Oznámenie č. 118/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

Platnosť od 01.05.2019
Účinnosť od 01.05.2019

118

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 12. marca 2019 a 5. apríla 2019 bol uzavretý Dodatok č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní (oznámenie č. 65/2017 Z. z. a oznámenie č. 75/2018 Z. z.).

Dodatok č. 2 nadobudne platnosť 1. júna 2019.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.