Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2019 9/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
01.04.2019 10/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.04.2019 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
01.04.2019 42/2019 Z. z. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
01.04.2019 43/2019 Z. z. Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
01.04.2019 62/2019 Z. z. Novela zákona o Vojenskej polícii
01.04.2019 63/2019 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
01.04.2019 64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
01.04.2019 72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
01.04.2019 75/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
01.04.2019 76/2019 Z. z. Vyhláška o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
01.04.2019 80/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úr
02.04.2019 78/2019 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
02.04.2019 84/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách detských ihrísk a rekreačných zariadení
09.04.2019 88/2019 Z. z. Novela zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov a zákona o dani z príjmov
11.04.2019 89/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry
12.04.2019 90/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z.
16.04.2019 94/2019 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
20.04.2019 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
20.04.2019 100/2019 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov
26.04.2019 111/2019 Z. z. Novela zákona o Environmentálnom fonde