Vyhláška č. 58/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

(v znení č. 31/2012 Z. z., 102/2016 Z. z.)

Čiastka 25/2006
Platnosť od 08.02.2006
Účinnosť od 01.03.2016

OBSAH

58

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 12. januára 2006,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 17 ods. 3, § 18 ods. 5, § 19 ods. 9, § 20 ods. 7 a § 22 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 zákona.

§ 2

Zadávacia bezpečnostná správa

(1) Zadávacia bezpečnostná správa preukazuje súlad stavby s územnoplánovacou dokumentáciou podľa osobitného predpisu.1)

(2) Zadávacia bezpečnostná správa ďalej obsahuje

a) zadanie na projekt jadrového zariadenia vyplývajúce z požiadaviek na jadrovú bezpečnosť,

b) zhodnotenie staveniska z hľadiska jadrovej bezpečnosti,

c) prijaté bezpečnostné princípy pre návrh jadrového zariadenia a bezpečnostné ciele a spôsob ich zosúladenia so základnými bezpečnostnými princípmi,

d) spôsob dosiahnutia bezpečnostných cieľov,

e) základné informácie o jadrovom zariadení a jeho prevádzkových podmienkach, podporné výpočty umožňujúce posúdiť, či jadrové zariadenie môže byť postavené a prevádzkované bezpečne; pri umiestňovaní úložiska sa zohľadňujú aj predpokladané vlastnosti rádioaktívnych odpadov, požiadavky na inštitucionálnu kontrolu, inžinierske a prirodzené bariéry vzťahujúce sa na dané územie, geológia, hydrogeológia a geochémia horninového prostredia, povrchové procesy, ako záplavy a erózie, meteorológia a účinky extrémnych klimatických podmienok, činnosť človeka, hustota osídlenia, využitie krajiny a prognóza uvedených vlastností na primerané časové obdobie.

f) požiadavky na kvalitu navrhovaného jadrového zariadenia obsahujúce návrh kvantifikácie parametrov jadrovej bezpečnosti,2) spoľahlivosti a životnosti.

§ 3

Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania

Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania dokumentuje predpokladaný stav po ukončení prevádzky jadrového zariadenia a obsahuje

a) návrh spôsobu vyraďovania zosúladený so základnými bezpečnostnými princípmi,

b) zohľadnenie požiadaviek na vyraďovanie v projekte jadrového zariadenia,

c) predbežný opis základných činností vyraďovania v nadväznosti na navrhované jadrové zariadenie,

d) odhad množstva rádioaktívnych odpadov z vyraďovania v jednotlivých triedach vrátane odhadu množstva materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, a odhad množstva konvenčných a nebezpečných odpadov z vyraďovania,

e) odhad finančných prostriedkov potrebných na vyraďovanie jadrového zariadenia a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania.

§ 4

Projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia na úrovni zadávacieho projektu

Projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia na úrovni zadávacieho projektu obsahuje

a) charakteristiky lokality jadrového zariadenia zo seizmického, geologického, hydrologického a meteorologického hľadiska, projektové kritériá umiestnenia, odôvodnenie ich výberu a vyhodnotenie ich splnenia,

b) vyhodnotenie lokality jadrového zariadenia pre predpokladaný počet, typ a výkon zariadení a stanovenie možných interakcií s okolím po zohľadnení požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise,4)

c) požiadavky na schopnosti jadrového zariadenia vykonávať bezpečnostné funkcie pri pôsobení

1. prírodných javov podľa charakteristík určených v písmene a), ktoré boli historicky doložené pre lokalitu a okolitú oblasť s dostatočnou rezervou na ohraničenú presnosť, množstvo a časové obdobie, v ktorom boli historické dáta získané,

2. odôvodnenej kombinácie dôsledkov prevádzkových podmienok a podmienok počas prevádzkových udalostí so zahrnutím požiadaviek podľa písmena b); v prípade úložiska aj po jeho uzatvorení.

§ 5

Zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom

(1) Zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom obsahuje opis činností nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení, ktorým sa preukazuje splnenie požiadaviek jadrovej bezpečnosti pri nakladaní s nimi podľa osobitného predpisu.5)

(2) Zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom pokrýva všetky činnosti až po uloženie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva alebo po ich skladovanie v prípade, že nespĺňajú podmienky prijateľnosti na povrchové úložisko.5)

(3) Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá vtedy, ak v jadrovom zariadení budú vznikať rádioaktívne odpady ako vedľajší produkt uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzky jadrového zariadenia a ak podľa projektu jadrové zariadenie nedokáže tieto rádioaktívne odpady upraviť do formy vhodnej na uloženie.

§ 6

Návrh hraníc jadrového zariadenia

Návrh hraníc jadrového zariadenia sa určuje pre každé jadrové zariadenie samostatne po zohľadnení prípadných interakcií s inými jadrovými zariadeniami a ďalším okolím tak, aby bolo možné určiť jednoznačné rozhranie medzi systémami, konštrukciami a komponentmi jednotlivých jadrových zariadení podľa úrovne rozpracovania zámeru.

§ 7

Hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie a hodnotenie potenciálneho vplyvu okolitého prostredia na jadrové zariadenie

(1) Hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie ustanovuje osobitný predpis.6)

(2) Hodnotenie potenciálneho vplyvu okolitého prostredia na jadrové zariadenie je v rozsahu požiadaviek stanovených v § 4 písm. b) a c).

§ 8

Predbežná bezpečnostná správa

Predbežná bezpečnostná správa obsahuje

a) analytické a experimentálne dôkazy, že požiadavky na jadrovú bezpečnosť určené zadávacou bezpečnostnou správou boli v projektovej dokumentácii dodržané,

b) požiadavky na kvalitu projektovaného jadrového zariadenia obsahujúce návrh kvantifikácie parametrov jadrovej bezpečnosti,2) spoľahlivosti a životnosti,

c) predbežný program kontroly vybraných zariadení,

d) upresnenie informácií uvedených v zadávacej bezpečnostnej správe a odôvodnenie odchýlok od pôvodného návrhu jadrového zariadenia,

e) pri jadrovom zariadení s jadrovým reaktorom návrh metodiky pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti a jeho odôvodnenie vrátane predbežných výsledkov hodnotenia,

f) celkové predbežné vyhodnotenie bezpečnosti projektu jadrového zariadenia overené nezávislou organizáciou.

§ 9

Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy

(1) Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy je podrobnejšie rozpracovaná zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom.

(2) Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy obsahuje

a) odhad celkového inventára rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva, ktoré budú v jadrovom zariadení vznikať,

b) riešenie systému zberu a roztriedenia rádioaktívnych odpadov vychádzajúceho z ďalšieho nakladania s nimi,

c) riešenie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a ich prepravy s vymedzením činností, ktoré budú vykonané v jadrovom zariadení, a činností, ktoré budú vykonávané u iných držiteľov povolení s identifikáciou týchto držiteľov povolení,

d) opis zariadení a technológií na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení a identifikáciu prepravných zariadení pre jednotlivé druhy rádioaktívnych odpadov.

(3) Riešenie podľa odseku 2 písm. c) obsahuje všetky činnosti až po uloženie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva alebo po ich skladovanie, ak nespĺňajú podmienky prijateľnosti na uloženie do úložiska.5)

(4) Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa odseku 2 sa predkladá vtedy, ak v jadrovom zariadení vznikajú rádioaktívne odpady ako vedľajší produkt jeho uvádzania do prevádzky a prevádzky a jadrové zariadenie nedokáže tieto rádioaktívne odpady upraviť do balenej formy vhodnej na uloženie a ak v jadrovom zariadení vzniká vyhoreté jadrové palivo.

§ 10

Predbežný koncepčný plán vyraďovania

(1) Predbežný koncepčný plán vyraďovania vychádza zo zadávacej správy o spôsobe vyraďovania podľa § 3, dokumentuje predpokladaný stav jadrového zariadenia po ukončení prevádzky a obsahuje technické riešenie vyraďovania najmenej dvomi alternatívami vrátane ich porovnania a odôvodneného odporúčania jednej z nich.

(2) Alternatívy technického riešenia vyraďovania podľa odseku 1 zohľadňujú alternatívu odloženej demontáže a okamžitej demontáže, pričom odporúčaná alternatíva musí byť v súlade s vnútroštátnou politikou nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom.6a)

(3) Predbežný koncepčný plán vyraďovania obsahuje

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia vrátane ich predpokladaného rádiologického stavu, ktorým je súhrn výsledkov z rádiologického prieskumu jadrového zariadenia obsahujúci údaje o kontaminácii stavebných povrchov, technologických systémov a zariadení, povrchovej a podpovrchovej pôdy, povrchových a podzemných vôd,

b) opis alternatív technického riešenia vyraďovania s jednoznačne definovaným stavom jadrového zariadenia na konci vyraďovania, predbežný harmonogram pre hodnotené alternatívy, predpokladaný termín vyraďovania, kritériá použité pre výber odporúčanej alternatívy, analýzu vzájomného vplyvu vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami,

c) zásady organizácie a prístupu k riadeniu projektu vyraďovania zohľadňujúce požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo súhlasu vydaného úradom, špecifiká jednotlivých alternatív vyraďovania, návrh systému pre zber, triedenie a uchovávanie údajov o prevádzke jadrového zariadenia dôležitých pre vyraďovanie vrátane rádiologických údajov o území jadrového zariadenia a jeho okolia pred výstavbou jadrového zariadenia,

d) opis činností vyraďovania s uvedením dekontaminačných a demontážnych postupov pre technologické systémy a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre stavebnú časť,

e) zásady monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov, identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu, predbežný harmonogram monitorovania a údržby počas vyraďovania,

f) predpokladaný inventár rádioaktívnych odpadov z vyraďovania, predpokladané množstvo konvenčných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých, predpokladané množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, identifikáciu tokov odpadov a opis prepravy a nakladania s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania vrátane požiadaviek na kapacitu zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom,

g) identifikáciu a vyhodnotenie rádiologických a nerádiologických rizík počas vyraďovania, návrh preventívnych opatrení,

h) návrh zásad hodnotenia vplyvu uvažovaných alternatív vyraďovania na životné prostredie vrátane návrhu monitorovania a riadenia výpustí počas vyraďovania,

i) návrh opatrení a metód na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany6b) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci6c) počas vyraďovania,

j) návrh zásad systému manažérstva kvality pre vyraďovanie, návrh kvalifikácie zariadení pre vyraďovanie, návrh spôsobu využívania skúseností z vyraďovania,6d)

k) návrh zásad havarijného plánovania počas vyraďovania,

l) návrh zásad zabezpečenia fyzickej ochrany počas vyraďovania,6e)

m) odhad nákladov na vyraďovanie a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania.“.

§ 11

Dokumentácia systému kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie

Vyhodnotenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia je dokumentovanie splnenia požiadaviek podľa § 2 písm. f); nesplnenie niektorej požiadavky je odôvodnené a doložené analýzami bezpečnosti overenými nezávislou organizáciou.

§ 12

Predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky

(1) Predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky obsahujú

a) bezpečnostné limity s ich odôvodnením,

b) hodnoty nastavenia ochranných bezpečnostných systémov vyplývajúce z predbežných bezpečnostných analýz alebo z iných predbežných výpočtov s ich odôvodnením,

c) zoznam predpokladaných režimov prevádzky jadrového zariadenia,

d) členenie limít a podmienok,

e) odôvodnenie zaradenia systémov a komponentov a ich parametrov.

(2) Predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky musia zohľadňovať údaje správy podľa § 8 a projektovej dokumentácie jadrového zariadenia.

§ 13

Predbežný program kontrol jadrového zariadenia pred jeho prevádzkou

Predbežný program kontrol jadrového zariadenia pred jeho prevádzkou obsahuje

a) zoznam kontrolovaných zariadení a ich kontrolných miest,

b) rozsah a druh kontrol na kontrolných miestach,

c) termíny vykonávania kontrol s prihliadnutím na etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,

d) kritériá vyhodnotenia kontrol,

e) kritériá úspešnosti,

f) podmienky na kvalifikáciu systémov nedeštruktívnych kontrol,

g) podmienky na kvalifikáciu kontrolného personálu a na prístrojové vybavenie,

h) organizačné zabezpečenie kontrol,

i) podmienky na dokumentovanie a uchovávanie výsledkov kontrol.

§ 14

Limity a podmienky bezpečnej prevádzky

(1) Limity a podmienky bezpečnej prevádzky sa stanovujú pre

a) prostriedky určené na kontrolu stavu bezpečnostných bariér,

b) parametre monitorujúce stav bezpečnostných bariér,

c) technické prostriedky, ktorých zlyhaním sa vytvárajú iniciačné podmienky na vznik nehody alebo havárie,

d) parametre, ktorých zmenou hodnoty sa vytvoria iniciačné podmienky na vznik nehôd a havárií,

e) prostriedky určené na zmiernenie následkov projektových havárií,

f) najnižší možný počet zamestnancov prítomných na zmene a ich zaradenie do pracovných funkcií.

(2) Limity a podmienky bezpečnej prevádzky sa členia na

a) súbor požiadaviek na hraničné hodnoty a podmienky bezpečnej prevádzky (ďalej len „súbor požiadaviek“),

b) súbor odôvodnení limít a podmienok.

(3) Súbor požiadaviek obsahuje

a) pravidlá používania limít a podmienok,

b) definície použitých pojmov,

c) definície prevádzkových režimov,

d) opis limít a podmienok s uvedením

1. ich cieľa,

2. ich znenia,

3. prevádzkových režimov,

4. nastavenia ochranných systémov,

5. činnosti pri ich nedodržaní,

6. požiadaviek na ich kontrolu,

e) bezpečnostné limity,

f) pravidlá administratívneho riadenia prevádzky.

(4) Bezpečnostné limity sú medzné hodnoty parametrov technologických procesov, v ktorých rozsahu bola preukázaná jadrová bezpečnosť jadrového zariadenia a ktoré sa nesmú prekročiť.

(5) Hodnoty bezpečnostných limitov sú stanovené použitím konzervatívneho prístupu so zohľadnením neurčitostí vyplývajúcich z vykonaných analýz bezpečnosti.

(6) Medzi prevádzkovými limitmi a nastaveniami bezpečnostných systémov sa zachováva primerané rozpätie tak, aby sa predišlo príliš častej aktivácii bezpečnostných systémov.

(7) Súbor odôvodnení limít a podmienok bezpečnej prevádzky obsahuje

a) odôvodnenie cieľov a spôsob ich dosiahnutia,

b) dôvod a čas vykonania činnosti,

c) dôvod kontrol a ich periodicitu,

d) použité podklady.

§ 15

Programy vyskúšania vybraných zariadení

Programy vyskúšania obsahujú

a) opis zariadenia,

b) cieľ a metodiku,

c) východiskové podmienky,

d) počiatočný stav zariadenia,

e) postup vykonania skúšky,

f) kritériá úspešnosti a metodiku hodnotenia výsledkov,

g) konečný stav zariadenia,

h) spôsob a termín vyhodnotenia skúšky,

i) určenie osoby zodpovednej za vykonanie a vyhodnotenie skúšky,

j) opatrenia na zaistenie bezpečnosti technických zariadení podľa osobitných predpisov,7)

k) kvalifikáciu personálu na vykonanie skúšky podľa osobitných predpisov,7)

l) určenie médií a energií potrebných na vykonanie skúšky,

m) dokumentáciu dočasných úprav zariadenia,

n) zoznam elektrospotrebičov, zoznam meraní, zoznam ochrán a blokád, zoznam automatík a regulátorov a schémy skúšaného zariadenia,

o) vzory protokolov o výsledkoch skúšok.

§ 16

Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení

Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení upresnený podľa osobitných predpisov7) a na základe výsledkov kontrol podľa § 13 obsahuje

a) zoznam kontrolovaných zariadení a ich kontrolných miest,

b) rozsah a druh kontroly na kontrolných miestach,

c) periodicitu vykonávaných kontrol,

d) kritériá vyhodnotenia kontrol,

e) kritériá úspešnosti,

f) požiadavky na kvalifikáciu kontrolného personálu a na prístrojové vybavenie,

g) požiadavky na kvalifikáciu systémov nedeštruktívnych kontrol,

h) dlhodobý a krátkodobý harmonogram kontrol,

i) podmienky na dokumentovanie a uchovávanie výsledkov kontrol,

j) zabezpečenie súladu rozsahu kontrol s podmienkami uvedenými v programoch zabezpečovania kvality a v limitách a podmienkach,

k) podmienky prevádzky pri kontrolách,

l) požiadavky na vykonanie kontrol metódami a prístrojmi s rovnakou alebo vyššou presnosťou a citlivosťou zisťovania indikácií, ako zodpovedá indikáciám prípustným pri výrobe a predprevádzkových kontrolách vybraných zariadení,

m) pri komponentoch bezpečnostných tried jedna a dva požiadavky na vykonávanie kontrol v miestach indikácií identifikovaných vo výrobe alebo počas montáže ponechaných bez opravy alebo v miestach, v ktorých boli zistené indikácie opravované,

n) zohľadnenie skúseností získaných pri predchádzajúcich prevádzkových kontrolách,

o) organizačné zabezpečenie kontrol.

§ 17

Dokumentácia systému kvality, požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie

(1) Vyhodnotenie dokumentácie systému kvality je vykonanie a zdokumentovanie záverečného auditu etapových programov na projektovanie a výstavbu.

(2) Vyhodnotenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia je dokumentovanie splnenia požiadaviek podľa § 8 písm. b); nesplnenie niektorej požiadavky je zdôvodnené a doložené analýzami bezpečnosti overenými nezávislou organizáciou.

§ 18

Prevádzkové predpisy

(1) Žiadateľ predloží úradu zoznam prevádzkových predpisov dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, ktorý obsahuje prevádzkové predpisy upravujúce

a) podmienky bezpečnej prevádzky,

b) technické charakteristiky a podmienky prevádzky havarijných systémov,

c) postupy pri riešení núdzových stavov, ktoré zahŕňajú projektové i havárie v podmienkach rozšíreného projektu,7a)

d) návody na riadenie ťažkých havárií.

(2) Úrad zo zoznamu podľa odseku 1 určí prevádzkové predpisy potrebné k písomnej žiadosti v závislosti od druhu jadrového zariadenia.

§ 19

Predprevádzková bezpečnostná správa

(1) Predprevádzková bezpečnostná správa je spresnená správa podľa § 8 so zameraním na

a) uvedenie zmien pôvodného projektu s preukázaním zachovania jeho bezpečnosti,

b) doplňujúce výpočty a merania vyplývajúce z požiadaviek predbežnej bezpečnostnej správy,

c) požiadavky na riadenie jadrového zariadenia z hľadiska jadrovej bezpečnosti najmä počas uvádzania do prevádzky, pri prevádzke, pri riešení udalostí, pri údržbe zariadení a pri výmene paliva,

d) požiadavky na prevádzkovú dokumentáciu,

e) spôsob evidencie jadrových materiálov a ich kontroly a fyzickej ochrany jadrových materiálov.

(2) Predprevádzková bezpečnostná správa podľa odseku 1 obsahuje

a) predmet a rozsah jej jednotlivých častí,

b) všeobecnú charakteristiku jadrového zariadenia a jeho projektu vrátane preukázania zaistení bezpečnosti,

c) opis lokality, dispozičného umiestnenia hlavných zariadení a normálnej prevádzky,

d) zoznam použitých všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a štandardov,

e) opis dôležitých aspektov organizácie prevádzky a riadenia bezpečnosti jadrového zariadenia,

f) požiadavky na kvalitu budovaného jadrového zariadenia s uvedením kvantifikácie dosiahnutých parametrov jadrovej bezpečnosti,2) spoľahlivosti a životnosti,

g) ohodnotenie lokality z hľadiska jadrovej bezpečnosti,

h) aspekty projektu jadrového zariadenia, ktoré načrtávajú celkový bezpečnostný koncept projektu a prístup k zaisteniu základných bezpečnostných cieľov,

i) detailný opis bezpečnostných funkcií všetkých bezpečnostných systémov, konštrukcií, systémov a komponentov s vplyvom na jadrovú bezpečnosť a ich porovnanie s projektom, opis ich projektovej bázy a činnosti vo všetkých prevádzkových režimoch a stavoch vrátane odstavenia a havarijných podmienok,

j) analýzy bezpečnosti overené nezávislou osobou, ktoré hodnotia odozvu jadrového zariadenia na postulované iniciačné udalosti a havárie v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva vzhľadom na kritériá prijateľnosti a limity úniku rádioaktívnych látok, ako aj odozvu jadrového zariadenia na havárie v podmienkach rozšíreného projektu so závažným poškodením jadrového paliva,

k) postup uvedenia jadrového zariadenia do prevádzky,

l) podmienky prevádzky, ktoré zahŕňajú opis postupov pri riešení udalostí a návodov na riadenie ťažkých havárií, opatrení na pravidelnú údržbu, kontroly a skúšky, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov, programov spätnej väzby z prevádzkových skúseností a programu riadenia starnutia,

m) limity a podmienky bezpečnej prevádzky a návrh limitov a podmienok bezpečného vyraďovania,

n) opis politiky, stratégie, metód a opatrení na zabezpečenie radiačnej ochrany,

o) opis havarijnej pripravenosti a plánovania havarijnej odozvy, opis kontaktu a koordinácie s inými orgánmi a ďalšími osobami zapojenými do odozvy na haváriu,

p) analýzu vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie,

q) opis nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení,

r) postup vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky a opis spôsobu, ako budú počas prevádzky jadrového zariadenia zohľadnené dôležité aspekty konečného odstavenia a vyraďovania jadrového zariadenia.

(3) Predprevádzková bezpečnostná správa sa využíva ako východisko na nepretržitú podporu bezpečnej prevádzky a na hodnotenie bezpečnostného vplyvu zmien na jadrovom zariadení alebo prevádzkových činností.

(4) Pre obsah predprevádzkovej bezpečnostnej správy jadrových zariadení podľa § 2 písm. f) druhého až piateho bodu zákona sa ustanovenia odsekov 1 až 3 použijú primerane.

§ 20

Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti

(1) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prvej úrovne predstavuje hodnotenie rizika poškodenia jadrového paliva v jadrovom zariadení a pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti druhej úrovne predstavuje hodnotenie rizika únikov rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia. Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti je spracované pre všetky prevádzkové režimy, významné iniciačné udalosti a riziká vrátane vnútorných požiarov a záplav, pričom sa počíta s extrémnymi klimatickými podmienkami a zemetraseniami.

(2) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti je založené na realistickom modelovaní odozvy jadrového zariadenia. Používa údaje dôležité pre projekt jadrového zariadenia a berie do úvahy zásahy stálej obsluhy dozorne v rozsahu uvažovanom v prevádzkových predpisoch.

(3) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti sa spracováva, dokumentuje a udržiava v súlade s požiadavkami systému manažérstva kvality držiteľa povolenia.

(4) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti sa spracováva podľa aktuálnej osvedčenej metodiky, berúc do úvahy dostupné medzinárodné skúsenosti.

(5) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prvej úrovne zahŕňa:

a) účel a rozsah hodnotenia,

b) opis použitej metodiky, postupu hodnotenia a zabezpečovania kvality,

c) primerané informácie o modelovanom jadrovom zariadení a zdokumentovanie prijatých predpokladov, kritérií a obmedzení hodnotenia,

d) zoznam, kategorizáciu a frekvencie iniciačných udalostí,

e) stromy udalostí, analýzu havarijných reťazcov a kritérií úspešnosti,

f) analýzu dát,

g) analýzu systémov a stromy porúch,

h) analýzu vnútorných a vonkajších udalostí,

i) analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa, berúc do úvahy faktory, ktoré môžu ovplyvniť konanie kvalifikovaného personálu vo všetkých prevádzkových režimoch,

j) analýzu významných závislostí,

k) súhrnné výsledky hodnotenia a ich opis s uvedením hlavných prispievateľov k riziku poškodenia jadrového paliva a významných kombinácií porúch vedúcich k poškodeniu jadrového paliva,

l) analýzu neurčitosti, dôležitosti a citlivosti výsledkov,

m) možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia.

(6) Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti druhej úrovne zahŕňa:

a) účel a rozsah hodnotenia,

b) opis použitej metodiky, postupu hodnotenia a zabezpečovania kvality,

c) primerané informácie o modelovanom jadrovom zariadení a zdokumentovanie prijatých predpokladov, kritérií a obmedzení modelovania,

d) rozhranie medzi pravdepodobnostným hodnotením bezpečnosti prvej úrovne a druhej úrovne vrátane stavov poškodenia jadrového zariadenia,

e) analýzy priebehu havárií spojených s únikom rádioaktívnych látok,

f) stromy udalostí, analýzu havarijných reťazcov a kritérií úspešnosti,

g) pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom štrukturálnu analýzu ochrannej obálky jadrového reaktora,

h) charakteristiky zdrojového člena, určenie množstva a frekvencie úniku rádioaktívnych látok, ktoré môžu uniknúť do okolia jadrového zariadenia,

i) hodnotenie účinnosti stratégie riadenia ťažkých havárií,

j) súhrnné výsledky hodnotenia vrátane hlavných prispievateľov k riziku únikov rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia a významných kombinácií porúch vedúcich k úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia,

k) analýzu dôležitosti a citlivosti výsledkov a v primeranom rozsahu analýzu neurčitosti,

l) možnosti zvýšenia bezpečnosti jadrového zariadenia.

§ 21

Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy

(1) Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy je podrobnejšie rozpracovaný predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa § 9, uvádza technické riešenie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi najmenej dvomi alternatívami, ich multikriteriálne porovnanie a odôvodnené odporúčanie jednej z nich a technické riešenie nakladania s vyhoretým jadrovým palivom. V odôvodnených prípadoch zavedenej technickej praxe môže úrad od tejto alternatívnosti upustiť.

(2) Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy obsahuje

a) predpokladané množstvá a aktivity rádioaktívnych odpadov vznikajúcich v jadrovom zariadení počas celého obdobia uvádzania do prevádzky a jeho prevádzky vrátane špecifikácie ich druhu, formy, rádionuklidického zloženia, fyzikálnych, chemických a biologických vlastností a ďalších vlastností, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť nakladania s nimi, a ich prepravy,

b) opis systému zberu a roztriedenia vznikajúcich rádioaktívnych odpadov v nadväznosti na ďalšie nakladanie s nimi,

c) spôsob charakterizácie rádioaktívnych odpadov,5)

d) opis prevádzky zariadení a technológií na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení spolu s ich bezpečnostnými rozbormi, ako aj popis realizácie prepravy vrátane špecifikácie použitých prepravných zariadení,

e) spôsob ďalšieho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a ich prepravy mimo jadrového zariadenia doložený zmluvami s držiteľmi povolení a vymedzením zodpovednosti zmluvných držiteľov povolení,

f) množstvo, formu, aktivitu, druh a obdobie skladovania rádioaktívnych odpadov v jadrovom zariadení,

g) predpokladané výpuste rádioaktívnych látok do životného prostredia,10)

h) predpokladané množstvo vyhoretého jadrového paliva a ďalšie vlastnosti, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a jeho prepravy.

(3) Spôsob podľa odseku 2 písm. e) obsahuje všetky činnosti až po uloženie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva alebo po ich skladovanie, ak nespĺňajú podmienky prijateľnosti pre ich uloženie do úložiska.5)

(4) Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy sa predkladá vtedy, ak v jadrovom zariadení vznikajú rádioaktívne odpady ako vedľajší produkt jeho uvádzania do prevádzky a prevádzky a jadrové zariadenie nedokáže tieto rádioaktívne odpady upraviť do balenej formy vhodnej na uloženie a ak vzniká v jadrovom zariadení vyhoreté jadrové palivo.

§ 22

Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky

(1) Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky je spresnený predbežný koncepčný plán vyraďovania podľa § 10 ods. 1 a 2, ktorý zohľadňuje poznatky z procesu projektovania, výstavby a skutočného vyhotovenia jadrového zariadenia.

(2) Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c) zákona aktualizuje koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky v nadväznosti na zmeny na jadrovom zariadení alebo zmeny na lokalite, pokroky v technológii, zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútroštátny program na vykonávanie vnútroštátnej politiky, udalosti, zmeny v spôsobe financovania a aktuálne rádiologické podmienky. Aktualizácia zohľadňuje najmä zmeny, ktoré nastali počas prevádzky jadrového zariadenia a majú vplyv na vyraďovanie.

(3) Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky obsahuje

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia po ukončení prevádzky vrátane ich rádiologického stavu k termínu ukončenia prevádzky a vyhodnotenie histórie prevádzky jadrového zariadenia,

b) opis alternatív vyraďovania s jednoznačne definovaným stavom jadrového zariadenia na konci vyraďovania, predbežný harmonogram pre hodnotené alternatívy, predpokladaný termín vyraďovania, kritériá použité pre výber odporúčanej alternatívy a analýzu vzájomného vplyvu vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami,

c) opis riadenia projektu vyraďovania zohľadňujúci požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo súhlasu vydaného úradom, špecifiká jednotlivých alternatív vyraďovania vrátane analýzy potrieb ľudských zdrojov, zásady kultúry bezpečnosti, požiadavky na organizačnú štruktúru a vymedzenie zodpovedností pre vyraďovanie, zásady prípravy personálu, zásady riadenia dodávateľských vzťahov, zoznam a spôsob uchovávania údajov o prevádzke jadrového zariadenia dôležitých pre vyraďovanie vrátane rádiologických údajov o území jadrového zariadenia a jeho okolia pred výstavbou jadrového zariadenia alebo rádiologických údajov územia s podobnými vlastnosťami,

d) opis činností vyraďovania s uvedením dekontaminačných a demontážnych postupov pre technologické systémy a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre stavebnú časť, nápravných opatrení a sanácie územia vymedzeného hranicami jadrového zariadenia,

e) návrh programu monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov, identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu a harmonogram monitorovania a údržby počas vyraďovania,

f) predpokladaný inventár rádioaktívnych odpadov z vyraďovania, predpokladané množstvo konvenčných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých, predpokladané množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, identifikáciu tokov odpadov, opis prepravy a nakladania s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania vrátane požiadaviek na kapacitu zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom a návrh na doplnenie zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

g) bezpečnostné rozbory plánovaných činností a potenciálnych udalostí počas vyraďovania vrátane identifikácie relevantných postulovaných iniciačných udalostí, výpočtového ocenenia potenciálnych dôsledkov spolu s vyhodnotením rádiologických a nerádiologických rizík, porovnanie výsledkov bezpečnostných rozborov s bezpečnostnými kritériami a návrh preventívnych a nápravných opatrení,

h) zásady hodnotenia vplyvu na životné prostredie pre uvažované alternatívy vyraďovania vrátane návrhu programu monitorovania a riadenia výpustí počas vyraďovania,

i) návrh opatrení a metód na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany6b) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci6c) počas vyraďovania,

j) návrh systému manažérstva kvality pre vyraďovanie, návrh kvalifikácie zariadení pre vyraďovanie a opis systému využívania skúseností z vyraďovania,6d)

k) návrh havarijného plánovania počas vyraďovania,

l) návrh zabezpečenia fyzickej ochrany počas vyraďovania obsahujúci informácie, ktoré nepodliehajú požiadavkám podľa osobitného predpisu,6e)

m) výpočtové určenie nákladov na vyraďovanie podľa odporúčanej medzinárodnej štruktúry nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení, berúc do úvahy stratégiu vyraďovania.

§ 24

Doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky, na skúšobnú prevádzku správa o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a na trvalú prevádzku správa o hodnotení skúšobnej prevádzky

(1) Dokladmi o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky sú

a) protokoly pomontážnych skúšok systémov, zariadení a stavebných konštrukcií,

b) zoznam nedorobkov a nedostatkov,

c) protokoly o výsledkoch predchádzajúceho vyskúšania zariadení,

d) harmonogram etáp a podetáp vyskúšania zariadení,

e) doklad o pripravenosti prevádzkovej dokumentácie,

f) záverečná správa o celkovej pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky.

(2) Správa o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky pozostáva z vyhodnotenia každej etapy, ktoré obsahuje

a) zoznam cieľov na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v súlade s požiadavkami na jadrovú bezpečnosť,

b) porovnanie skutočného priebehu etapy s predpokladaným časovým harmonogramom,

c) vyhodnotenie výsledkov plnenia cieľov dosiahnutých počas realizácie príslušnej etapy vrátane návrhov na opatrenia vyplývajúce z výsledkov skúšok,

d) zoznam a výsledky hodnotenia udalostí na jadrovom zariadení počas skúšok,

e) zoznam zmien na jadrovom zariadení vykonaných počas príslušnej etapy,

f) zoznam a vyhodnotenie plnenia podmienok dozorných orgánov.

(3) Správa o vyhodnotení skúšobnej prevádzky obsahuje

a) zoznam cieľov skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia v súlade s požiadavkami na jadrovú bezpečnosť,

b) porovnanie skutočného priebehu etapy s predpokladaným časovým harmonogramom,

c) vyhodnotenie výsledkov plnenia cieľov dosiahnutých počas skúšobnej prevádzky a návrhy na opatrenia vyplývajúce z výsledkov skúšok,

d) zoznam a výsledky hodnotenia udalostí na jadrovom zariadení počas skúšobnej prevádzky,

e) zoznam zmien na jadrovom zariadení vykonaných počas skúšobnej prevádzky,

f) zoznam a vyhodnotenie plnenia podmienok dozorných orgánov.

§ 25

Limity a podmienky bezpečného vyraďovania

Na formu limít a podmienok bezpečného vyraďovania a návrhu limitov a podmienok bezpečného vyraďovania, postup spracovania a ich obsah sa primerane vzťahuje § 14.

§ 26

Plán etapy vyraďovania

(1) Plán etapy vyraďovania vychádza z koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky podľa § 22 a uvádza podrobný opis vybranej alternatívy vyraďovania pre etapu vyraďovania.

(2) Plán etapy vyraďovania obsahuje

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia po ukončení prevádzky vrátane ich rádiologickej charakterizácie vykonanej prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom, potenciálne environmentálne záťaže a riziká, vymedzenie hraníc stavebných objektov a technologických systémov až po úroveň inžinierskych sietí, opis histórie prevádzky jadrového zariadenia s uvedením dôvodu ukončenia jeho prevádzky,

b) počiatočný a koncový stav jadrového zariadenia v danej etape, harmonogram etapy vyraďovania, analýzu vzájomného ovplyvnenia vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami pre etapu vyraďovania,

c) opis riadenia etapy vyraďovania zohľadňujúci požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo súhlasu vydaného úradom vrátane analýzy potrieb ľudských zdrojov, zásady kultúry bezpečnosti, opis riadenia dodávateľských vzťahov, organizačnú štruktúru projektu vyraďovania a vymedzenie zodpovednosti pre vyraďovanie, opis systému pre zber, triedenie a uchovávanie údajov, ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania, vrátane rádiologických údajov o území jadrového zariadenia a jeho okolia pred výstavbou jadrového zariadenia alebo rádiologických údajov územia s podobnými vlastnosťami,

d) detailný opis činností etapy vyraďovania s uvedením časového harmonogramu ich vykonávania, opis dekontaminačných a demontážnych postupov pre technologické systémy a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre stavebnú časť, nápravných opatrení a sanácie územia jadrového zariadenia,

e) identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu, harmonogram monitorovania a údržby, program monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov vrátane tých, ktoré nie sú predmetom danej etapy vyraďovania,

f) identifikáciu využiteľnosti prevádzkových zariadení systémov, štruktúr a komponentov pre činnosti v etape vyraďovania vrátane posúdenia ich stavu, požiadaviek na úpravu alebo výmenu,

g) celkový inventár rádioaktívnych odpadov v jadrovom zariadení, inventár rádioaktívnych odpadov z etapy vyraďovania, množstvo konvenčných odpadov z etapy vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých, množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, identifikáciu tokov odpadov v členení podľa stavebných objektov a technologických systémov, opis prepravy a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy vyraďovania, dokladovanie dostatočnej voľnej kapacity zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania,

h) bezpečnostné rozbory plánovaných činností a potenciálnych udalostí počas vyraďovania overené nezávislou osobou vrátane identifikácie relevantných postulovaných iniciačných udalostí, výpočtového ocenenia potenciálnych dôsledkov spolu s vyhodnotením rádiologických a nerádiologických rizík, porovnania výsledkov bezpečnostných rozborov s bezpečnostnými kritériami, postup odvodenia limitov a podmienok bezpečného vyraďovania, návrh preventívnych a nápravných opatrení; bezpečnostné rozbory vychádzajú z inventára alebo množstva podľa písmena g),

i) zhodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie vrátane programu monitorovania a riadenia výpustí,

j) opatrenia a metódy na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany6b) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci6c) počas etapy vyraďovania,

k) systém manažérstva kvality pre etapu vyraďovania zohľadňujúci zmeny na zariadeniach počas etapy vyraďovania, systém využívania skúseností z vyraďovania,6d)

l) havarijné plánovanie počas etapy vyraďovania,

m) zabezpečenie fyzickej ochrany počas etapy vyraďovania,6e)

n) výpočtové určenie a analýzu nákladov na vyraďovanie a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa odporúčanej medzinárodnej štruktúry nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení zohľadňujúce realizáciu konkrétnych činností v danej etape vyraďovania,

o) spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu opísaných činností v etape vyraďovania,

p) rozbor dostatočnosti a dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na realizáciu jednotlivých činností etapy vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy vyraďovania spolu s deklarovaním dostatočnosti a dostupnosti finančných prostriedkov na zostávajúce činnosti vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy vyraďovania po skončení povoľovanej etapy vyraďovania.

(3) Obsah plánu etapy vyraďovania musí vychádzať z reálneho inventára rádioaktívnych odpadov prítomných v jadrovom zariadení na konci prevádzky alebo na konci predchádzajúcej etapy vyraďovania. Tento inventár je určený prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom.

(4) Ak po etape vyraďovania nasleduje vyňatie jadrového zariadenia alebo jeho územia alebo ich časti z pôsobnosti zákona podľa § 20 ods. 5 zákona alebo ak časť jadrového zariadenia alebo časť jeho územia dosiahne počas etapy vyraďovania koncový stav umožňujúci následné vyňatie z pôsobnosti zákona podľa § 20 ods. 5 zákona, plán etapy vyraďovania obsahuje okrem dokumentácie určenej v odseku 2 aj

a) rádiologickú charakterizáciu objektov alebo územia, ktoré budú vyňaté z pôsobnosti zákona, vrátane vymedzenia ich hraníc a porovnanie výsledkov tejto charakterizácie s rádiologickými údajmi o území pred výstavbou jadrového zariadenia,

b) opis spôsobu vyňatia a koncového stavu objektov alebo územia, ktoré budú vyňaté z pôsobnosti zákona, a opis nápravných činností na dosiahnutie tohto stavu vrátane harmonogramu,

c) bezpečnostné zhodnotenie nápravných činností vrátane návrhu prevádzkových obmedzení,

d) predbežný návrh inštitucionálnych opatrení na obmedzené využitie objektov alebo územia.

§ 27

Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania

(1) Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania je založená na hodnotení podľa osobitného predpisu8) a opisuje vecný a časový postup vyraďovacích prác v období počas zostávajúcich etáp vyraďovania, ktoré preukázateľne smerujú k vyňatiu jadrového zariadenia, jeho územia alebo jeho časti z pôsobnosti zákona.

(2) Na obsah koncepcie vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania sa primerane vzťahuje § 22 ods. 3.

§ 28

Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným
odpadom z vyraďovania

(1) Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania uvádza technické riešenie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi najmenej dvomi alternatívami, ich multikriteriálne porovnanie a odôvodnené odporúčanie jednej z nich.

(2) Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania obsahuje

a) množstvá a aktivity rádioaktívnych odpadov vznikajúcich v jadrovom zariadení počas etapy vyraďovania, kritériá ich triedenia, spôsob ich charakterizácie, odôvodnený postup zberu, spracovania, úpravy, skladovania a ukladania rádioaktívnych odpadov, ako aj preukázanie voľnej kapacity zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania, opis prevádzky zariadení a technológií na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení spolu s ich bezpečnostnými rozbormi, spôsob ďalšieho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a ich prepravy mimo jadrového zariadenia doložený zmluvami s držiteľmi povolení a vymedzením zodpovednosti zmluvných držiteľov povolení,

b) množstvo konvenčných odpadov z etapy vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých a opis nakladania s nimi,8a)

c) množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia,10) návrh potenciálneho recyklovania alebo opätovného používania materiálov vychádzajúci z odôvodnených kritérií,9)

d) detailný popis realizácie prepravy vrátane špecifikácie použitých prepravných zariadení,

e) predpokladané výpuste rádioaktívnych a nebezpečných látok do životného prostredia.10)

(3) Ak sa v jadrovom zariadení nachádzajú rádioaktívne odpady z predchádzajúcich etáp vyraďovania alebo z prevádzky, musia byť zahrnuté do plánu podľa odseku 1.

§ 29

Na dokumentáciu podľa prílohy č. 1 bodu D. písm. h) až j) zákona sa použijú primerane ustanovenia § 16 až 22.

§ 30

Celkové hodnotenie stavu úložiska a jeho prevádzky vrátane opisu zmien a úprav úložiska a ich bezpečnostného hodnotenia

Celkové hodnotenie stavu úložiska a jeho prevádzky vrátane opisu zmien a úprav úložiska a ich bezpečnostného hodnotenia obsahuje

a) záverečné posúdenie fyzického a technického stavu stavieb, systémov a zariadení úložiska na konci prevádzky po jeho zaplnení povoleným celkovým inventárom rádioaktívnych odpadov,

b) opis zmien a úprav úložiska vykonaných počas prevádzky spolu s vyhodnotením vplyvu týchto zmien a úprav na dlhodobú bezpečnosť úložiska po jeho uzatvorení.

§ 31

Celkový inventár uložených rádioaktívnych odpadov

Celkový inventár uložených rádioaktívnych odpadov obsahuje

a) sumárnu alfa, beta a gama aktivitu uložených rádioaktívnych odpadov,

b) skutočné čerpanie povolených limít a podmienok aktivity a koncentrácie aktivity,

c) množstvo a zloženie uložených rádioaktívnych odpadov,

d) rozdelenie a zastúpenie balených foriem rádioaktívnych odpadov so špecifikáciou ich fyzikálnych, chemických, biologických a ďalších vlastností,11) ktoré by mohli ovplyvniť dlhodobú bezpečnosť úložiska,

e) vyhodnotenie programu ukladania s určením definitívnych pozícií balených foriem rádioaktívnych odpadov.

§ 32

Plán uzatvorenia úložiska a inštitucionálnej kontroly vrátane bezpečnostných rozborov

Plán uzatvorenia úložiska a inštitucionálnej kontroly vrátane bezpečnostných rozborov obsahuje

a) materiály, technológie a postupy použité na výplň medzipriestorov úložných boxov, na stabilizáciu uložených balených foriem rádioaktívnych odpadov a na zabezpečenie finálnej konfigurácie úložného systému vrátane zloženia prekrytia a návrhu drenážneho systému s cieľom zachovania dlhodobej životnosti úložiska,

b) program na dekontamináciu a demontáž ďalej nepotrebných budov a nadzemných priestorov vrátane odstránenia alebo utesnenia redundantných komponentov, zariadení, monitorovacích tunelov, šácht a vrtov alebo iných inžinierskych prvkov, ktoré by mohli v budúcnosti tvoriť cestu úniku rádionuklidov,

c) opis a spôsob zabezpečenia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vzniknutými pri výkone činností podľa písmena b),

d) plán údržby a opráv jednotlivých komponentov úložiska počas obdobia aktívnej časti inštitucionálnej kontroly,

e) rozsah činností vykonávaných v rámci pasívnej časti inštitucionálnej kontroly úložiska,

f) spôsob dlhodobého uchovávania a prenosu informácií s určením použitých médií, ako aj údaje dôležité na vykonanie nápravných opatrení alebo na prehodnocovanie bezpečnosti úložiska v budúcnosti,

g) upresnené bezpečnostné rozbory dlhodobej bezpečnosti úložiska v etape po skončení prevádzky v nadväznosti na aktuálne údaje, a to overené nezávislou organizáciou.

