772840,988
503495Radava40441421,006
504734Radimov20622560,992
515353Radnovce60961731,002
514349Radobica30734350,970
580791Radoľa50453680,978
527751Radoma71272600,991
505421Radošina40641921,000
504742Radošovce20622240,996
556653Radošovce20721681,003
509396Radôstka50255010,962
501336Radvaň nad Dunajom40141111,010
520691Radvaň nad Laborcom70572230,996
529036Radvanovce71372760,989
511790Radzovce60662610,991
529044Rafajovce71371731,002
505439Rajčany40641771,002
517917Rajec51154480,968
517925Rajecká Lesná51155080,961
517933Rajecké Teplice51154110,973
526118Rákoš60863520,980
521906Rákoš80683310,983
509400Raková50254300,970
527769Rakovčík71272220,996
522996Rakovec nad Ondavou80781251,008
507482Rakovice20421601,004
526126Rakovnica80883450,981
512541Rakovo50654320,970
512559Rakša50955020,962
523798Rakúsy70376760,940
557854Rakytník60961811,001
521914Rankovce80683590,979
511803Rapovce60661741,002
519936Raslavice70173060,986
503509Rastislavice40441241,008
515361Rašice60862110,997
511811Ratka60662220,996
515370Ratková60862890,988
518620Ratkovce20321451,006
512567Ratkovo50654520,968
515388Ratkovská Lehota60962850,988
515396Ratkovská Suchá60964780,964
515400Ratkovské Bystré60864020,974
507491Ratnovce20421561,004
525081Ratvaj70874190,972
514357Ráztočno30733980,974
508951Ráztoka60364800,964
525090Ražňany70873500,980
503983Reca10811241,008
519740Regetovka70174630,966
526134Rejdová80885790,952
523801Reľov70377140,935
529052Remeniny71371841,001
523003Remetské Hámre80982880,988
525103Renčišov70876330,945
520705Repejov70572840,988
517216Repište61365210,959
521922Rešica80681921,000
519758Rešov70174890,963
526142Revúca60863520,980
526151Revúcka Lehota60863040,986
508969Riečka60164780,964
557765Riečka60961701,002
543501Richnava80183700,978
519766Richvald70173730,977
515426Rimavská Baňa60962560,992
515442Rimavská Seč60961731,002
514462Rimavská Sobota60962410,994
515451Rimavské Brezovo60962690,990
515469Rimavské Janovce60961960,999
557811Rimavské Zalužany60962500,993
500704Rišňovce40341591,004
556122Rohov20522400,994
501891Rohovce20121231,008
504769Rohožník10612010,999
529061Rohožník70272260,996
526177Rochovce80883710,978
525111Rokycany70773080,985
519774Rokytov70173150,985
520250Rokytov pri Humennom70272310,995
559610Rokytovce70573430,981
517941Rosina51154010,974
520713Roškovce70573570,979
526185Roštár80883180,984
504777Rovensko20522160,997
508209Rovinka10811301,007
511820Rovňany60762370,994
515485Rovné60963830,976
520721Rovné70271881,000
527777Rovné71273560,980
521931Rozhanovce80682180,997
526193Rozložná80882830,989
527785Roztoky71273660,978
525120Rožkovany70873730,977
525529Rožňava80883060,986
526207Rožňavské Bystré80883910,975
503517Rúbaň40441351,007
509426Rudina50453700,978
509434Rudinka50453480,981
509442Rudinská50454480,968
529079Rudlov71371921,000
526215Rudná80883690,978
543519Rudňany81085380,957
514365Rudnianska Lehota30733640,979
504793Rudník30333450,981
521949Rudník80683140,985
512575Rudno50954890,963
517232Rudno nad Hronom61262070,998
500712Rumanová40341571,004
515493Rumince60961701,002
520730Runina70975370,957
528714Ruská80781031,011
523011Ruská Bystrá80984180,972
529087Ruská Kajňa70272030,998
525138Ruská Nová Ves70774180,972
529095Ruská Poruba70272360,994
529109Ruská Voľa71372820,989
526991Ruská Voľa nad Popradom71075150,960
520748Ruská Volová70972480,993
521957Ruskov80682280,995
505447Ruskovce30132260,996
523020Ruskovce80981431,006
523038Ruský Hrabovec80982740,990
520764Ruský Potok70974280,971
511838Ružiná60662680,990
507512Ružindol20721661,003
510998Ružomberok50855350,957
505455Rybany30131871,000
556131Rybky20522130,997
502707Rybník40241801,001
515507Rybník60862600,991
518701Rykynčice60561611,004
525146Sabinov70873330,982
529125Sačurov71371241,008
557595Sádočné30634150,972
521965Sady nad Torysou80682040,998
503525Salka40441101,010
502715Santovka40241601,004
501875Sap20121131,009
557820Sása60862840,988
518727Sása61163830,976
507521Sasinkovo20321950,999
502723Sazdice40241341,007
508977Sebedín-Bečov60163740,977
514373Sebedražie30733350,982
518735Sebechleby60562310,995
514381Seč30734460,968
516333Sečianky61061661,003
528722Sečovce81181361,007
529133Sečovská Polianka71371271,008
510041Sedliacka Dubová50355310,958
525154Sedlice70774280,971
529141Sedliská71371381,006
557412Sedmerovec30232440,993
523046Sejkov80981161,009
556114Sekule20521581,004
516341Seľany61062130,997
508985Selce60164240,971
518743Selce60563200,984
515515Selce60762550,992
506478Selec30933230,984
503991Selice40541131,009
503533Semerovo40441521,005
521973Seňa80681841,001
508217Senec10811481,005
525162Seniakovce70772060,998
504203Senica20522060,998
516368Senné61062680,990
523054Senné80781001,011
518751Senohrad60565890,951
504009Sereď20221281,008
518760Sielnica61163380,982
510050Sihelné50757310,933
508993Sihla60369010,912
502731Sikenica40241361,007
503541Sikenička40441211,009
507539Siladice20321341,007
526223Silica80885460,956
526231Silická Brezová80884300,970
526240Silická Jablonica80882460,993
526258Sirk60864040,974
543730Sirník81181101,010
505463Skačany30532050,998
504815Skalica20621771,002
509451Skalité50255260,959
546682Skalka nad Váhom30932180,997
521981Skároš80682360,994
515523Skerešovo60862200,996
516376Sklabiná61061611,004
Kód obceObec/mestoKód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Objemové
prepočítavacie
číslo
512583Sklabiňa50654840,964
512591Sklabinský Podzámok50655080,961
512605Sklené50955800,952
517241Sklené Teplice61363450,981
529150Skrabské71371601,004
500721Skýcov40744220,971
504017Sládkovičovo20221201,009
518115Slančík80682980,987
522007Slanec80683430,981
522015Slanská Huta80684620,966
522023Slanské Nové Mesto80682210,996
517259Slaská61363950,975
502740Slatina40241451,006
505471Slatina nad Bebravou30132840,988
505480Slatinka nad Bebravou30132850,988
518794Slatinské Lazy60464650,966
543527Slatvina81084600,967
526266Slavec80882300,995
523062Slavkovce80781011,011
557421Slavnica30232950,987
526274Slavoška80884230,971
526282Slavošovce80884160,972
500747Sľažany40741980,999
500755Slepčany40741631,003
518808Sliač61163290,983
523071Sliepkovce80781051,010
543748Slivník81181721,002
515531Slizké60964010,974
557480Slopná30633090,985
512613Slovany50654710,965
529168Slovenská Kajňa71371401,006
509001Slovenská Ľupča60163740,977
556564Slovenská Nová Ves20721361,007
523810Slovenská Ves70376470,944
520772Slovenská Volová70271651,003
516384Slovenské Ďarmoty61061481,005
516392Slovenské Kľačany61062000,999
520781Slovenské Krivé70272460,993
543756Slovenské Nové Mesto81181021,011
512621Slovenské Pravno50954940,962
508225Slovenský Grob10711391,006
543535Slovinky81084430,969
519782Smilno70174130,972
560154Smižany81084790,964
507555Smolenice20722240,996
504823Smolinské20521901,000
543551Smolnícka Huta80184950,962
543560Smolník80185670,953
504831Smrdáky20522370,994
511013Smrečany50557010,937
519791Snakov70174590,967
509469Snežnica50453980,974
520802Snina70972160,997
506508Soblahov30932800,989
527807Soboš71272160,997
504840Sobotište20522660,991
523089Sobrance80981231,008
512630Socovce50654440,969
522031Sokoľ80682790,989
559865Sokoľany80682130,997
501344Sokolce40141101,010
507563Sokolovce20421541,004
529176Soľ71371431,006
505498Solčany40641751,002
556327Solčianky40641941,000
543764Soľnička81181051,010
527815Soľník71172880,988
504858Sološnica10612210,996
543772Somotor8118981,011
559636Sopkovce70272080,998
523828Spišská Belá70376220,947
526355Spišská Nová Ves81085060,961
523836Spišská Stará Ves70374870,963
523844Spišská Teplica70676970,937
523852Spišské Bystré70676730,940
523861Spišské Hanušovce70375930,950
543578Spišské Podhradie70474480,968
543586Spišské Tomášovce81085190,959
543594Spišské Vlachy81083950,975
543608Spišský Hrhov70474690,966
543616Spišský Hrušov81084330,970
523879Spišský Štiavnik70675630,954
543624Spišský Štvrtok70475460,956
520829Stakčín70972520,992
520811Stakčínska Roztoka70973590,979
513849Stanča81181201,009
511030Stankovany50854380,969
543781Stankovce81181381,006
515540Stará Bašta60962690,990
509477Stará Bystrica50254870,963
511846Stará Halič60662510,992
518816Stará Huta60467720,928
517267Stará Kremnička61362850,988
506516Stará Lehota30433370,982
523887Stará Lesná70377310,933
526665Stará Ľubovňa71075320,958
504866Stará Myjava30333900,975
506524Stará Turá30433860,976
543632Stará Voda80185210,959
523097Staré80781471,005
509019Staré Hory60165390,957
527009Starina71074660,966
502758Starý Hrádok40241481,005
502766Starý Tekov40241671,003
509485Staškov50254440,969
527823Staškovce71172710,990
519804Stebnícka Huta70174900,963
519812Stebník70173770,977
518824Stožok60463770,977
527017Stráňany71076400,944
517950Stráňavy51154250,971
523909Stráne pod Tatrami70376930,938
515566Stránska60961851,001
517968Stránske51154310,970
526291Stratená80888310,921
517976Stráža51154020,974
543799Strážne8118991,011
523101Strážske80781341,007
517984Strečno51153580,979
543802Streda nad Bodrogom81181011,011
516406Stredné Plachtince61062250,996
503550Strekov40441401,006
509027Strelníky60166550,943
523119Stretava80781021,011
523127Stretavka80781031,011
557471Streženice30832540,992
520845Strihovce70974250,971
527831Stročín71272100,998
527840Stropkov71171901,000
515582Studená60962610,991
543641Studenec70474630,966
504874Studienka10612020,999
519821Stuľany70172200,996
508233Stupava10611781,001
513687Stupné30633300,983
512648Sučany50653920,975
518832Sudince60561851,001
518841Súdovce60561641,003
559989Suchá Dolina70774420,969
510076Suchá Hora51057980,925
507571Suchá nad Parnou20721761,002
516414Sucháň61064930,963
523135Suché80781331,007
516422Suché Brezovo61064040,974
508241Suchohrad10611451,006
520853Sukov70572900,988
527025Sulín71074250,971
517992Súľov-Hradná50154180,972
505510Súlovce40642300,995
515591Sušany60762190,996
515604Sútor60962050,998
528153Svätá Mária8118991,011
555991Svätoplukovo40341401,006
523143Svätuš80981031,011
528650Svätuše8118981,011
516597Svätý Anton60264350,970
507989Svätý Jur10711471,005
511048Svätý Kríž50556290,946
501115Svätý Peter40141381,006
518000Svederník51153350,982
518913Sverepec30633020,986
519839Sveržov70173470,981
520861Svetlice70573260,983
527858Svidnička71273170,984
527106Svidník71272250,996
525171Svinia70773610,979
522040Svinica80682520,992
543811Svinice81181001,011
506532Svinná30932400,994
523925Svit70677200,935
503568Svodín40441931,000
556238Svrbice40642710,990
509493Svrčinovec50254320,970
502782Šahy40241351,007
504882Šajdíkove Humence20521921,000
504025Šaľa40541161,009
504033Šalgočka20221511,005
505536Šalgovce40642550,992
502791Šalov40241571,004
527033Šambron71076710,941
501905Šamorín20121251,008
523151Šamudovce80781081,010
527866Šandal71172520,992
527874Šarbov71274460,968
525189Šarišská Poruba70773440,981
525197Šarišská Trstená70774030,974
525201Šarišské Bohdanovce70772170,997
519847Šarišské Čierne70173680,978
525219Šarišské Dravce70874680,966
527041Šarišské Jastrabie71075720,953
525235Šarišské Michaľany70872980,987
525243Šarišské Sokolovce70874130,972
527882Šarišský Štiavnik71272290,995
503576Šarkan40441311,007
502804Šarovce40241471,005
519855Šašová70172280,995
504891Šaštín-Stráže20521701,002
511854Šávoľ60661980,999
556670Šelpice20721641,003
527891Šemetkovce71273560,980
522066Šemša80682970,987
508250Šenkvice10711601,004
511862Šiatorská Bukovinka60663050,986
519863Šiba70174300,970
511871Šíd60662160,997
515621Šimonovce60961791,001
525251Šindliar70774930,963
504041Šintava20221351,007
505544Šípkov30133220,984
558397Šípkové20422170,997
516431Širákov61061960,999
515639Širkovce60961831,001
525260Široké70775620,954
505552Šišov30132160,997
526304Šivetice60862320,995
520870Šmigovec70973210,984
511889Šoltýska60767600,930
504050Šoporňa20221221,008
507601Špačince20721581,004
509035Špania Dolina60167110,936
515647Španie Pole60963810,976
501352Šrobárová40141271,008
504904Štefanov20521871,000
510084Štefanov nad Oravou51056140,948
508268Štefanová10711911,000
525278Štefanovce70775480,956
529184Štefanovce71371990,999
581691Štefanovičová40341381,006
527904Štefurov71272300,995
556548Šterusy20422090,998
517283Štiavnické Bane60266700,941
511056Štiavnička50855130,960
518018Štiavnik50154960,962
582719Štitáre40342440,993
526312Štítnik80882840,988
522074Štós80685160,960
559890Štôla70678530,918
523933Štrba706710200,898
515655Štrkovec60961691,003
503584Štúrovo40441091,010
506541Štvrtok30931970,999
501913Štvrtok na Ostrove20121281,008
581712Šuja51154670,966
516449Šuľa61062820,989
509043Šumiac60368410,920
524107Šuňava70678540,918
503592Šurany40441231,008
500780Šurianky40341601,004
511897Šurice60662190,996
507636Šúrovce20721321,007
514390Šútovce30734340,970
512656Šútovo50654480,968
523950Švábovce70676760,940
543659Švedlár80184810,964
511064Švošov50854830,964
515663Tachty60962700,990
500798Tajná40341621,003
509060Tajov60164780,964
510092Ťapešovo50756670,941
519871Tarnov70173230,984
523160Tašuľa80981041,011
580368Tatranská Javorina70679930,901
502812Tehla40241731,002
556611Tekolďany20322030,998
517291Tekovská Breznica61261970,999
502821Tekovské Lužany40241521,005
517305Tekovské Nemce40742420,994
502847Tekovský Hrádok40241551,004
509051Telgárt60368860,914
555967Telince40341621,003
514403Temeš30735180,960
543667Teplička81085400,957
518034Teplička nad Váhom51153400,981
556645Tepličky20322170,997
515671Teplý Vrch60962170,997
518867Terany60561441,006
518042Terchová51155600,954
525286Teriakovce70773580,979
525294Terňa70774500,968
505561Tesáre40642070,998
500810Tesárske Mlyňany40741681,003
504068Tešedíkovo40541141,009
523178Tibava80981301,007
525308Tichý Potok70875270,958
505579Timoradza30132370,994
527912Tisinec71171921,000
515680Tisovec60963780,977
502863Tlmače40241891,000
511901Točnica60662610,991
527921Tokajík71172110,997
504076Tomášikovo20221141,009
508276Tomášov10811271,008
511919Tomášovce60662020,999
515698Tomášovce60961841,001
520888Topoľa70973810,976
504998Topoľčany40641871,000
500828Topoľčianky40742260,996
504084Topoľnica20221161,009
501921Topoľníky20121111,010
520896Topoľovka70271381,006
523976Toporec70376030,949
515612Tornaľa60861821,001
525316Torysa70874200,972
543675Torysky70478020,925
529192Tovarné71371271,008
529206Tovarnianska Polianka71371371,007
580457Tovarníky40641891,000
501361Tôň40141111,010
507661Trakovice20321431,006
503606Trávnica40441561,004
501379Trávnik40141091,010
507679Trebatice20421651,003
522082Trebejov80682410,994
511927Trebeľovce60661831,001
505595Trebichava30133340,982
528099Trebišov81181041,011
512664Trebostovo50654710,965
516457Trebušovce61061631,003
557340Trenč60661811,001
506559Trenčianska Teplá30932240,996
506567Trenčianska Turná30932270,995
506583Trenčianske Bohuslavice30431960,999
506591Trenčianske Jastrabie30932840,988
506605Trenčianske Mitice30933280,983
545741Trenčianske Stankovce30932080,998
506613Trenčianske Teplice30932760,989
505820Trenčín30932170,997
555576Trhová Hradská20121121,010
523186Trhovište80781321,007
506745Trnava20721441,006
517313Trnavá Hora61363700,978
523194Trnava pri Laborci80781631,003
501956Trnávka20121221,008
543829Trnávka81181771,002
518875Tŕnie61165160,960
525324Trnkov70773050,986
504912Trnovec20621781,001
504092Trnovec nad Váhom40541161,009
512672Trnovo50654570,967
519880Tročany70173500,980
518883Trpín60563900,975
522091Trsťany80682490,993
510106Trstená51056170,947
501964Trstená na Ostrove20121161,009
511072Trstené50556350,945
522104Trstené pri Hornáde80681751,002
504106Trstice20221111,010
507687Trstín20722360,994
511943Tuhár60663840,976
525332Tuhrina70774560,967
513725Tuchyňa30232650,991
525341Tulčík70772760,989
502871Tupá40241291,008
502880Turá40241511,005
512681Turany50654010,974
527939Turany nad Ondavou71171761,002
520900Turcovce70272260,996
512699Turček50956740,940
556271Turčianky30532230,996
512702Turčianska Štiavnička50654300,970
545961Turčianske Jaseno50655080,961
512711Turčianske Kľačany50654100,973
512729Turčianske Teplice50955040,961
512737Turčiansky Ďur50654570,967
512753Turčiansky Peter50654190,972
526321Turčok60863360,982
557269Turecká60166200,947
508284Tureň10811261,008
518051Turie51154410,969
507407Turík50855560,955
559784Turňa nad Bodvou80681821,001
521779Turnianska Nová Ves80681721,002
518891Turová61163350,982
509507Turzovka50255220,959
523208Tušice80781081,010
523216Tušická Nová Ves80781081,010
514411Tužina30733730,977
523984Tvarožná70376700,941
505617Tvrdomestice40642340,995
510114Tvrdošín51055920,950
503614Tvrdošovce40441191,009
520918Ubľa70972230,996
523224Úbrež80981351,007
520926Udavské70271651,003
513741Udiča30633060,986
527050Údol71075190,959
502898Uhliská40246100,948
543683Úhorná80186880,939
511099Uhorská Ves50556070,949
511978Uhorské60762510,992
505625Uhrovec30132680,990
505633Uhrovské Podhradie30133270,983
556050Úľany nad Žitavou40441261,008
520934Ulič70972490,993
520942Uličské Krivé70972780,989
543691Uloža70478650,917
518905Uňatín60563040,986
504939Unín20622760,989
505641Urmince40641801,001
580317Utekáč60764020,974
525359Uzovce70873880,976
515701Uzovská Panica60961911,000
525367Uzovské Pekľany70874800,964
525375Uzovský Šalgov70873660,978
506630Vaďovce30432300,995
527947Vagrinec71272690,990
504114Váhovce20221231,008
522121Vajkovce80682090,998
522139Valaliky80681851,001
509086Valaská60364890,963
514420Valaská Belá30734850,964
511102Valaská Dubová50856620,942
518638Valaškovce
(vojenský obvod)
70275480,956
512761Valča50654480,968
520951Valentovce70573300,983
515795Valice60962130,997
527955Valkovce71272200,996
509094Vaľkovňa60367210,934
518964Vaniškovce70173950,975
527963Vápeník71274020,974
519901Varadka70173960,975
527971Varechovce71173180,984
525383Varhaňovce70772720,990
518069Varín51153580,979
510149Vasiľov50756520,943
510157Vavrečka50756560,943
529214Vavrinec71372810,989
511111Vavrišovo50556990,937
511129Važec50557880,926
515710Včelince60961691,003
515728Večelkov60962920,987
529222Vechec71371811,001
543845Veľaty81181411,006
500836Velčice40742230,996
510165Veličná50354840,964
516465Veľká Čalomija61061401,006
514438Veľká Čausa30733090,985
518077Veľká Čierna51154950,962
500844Veľká Dolina40341361,007
523992Veľká Franková70376580,942
506648Veľká Hradná30932700,990
522147Veľká Ida80682100,998
517330Veľká Lehota61265640,954
527068Veľká Lesná71076030,949
522155Veľká Lodina80682550,992
524000Veľká Lomnica70376470,944
581585Veľká Lúka61163110,985
504122Veľká Mača20221231,008
511994Veľká nad Ipľom60661691,003
501972Veľká Paka20121231,008
513806Veľká Tŕňa81181741,002
512001Veľká Ves60762040,998
516473Veľká Ves nad Ipľom61061341,007
506656Veľké Bierovce30932000,999
501981Veľké Blahovo20121161,009
511137Veľké Borové50558350,920
512010Veľké Dravce60661931,000
545651Veľké Držkovce30132390,994
505676Veľké Dvorany40641950,999
555673Veľké Dvorníky20121141,009
505684Veľké Hoste30132390,994
505692Veľké Chlievany30131980,999
500518Veľké Chyndice40341741,002
543853Veľké Kapušany80781091,010
501387Veľké Kosihy40141101,010
507709Veľké Kostoľany20421531,005
581160Veľké Kozmálovce40241721,002
505706Veľké Kršteňany30532150,997
504947Veľké Leváre10611701,002
503631Veľké Lovce40441621,003
502910Veľké Ludince40241731,002
556572Veľké Orvište20421631,003
543861Veľké Ozorovce81181731,002
517348Veľké Pole61265220,959
543870Veľké Raškovce80781001,011
523232Veľké Revištia80981101,010
505714Veľké Ripňany40641661,003
518085Veľké Rovné50155400,957
543888Veľké Slemence80781031,011
558214Veľké Straciny61062100,998
515736Veľké Teriakovce60962330,995
543896Veľké Trakany81181011,011
502928Veľké Turovce40241341,007
505722Veľké Uherce30532190,996
504131Veľké Úľany20221191,009
555932Veľké Vozokany40741811,001
500887Veľké Zálužie40341801,001
516490Veľké Zlievce61062100,998
527980Veľkrop71172830,989
508292Veľký Biel10811261,008
515744Veľký Blh60961980,999
500895Veľký Cetín40341321,007
512788Veľký Čepčín50954730,965
502936Veľký Ďur40241831,001
543705Veľký Folkmar80183790,977
504149Veľký Grob20221221,008
543900Veľký Horeš8118991,011
543918Veľký Kamenec81181231,008
505731Veľký Klíž30532440,993
515850Veľký Krtíš61062220,996
503380Veľký Kýr40441271,008
555860Veľký Lapáš40341601,004
527076Veľký Lipník71075690,953
516503Veľký Lom61064180,972
501522Veľký Meder20121121,010
524018Veľký Slavkov70676830,939
525391Veľký Slivník70773910,975
525405Veľký Šariš70772810,989
520977Veľopolie70271791,001
505749Velušovce40642240,996
524026Vernár70677650,929
507725Veselé20421571,004
511145Veterná Poruba50558190,922
557307Vidiná60661980,999
555746Vieska20121181,009
516511Vieska61061881,000
515752Vieska nad Blhom60961731,002
500909Vieska nad Žitavou40741811,001
518921Vígľaš60463520,980
518930Vígľašská Huta-Kalinka60465590,954
524034Vikartovce70677510,931
516520Vinica61061641,003
543926Viničky8118991,011
508306Viničné10711561,004
523259Vinné80781441,006
500917Vinodol40341301,007
504157Vinohrady nad Váhom20221661,003
508314Vinosady10711551,004
555827Virt40141141,009
527084Vislanka71075420,957
527998Vislava71172600,991
513776Visolaje30832670,991
543934Višňov81181311,007
506672Višňové30432080,998
518093Višňové51154480,968
515761Višňové60862520,992
508322Vištuk10711721,002
510173Vitanová51056990,937
525413Víťaz70774740,965
520985Víťazovce70271681,003
543713Vítkovce81084060,973
529231Vlača71371821,001
528005Vladiča71173490,980
526339Vlachovo80884030,974
511153Vlachy50555320,958
504165Vlčany40541111,010
556513Vlčkovce20721321,007
557293Vlkanová60163170,984
556025Vlkas40441331,007
524042Vlková70376700,941
524051Vlkovce70378290,921
508331Vlky10811261,008
515779Vlkyňa60961621,003
507741Voderady20721321,007
543942Vojany80781011,011
543951Vojčice81181081,010
543969Vojka81181051,010
501999Vojka nad Dunajom20121221,008
543721Vojkovce81085180,960
524069Vojňany70376660,941
523267Vojnatina80981281,008
528013Vojtovce71172110,997
523275Voľa80781261,008
520993Volica70572470,993
500925Volkovce40742050,998
517356Voznica61262130,997
504173Vozokany20221151,009
505757Vozokany40642390,994
500933Vráble40341441,006
504963Vrádište20621701,002
502006Vrakúň20121141,009
544051Vranov nad Topľou71371341,007
523283Vrbnica80781051,010
524077Vrbov70376540,943
501409Vrbová nad Váhom40141091,010
504971Vrbovce30333410,981
507750Vrbové20421821,001
516538Vrbovka61061511,005
513784Vrchteplá30635220,959
512796Vrícko50655880,951
557625Vršatské Podhradie30236590,942
557358Vrútky50653810,976
522163Vtáčkovce80683950,975
524085Výborná70377010,937
500941Výčapy-Opatovce40341521,005
502014Vydrany20121161,009
557498Vydrná30834090,973
524093Vydrník70676010,949
517364Vyhne61363440,981
511170Východná50557600,930
521001Výrava70573570,979
505765Vysočany30132580,992
517372Vysoká60266690,941
525421Vysoká70875490,956
509515Vysoká nad Kysucou50256880,939
523291Vysoká nad Uhom80781061,010
508349Vysoká pri Morave10611441,006
560103Vysoké Tatry70679670,904
528021Vyškovce71172170,997
502944Vyškovce nad Ipľom40241401,006
511188Vyšná Boca50559530,906
522171Vyšná Hutka80681970,999
521019Vyšná Jablonka70273610,979
528030Vyšná Jedľová71273120,985
522180Vyšná Kamenica80683540,980
522198Vyšná Myšľa80682330,995
528048Vyšná Olšava71172040,998
528056Vyšná Pisaná71273640,979
519910Vyšná Polianka70174520,968
523305Vyšná Rybnica80982190,996
529249Vyšná Sitnica70271931,000
526347Vyšná Slaná80884820,964
525430Vyšná Šebastová70773720,978
519928Vyšná Voľa70173250,983
521027Vyšné Ladičkovce70272320,995
502952Vyšné nad Hronom40241531,005
523313Vyšné Nemecké80981321,007
523321Vyšné Remety80982080,998
526606Vyšné Repaše70478050,924
527092Vyšné Ružbachy71076250,946
557901Vyšné Valice60962300,995
522201Vyšný Čaj80682300,995
560073Vyšný Hrabovec71171761,002
521035Vyšný Hrušov70271851,001
529117Vyšný Kazimír71372010,999
522210Vyšný Klátov80684860,963
528064Vyšný Komárnik71274340,970
519944Vyšný Kručov70171960,999
510181Vyšný Kubín50355220,959
582093Vyšný Medzev80683870,976
528072Vyšný Mirošov71273450,981
528081Vyšný Orlík71272640,991
515809Vyšný Skálnik60962360,994
526614Vyšný Slavkov70475610,954
519952Vyšný Tvarožec70174950,962
529257Vyšný Žipov71371521,005
510190Zábiedovo51056680,941
512818Záborie50655010,962
525448Záborské70773270,983
559881Zádiel80682460,993
515817Zádor60961641,003
523330Záhor80981091,010
516546Záhorce61061541,004
500267Záhorie (vojenský obvod)10613260,983
508365Záhorská Ves10611451,006
525456Záhradné70773130,985
557927Zacharovce60962940,987
510203Zákamenné50757030,937
509523Zákopčie50255720,953
502961Zalaba40241251,008
555509Zálesie10811301,007
524115Zálesie70376770,940
523241Zalužice80781241,008
556475Zamarovce30932160,997
529265Zámutov71372720,990
513814Záriečie30833330,982
513822Záskalie30633970,974
543977Zatín81181001,011
505773Závada40642470,993
516554Závada61062180,997
529273Závada70273000,986
521043Závadka70271521,005
526631Závadka80188190,922
523348Závadka80781081,010
509124Závadka nad Hronom60366180,947
507768Zavar20721371,007
511196Závažná Poruba50556160,947
504980Závod10611611,004
510211Zázrivá50356690,941
543985Zbehňov81181701,002
500950Zbehy40341541,004
521051Zboj70973450,981
521060Zbojné70572620,991
519961Zborov70173230,984
509531Zborov nad Bystricou50254190,972
502979Zbrojníky40241771,002
521078Zbudská Belá70572630,991
521086Zbudské Dlhé70271990,999
523356Zbudza80781271,008
518131Zbyňov51154270,971
507776Zeleneč20721451,006
501417Zemianska Olča40141111,010
514454Zemianske Kostoľany30732320,995
556441Zemianske Podhradie30432440,993
504181Zemianske Sady20221531,005
518956Zemiansky Vrbovok60564140,972
503649Zemné40441121,010
543993Zemplín81181101,010
544001Zemplínska Nová Ves81181221,008
523364Zemplínska Široká80781031,011
544019Zemplínska Teplica81182040,998
521108Zemplínske Hámre70973470,981
544027Zemplínske Hradište81181031,011
544035Zemplínske Jastrabie81181151,009
522635Zemplínske Kopčany80781041,011
544043Zemplínsky Branč81181081,010
525472Zlatá Baňa70775440,956
522244Zlatá Idka80686620,942
519979Zlaté70173890,975
502022Zlaté Klasy20121221,008
500968Zlaté Moravce40741921,000
501425Zlatná na Ostrove40141101,010
529281Zlatník71372450,993
505790Zlatníky30132650,991
500976Zlatno40743270,983
582051Zlatno60763890,975
513865Zliechov30235620,954
508381Zohor10611461,005
516562Zombor61061811,001
500348Zubák30834180,972
510238Zuberec51057620,929
521116Zubné70272330,995
510246Zubrohlava50756300,946
518158Zvolen61163740,977
518972Zvolenská Slatina61163280,983
581488Zvončín20721561,004
512834Žabokreky50654280,971
505803Žabokreky nad Nitrou30531921,000
526649Žakarovce80185330,958
524123Žakovce70376650,941
529290Žalobín71371431,006
522252Žarnov80681970,999
517381Žarnovica61262520,992
510254Žaškov50354790,964
523372Žbince80781041,011
522261Ždaňa80681781,001
524131Ždiar70678950,913
525499Žehňa70773940,975
526657Žehra81084500,968
518981Železná Breznica61164490,968
519987Železník71271761,002
502987Želiezovce40241391,006
519995Želmanovce71272380,994
516571Želovce61061561,004
502995Žemberovce40242210,996
503002Žemliare40241501,005
511200Žiar50557590,930
515833Žiar60861801,001
516589Žiar nad Hronom61362720,990
518999Žibritov60564870,963
504190Žihárec40541111,010
500984Žikava40742740,990
517402Žilina51153780,977
515841Žíp60961741,002
525502Žipov70773910,975
500992Žirany40342510,992
582816Žitavany40742040,998
501018Žitavce40341411,006
505811Žitná-Radiša30132710,990
507792Žlkovce20321441,006
525511Župčany70773150,985
517399Župkov61263150,985

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky č. 537/2009 Z. z.

2) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.