Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2019 91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
01.05.2019 93/2019 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
01.05.2019 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
01.05.2019 96/2019 Z. z. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
01.05.2019 98/2019 Z. z. Novela zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky
01.05.2019 101/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
01.05.2019 102/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
01.05.2019 103/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
01.05.2019 106/2019 Z. z. Vyhláška poskytovania kompenzácie podnikateľom
01.05.2019 107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
01.05.2019 108/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
01.05.2019 109/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
01.05.2019 110/2019 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
01.05.2019 112/2019 Z. z. Novela zákona o cenách
01.05.2019 113/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
01.05.2019 114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov
01.05.2019 115/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážk
01.05.2019 116/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici med
01.05.2019 117/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi
01.05.2019 118/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných
15.05.2019 121/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
15.05.2019 122/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
15.05.2019 126/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky
15.05.2019 127/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
15.05.2019 128/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
17.05.2019 131/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
20.05.2019 130/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.
24.05.2019 136/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
29.05.2019 141/2019 Z. z. Novela zákona o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre