Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2019 119/2019 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
01.06.2019 134/2019 Z. z. Vyhláška o hazardných hrách
01.06.2019 135/2019 Z. z. Novela vyhlášky,ktorou sa určujú sídla krajských, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla staníc
01.06.2019 137/2019 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
01.06.2019 139/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
01.06.2019 140/2019 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania
01.06.2019 142/2019 Z. z. Vyhláška na technické zariadenia a systémy pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier
01.06.2019 143/2019 Z. z. Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách
12.06.2019 145/2019 Z. z. Novela zákona o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
12.06.2019 162/2019 Z. z. Novela vyhlášky o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
12.06.2019 163/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
15.06.2019 159/2019 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
15.06.2019 166/2019 Z. z. Novela vyhlášky na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
20.06.2019 179/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
20.06.2019 180/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny
30.06.2019 146/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
30.06.2019 153/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov