Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2019 9/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
01.04.2019 10/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.04.2019 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
01.04.2019 42/2019 Z. z. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
01.04.2019 43/2019 Z. z. Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
01.04.2019 62/2019 Z. z. Novela zákona o Vojenskej polícii
01.04.2019 63/2019 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
01.04.2019 64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
01.04.2019 72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
01.04.2019 75/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.
01.04.2019 76/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
01.04.2019 80/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie
02.04.2019 78/2019 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
02.04.2019 84/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
09.04.2019 88/2019 Z. z. Novela zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov a zákona o dani z príjmov
11.04.2019 89/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry
12.04.2019 90/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z.
16.04.2019 94/2019 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
20.04.2019 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
20.04.2019 100/2019 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov
26.04.2019 111/2019 Z. z. Novela zákona o Environmentálnom fonde