§ 33

Program monitorovania vrátane návrhu možných nápravných opatrení

Program monitorovania vrátane návrhu možných nápravných opatrení obsahuje

a) kontroly a merania vykonávané počas inštitucionálnej kontroly,

b) program sledovania stavu bariér úložiska, rádiologický plán monitorovania pokrývajúci všetky potenciálne cesty úniku a šírenia rádionuklidov,

c) spôsob vytvorenia prostriedkov na zabezpečenie monitoringu po skončení prevádzky,

d) vedenie záznamov o výsledkoch kontrol, meraní a monitorovania,

e) nápravné opatrenia, ktoré sa budú vykonávať v prípade odchýlok od predpokladaného stavu úložného systému a neplánovaného úniku rádioaktívnych látok v závislosti od výsledkov monitorovania.

§ 34

Na dokumentáciu podľa prílohy č. 1 bodu E. písm. h) zákona sa použije primerane § 17.

§ 35

Konečný opis územia jadrového zariadenia vyradeného z prevádzky a všetkých prác vykonaných počas vyraďovania

Konečný opis územia jadrového zariadenia vyradeného z prevádzky a všetkých prác vykonaných počas vyraďovania obsahuje

a) preukázanie dosiahnutia cieľov vyraďovania a splnenia požiadaviek dozorných orgánov,

b) vyhodnotenie vyraďovania porovnaním predpokladaných a skutočných údajov podľa § 26,

c) zoznam objektov a území, ktoré sú predmetom vyňatia na obmedzené využitie,

d) opis všetkých prác vykonaných počas vyraďovania vrátane údajov o individuálnych a kolektívnych efektívnych a ekvivalentných dávkach, ktoré dostali zamestnanci držiteľa povolenia, pracovníci pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstvo10) počas vyraďovania.

§ 36

Súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov z vyraďovania a materiálov uvoľnených do životného prostredia

Súhrnné údaje o množstve a aktivite uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov a o množstve ostatných odpadov z vyraďovania a materiálov uvoľnených do životného prostredia obsahujú

a) množstvo a aktivitu uložených alebo dlhodobo skladovaných rádioaktívnych odpadov s určením miesta uloženia alebo skladovania,

b) druh, množstvo a umiestnenie ostatných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých,

c) druh a množstvo ostatných odpadov a materiálov uvedených do životného prostredia podľa osobitných predpisov.9,10)

§ 37

Zoznam údajov, ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania s uvedením času uchovávania

Zoznam údajov, ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania s uvedením času uchovávania obsahuje

a) zoznam udalostí, ktoré sa vyskytli počas vyraďovania,

b) skúsenosti získané počas vyraďovania,

c) údaje podľa § 26 ods. 2 písm. c), § 36 a 38,

d) kritériá obmedzeného využitia zariadení, objektov a územia.

§ 38

Záverečné hodnotenie radiačnej situácie objektov a územia

(1) Záverečné hodnotenie radiačnej situácie objektov a územia obsahuje

a) kritériá vyňatia objektov a územia jadrového zariadenia podľa § 20 ods. 5 zákona,

b) výsledky záverečnej kontroly radiačnej situácie územia jadrového zariadenia podložené nezávislým overením,10)

c) stanovisko dozorného orgánu nad radiačnou ochranou k údajom podľa písmen a) a b),

d) porovnanie výsledkov podľa písmena b) s výsledkami predprevádzkového monitorovania radiačnej situácie územia jadrového zariadenia a jeho okolia.11a)

(2) Ak predprevádzkové monitorovanie radiačnej situácie územia jadrového zariadenia a jeho okolia podľa odseku 1 písm. d) nebolo vykonané, je potrebné pri porovnaní výsledkov brať do úvahy údaje získané z monitorovania radiačnej situácie na územiach s podobnými vlastnosťami.

§ 38a

Inštitucionálne opatrenia na obmedzené využitie objektov a územia

Inštitucionálne opatrenia na obmedzené využitie objektov a územia obsahujú

a) podmienky potenciálneho využitia objektov a územia, ktoré sú predmetom vyňatia,

b) bezpečnostné rozbory vplyvu obmedzeného využitia objektov a územia na ich potenciálne využitie vrátane určenia kritérií a opatrení obmedzeného využitia objektov a územia,

c) dobu trvania obmedzeného využitia,

d) program monitorovania vrátane vedenia záznamov,

e) spôsob organizačného a finančného zabezpečenia.

§ 39

Dokumentácia sa úradu predkladá v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom11b) s výnimkou konaní, ktorých podkladom je dokumentácia obsahujúca utajované skutočnosti alebo citlivé informácie,11c) v ktorých sa dokumentácia predkladá úradu v listinnej podobe a elektronicky na pamäťovom médiu podľa osobitného predpisu.11d)

§ 39a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016

Na dokumentáciu ku konaniam začatým pred 1. marcom 2016 sa vzťahujú požiadavky na dokumentáciu podľa doterajších predpisov.

§ 40

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.12)


§ 41

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.


Marta Žiaková v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 7 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality.

4) § 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.

5) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

6) Napríklad zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6a) § 3a zákona č. 238/2006 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.

6b) Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

6c) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6d) Vyhláška č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.

6e) Napríklad vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.

7) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

7a) Príloha č. 4 časť B. I. bod G ods. 4 až 6 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.

8) § 6 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.

8a) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Zákon č. 79/2015 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 5 a 6 vyhlášky č. 30/2012 Z. z.

11a) Príloha č. 3 časť B. I. bod A ods. 19 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.

11b) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11c) § 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

11d) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 232/2013 Z. z.

12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.